Så kan markägare och turistföretag öka den lokala tillväxten

En nyckel till hållbar och framgångsrik naturturism är samarbeten och avtal mellan markägare och turistföretagare. En ny vägledning, Turism på annans mark, ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas och förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans.

När en bra relation mellan markägare och turistföretag byggts upp ökar möjligheten för samverkan kring till exempel transporter, lokaler, arbetskraft, byggnation av vindskydd och kojor samt draghjälp för ökat antal kunder till bondens gårdsbutik. Naturturismföretagen i sin tur gynnar ofta både bygden och kommunen genom bättre underlag för infrastruktur, bidrag till underlag för skola och sjukvård, sätter bygden på kartan och leder till mer ordning och reda i naturen.

För att lyckas behöver markägare och turistföretagare förstå den andres perspektiv och ramar, samverka på ett strukturerat sätt och använda skriftliga avtal. Allt detta finns samlat i den nya vägledningen.

Handledningen har tagits fram i samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna. Arbetet är finansierat av Jordbruksverket genom EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Tillväxtverket.

 

Avtal – trygghet för båda parter

Här följer 6 olika avtal för vanligt förekommande verksamheter såsom; leder, lägerplatser, snöskoter, olika turismaktiviteter samt vägslitage.

Skriftliga avtal är starkt att rekommendera eftersom de tydliggör för bägge parter vad som gäller. De blir en stadig grund som bägge parter kan basera sin planering på. Avtalen är framtagna av jurist/expert med mångårig erfarenhet av avtalsskrivande och arrenderådgivning. Riksförbundet Enskilda Vägar har därutöver gett input till vägavtalet. Det går att skriva på fritextraderna i avtalen.

Det går att skriva på fritextraderna i avtalen.

Avtal om nyttjande av mark för led

Hämta avtal >>

Avtal om nyttjande av mark för lägerplats

Hämta avtal >>

Avtal om nyttjande av mark för snöskoterled 

Hämta avtal >>

Avtal om nyttjande av mark för turism

Hämta avtal >>

Avtal om nyttjande av väg

Hämta avtal >>

Avtal – anpassad skogsskötsel

Hämta avtal >>

Alla avtal samlade

Hämta avtal >>

Nyckeln till hållbar och framgångsrik naturturism

Vår gemensamma övertygelse är att nyckeln till hållbar och framgångsrik naturturism ligger i ett bra samarbetsklimat, ömsesidigt förtroende och överenskommelser mellan markägare och naturturismföretagare. Då uppstår möjligheter att skapa fruktbar företagsamhet med lokal förankring. Till exempel kan samverkan ske kring campingplatser med vindskydd och eldstäder, eller utveckling av hållbara leder till glädje för ortsbor, markägare och besöksnäring. Tillgång till faciliteter av olika slag och samarbeten kring transporter och anläggningsarbeten blir till ömsesidig vinst. När samarbetsklimatet är gott så kommer markägaren att kunna tjäna på att markerna nyttjas av ytterligare en näring. Dessutom får markägaren mer kontroll över turismens utveckling och kan styra den mot mer hållbarhet.

Turismen i Sverige växer. Inte minst växer naturturismen och det är glädjande att den svenska skogen, vattendragen, fjällen och jordbrukslandskapet har sådan nationell och internationell attraktionskraft. Men det går inte att låta turismen växa okontrollerat. Där det skett utarmas både naturen och de värden som lockar turisterna. Redan nu finns områden där okontrollerad turism slitit ner naturen vilket förskräcker så väl markägare, lokalbefolkning som turisterna. Det kallas numer överturism eller hyperturism. Den typen av ”slit och släng turism” vill vi motverka.

Vi vill utveckla hållbar turism som gynnar lokalbefolkning, natur, kultur och företagande baserat på markägande. För att uppnå hållbarhet behövs kontinuerlig dialog mellan turistföretag och de som äger marken. En dialog om vad naturen, kulturen och lokalsamhället tål. Dessutom behövs metoder och regler för att minska störningar och utarmning av marker. Markägandet är ett företagande som behöver sina förutsättningar för att lyckas och därför blir kontinuerlig dialog viktig. Dialog och överenskommelser är nyckeln till ömsesidig framgång.

För att naturturismen ska bli långsiktig och lokalt accepterad behöver den förankras i lokalsamhället och bidra till arbetstillfällen. Det innebär till exempel att turistföretagen skapar upplevelser som uppmuntrar besökarna att handla lokalproducerade varor och tjänster. Det stimulerar produktion av jordbruksprodukter till gårdsbutiker och restauranger och det gynnar exempelvis övernattningar i regi av Bo på Lantgård och andra boendeanläggningar på landsbygden.

Med Turism på annans mark hoppas vi kunna bidra inte bara till en utveckling där besöksnäring gynnar lokalt näringsliv och markägande utan även leder till höjd livskvalitet på landsbygden.

 

Annika Fredriksson,
ordförande Naturturismföretagen

Palle Borgström,
förbundsordförande LRF

Gunnar Palme,
ordförande Sveriges Jordägareförbund

Charlotte Blum,
ordförande Visit Dalarna

Fruktbar företagsamhet med lokal förankring

Turism på annans mark är en rådgivande handledning som ska hjälpa markägande företag och turistföretagare till överenskommelser som bägge parter tjänar på. Det innebär råd kring förhandlingar, turistplanering och avtal.

Målet är att skapa sysselsättning och samarbete mellan besöksnäringsföretag och markägare. För att underlätta detta föreslås fem typer av juridiska avtal. Den research som gjorts utgår från situation år 2020. Information har inhämtats genom enkätundersökning där turistföretagare och markägare tillfrågats om synen på turism på annans mark. Enkäterna besvarades av cirka 50 turistföretag och drygt 100 markägare. Därutöver har vi besökt sju orter i Sverige och arrangerat rundabordssamtal med turistföretagare och markägare. Tjänstemän på kommuner, regioner och länsstyrelser har också deltagit.

Totalt har ett hundratal personer deltagit på rundabordssamtal. Samma typ av frågeställningar har använts vid rundabordssamtalen som i enkäterna. I samband med tre av dessa möten har projektledarna också gjort studiebesök; vid DANO:s sjösystem i Dalsland där lägerplatser besiktigats, i Ödeshög där Urnatur arbetar med ekoturism, samt på gårdsbutiken och restaurang Äggaboden utanför Ronneby. LRF, Naturturistföretagen och Sveriges Jordägareförbund har också genomfört interna intervjuundersökningar. Denna text har remitterats till respektive organisation för synpunkter. Relevant litteratur har studerats, se litteraturförteckningen.

Projektet har inte haft till syfte att se över hur allemansrätten förhåller sig till markägande. Det är dock viktigt att nämna att det rörliga friluftslivet och icke organiserad turism påtagligt påverkar markerna allt mer. Markägare, det offentliga och turistföretagare vid rundabordssamtal och enkätundersökningar vill ha kraftfullare informationsinsatser om allemansrättens friheter och begränsningar. Skolan, allmänheten, det offentliga och näringslivet behöver upplysas.

Det finns extramaterial från rundabordssamtal och enkätundersökningar som kan komma att sammanfattas i andra sammanhang. Synpunkter och fakta från research har använts för att tolka nuläget. Det finns en stor enighet inom naturturismen och bland markägarföretag att överenskommelser behövs och att markägarna ska involveras innan turistföretaget påbörjar en satsning på annan mark än sin egen.

Projektets inriktning är turistföretag och privata markägare. Statliga och kommunala marker samt offentliga aktörer ingår inte. Naturskyddade områden och statens mark ovan odlingsgräns ingår inte heller. Samtidigt har intresset från det allmänna varit stort. Inte minst då det allmänna driver stora ledprojekt. Mycket av handledningen kan förstås användas även av dem.

Turism på annans mark har valt att ta med externa artiklar om ledutveckling, cykling, skoter, paddling, användning av väg och ridning. Dessa aktiviteter är särskilt intressanta då de expanderar och befinner sig i gränslandet mellan kommersiell turism och allemansrätten.

LÄS MER:

Om projektet Turism på annans mark >

Turism på annans mark på höstturné >

Verkstad i projektet Turism på annans mark >

Samverkan bakom nytt ramverk för turism på annans mark >

Dan Jonasson, nygammal medarbetare anmäler för tjänstgöring >

”Turismen i Sveriges natur måste styras upp”, debattartikel i Svenska Dagbladet (betal-länk)

Samarbetsorganisationer:

Finansiärer:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev