– en rådgivande handledning för nya jobb, samverkan och god praxis mellan markägare och naturturismföretagare

 

Projektparter

Finansiärer

 

Kontaktperson: Dan Jonasson, Naturturismföretagen
+46 70-366 33 30, dan.jonasson@naturturism.kund.formsmedjan.se


Vem kommer att ha nytta av den rådgivande handledningen?

Markägare och naturturismföretagare runt om i hela Sverige. I synnerhet markägare som upplåter sin mark till professionell naturturism och företagare inom naturbaserad turism som är beroende av möjligheten att exempelvis vandra, cykla, paddla, rida och erbjuda andra guidade aktiviteter på annans mark. I målgruppen inkluderas även boende på landsbygden som exempelvis vandrarhem, bed and breakfast och andra logialternativ, eftersom deras gäster ofta rör sig på annans mark i form av skogspromenader, badutflykter, svamp- och bärplockning och andra aktiviteter på egen hand.

Beskrivning av projektet:

Svensk turism växer och landsbygdens natur är ofta ett starkt skäl för att resa till eller stanna kvar i Sverige under helger, semester och annan ledighet. De flesta turismföretag har ett för litet eller inget eget markinnehav, vilket innebär att användandet av annans mark ökar. En god samverkan mellan företag inom naturbaserad besöksnäring och berörda markägare är därför ett grundfundament för en sund och positiv utveckling av vår naturturism. Därför växer behovet av att kartlägga goda exempel på det här området och samtidigt fördjupa samverkan och dialogen mellan markägare och turismföretag.

Detta samverkansprojekt mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och region Dalarna, där Naturturismföretagen är projektägare, har som mål att arbeta fram och förankra en rådgivande handledning för markägare och turismföretag kring turism på annans mark. Den kommer presentera god praxis på området, föreslå olika former av överenskommelser, avtal och arrenden, visa upp goda exempel och lyfta fram de viktigaste lärdomarna från olika delar av Sverige. Det övergripande syftet är att öka landsbygdens intäkter från en växande besöksnäring, bidra till nya jobb utanför de stora städerna och skapa positiva mervärden för berörda markägare.

Samverkansprojektets ambition och syfte ligger i linje med regeringens skrivelse Mål för friluftslivspolitiken (2012/13:51) och då i synnerhet det sjätte målet om Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling. I regeringens skrivelse görs dessutom tydliga preciseringar om att:

  • ”Natur- och kulturturismen har fortsatt organiserat sig och utvecklat framgångsrika metoder för hållbara upplevelser och ett samarbete med turistnäringens övriga aktörer och markägare.”
  • ”Modeller för samverkan och dialog mellan exempelvis turistföretag och markägare är etablerade och genomförs.”

Detta samverkansprojekt ger därför Sverige, som attraktiv destination för natur- och ekoturism, goda möjligheter att förverkliga och genomföra dessa två preciseringar.

 

Projektet inleds med en gemensam kartläggning av olika exempel och erfarenheter runt om i Sverige. Dessa kommer i första hand att ligga till grund för en gemensam arbets- och utvecklingsprocess kring den rådgivande handledningen, men även spridas vidare via olika mediala och sociala kanaler för att skapa intresse, stimulera dialog och väcka diskussion kring dessa utmaningar och möjligheter. Sedan följer projektets huvudsakliga arbetsinsats när dessa erfarenheter kommuniceras ut, förankras och diskuteras gemensamt av markägare och turismföretag runt om i Sverige i samband med tio regionala sammankomster.

Utifrån de synpunkter och reaktioner som framkommer under nämnda regionala sammankomster revideras och förfinas handledningens innehåll till en slutgiltig version. I projektets avslutande fas sprids sedan den definitiva versionen via de nätverk och kanaler som Svenska Ekoturismföreningen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och region Dalarna förfogar över.

Dessutom ser Tillväxtverket gärna att projektets resultat och lärdomar sprids via deras pågående satsningar kring hållbar produktutveckling på åtta destinationer runt om i Sverige.

En grundtanke är att projektet ska vinnlägga sig om att använda tidigare erfarenheter och insatser på området. Vi syftar bland annat på regionala erfarenheter från Dalarna och Naturvårdsverkets dialogmöten kring allemansrätten under 2012-2013. Det kommer även finnas ett särskilt fokus på hur resurser för jakt och sportfiske i högre grad kan bidra till sysselsättning på landsbygden.

Till sist kommer arbetet med den rådgivande handledningen även inkludera en framtidspaning med förslag på lösningar och praxis för att hantera morgondagens utmaningar kring en växande natur- och ekoturism.

 

Projektmål (inom tidsperioden för projektets genomförande):

  • En övergripande kartläggning av goda exempel och viktiga lärdomar av turism på annans mark.
  • En inledande analys tillsammans med Naturvårdsverket av skillnader och likheter mellan naturturism och friluftsliv när det gäller olika aktiviteter och verksamheter på annans mark.
  • Spridning av exempel och lärdomar kring turism på annans mark i form av nyheter, reportage och bakgrundsartiklar som publiceras och sprids via webbplatser, digitala nyhetsbrev, sociala kanaler och media.
  • En gemensam arbets- och förankringsprocess där kartläggning och gemensamma platsbesök runt om i landet resulterar i ett utkast till rådgivande handledning för turism på annans mark.
  • Tio regionala seminarier därNaturturismföretagen, LRF och i flera fall även Sveriges Jordägareförbund tillsammans med lokala och regionala företrädare presenterar den rådgivande handledningen, inhämtar synpunkter och lyfter utmaningar, möjligheter och goda exempel kring turism på annans mark. Ett mer grundligt utvecklingsarbete kommer att ske i Dalarna med hjälp av region Dalarna.
  • Ett avslutande summerings- och utvärderingsarbete som resulterar i en definitiv version av en rådgivande handledning för turism på annans mark.
  • Handledning kommer även presenteras i en digital version för att underlätta för både markägare och turismföretagare att snabbt och enkelt hitta fram till relevanta exempel och lämpliga lösningar för just deras verksamhet.


Långsiktiga mål: 

Lyfta fram och tydliggöra ömsesidiga fördelar och nyttor av dialog, samverkan och avtal mellan markägare och företag inom naturbaserad turism. Detta för att skapa ett fördelaktigt arbetsklimat där en växande naturturism tydligt bidrar till nya jobb, tillväxt och välstånd på landsbygden. Ambitionen med den rådgivande handledningen är att visa på samsyn och gemensam praxis på området, och inte minst ge företag inom naturbaserad turism handfasta verktyg för hur deras verksamhet bäst utvecklas i dialog och samverkan med bygdens markägare. Ett annat uttalat mål är att öka både efterfrågan och utbud av förädlad natur- och ekoturism på landsbygden. Det vill säga stimulera till fler övernattningar, måltider, guidade upplevelser och andra turismtjänster. En sådan utveckling skapar nya jobb på landsbygden, men bidra även till bättre skatteunderlag i mindre kommuner och högre exportintäkter för Sverige.

Dagens globala urbanisering innebär att en växande andel av Sveriges, Europas och världens befolkning växer upp och lever sina liv i stora städer. Därför ska projektet även bidra med inspel, som kan tjäna som underlag för en fortsatt dialog om hur allemansrätten bör anpassas och utvecklas mot bakgrund av denna urbana utveckling. Här bör erfarenheter från forskning och den akademiska världen tas tillvara, exempelvis i form av underlag från Klas Sandell professor på Karlstads Universitet.

 

Vad händer efter projektet?

En framgångsrik utveckling av landsbygdens gröna näringar, inte minst en växande besöksnäring, kräver en samsyn och en gemensam plattform för vilka spelregler som ska gälla. Ett viktigt gemensamt arbete gjordes när ekoturismmärkningen Naturens Bästa utvecklades för 15 år sedan. De senaste årens diskussioner kring bärplockning, turism på annans mark och allemansrättens omfattning och giltighet visade, inte minst under 2011, på behovet av en fördjupad dialog och samverkan mellan markägare och företag inom naturbaserad turism. Samma behov synliggjordes förra hösten i en kartläggning av björnskådningsturismens framväxt och utmaningar i Gävleborgs län.

Kan Naturturismföretagen, LRF och Sveriges Jordägareförbund gemensamt sätta dessa spelregler, i form av en rådgivande handledning, skapas goda förutsättningar för att turismen även under de kommande 15 åren kan bidra till landsbygdsutveckling och nya jobb utanför landets största städer.

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev