Företagets hållbarhets eller ekoturismpolicy

En policy är en avsiktsförklaring för att styra beslut i en önskad riktning.
Policyer används för att underlätta styrning av ett sakområde. Till skillnad från lagar är policyns verkansområde begränsat till den organisation som antagit policyn.
En policy kan vägleda en verksamhet i beslut av subjektiv karaktär, i dessa fall är utformningen av policyn mer principiell. En policy kan också vägleda en verksamhet i beslut av objektiv karaktär, i sådana fall är policyn mer explicit i sin utformning.
Tänk på att en policy, om den lätt skall kunna uppfattas, bör vara tydligt formulerad, men också så kortfattad som möjligt.

SMS – Sustainability Management System

Ett hållbarhetsledningssystem (för att undvika begreppsförvirring kallar vi det här för dess engelska förkortning SMS då detta är mer vedertaget) är ett ramverk som hjälper organisationer att integrera hållbarhetspraxis i sin dagliga verksamhet och beslutsprocesser. Målet med ett SMS är att säkerställa och mäta att en organisations verksamhet är socialt ansvarsfull, miljövänlig och ekonomiskt livskraftig på lång sikt.

Ett SMS innehåller vanligtvis flera komponenter, till exempel;

  • Hållbarhetspolicy: Detta beskriver organisationens engagemang för hållbarhet och sätter tonen för resten av SMS.
  • Hållbarhetsmål: Dessa är specifika, mätbara och tidsbundna mål som organisationen vill uppnå inom områdena miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
  • Hållbarhetsbedömning: Detta innebär att utvärdera organisationens nuvarande hållbarhetsprestanda, identifiera förbättringsområden och fastställa prioriteringar för åtgärder.
  • Hållbarhetsplanering: Detta innebär att utveckla en detaljerad handlingsplan för att uppnå organisationens hållbarhetsmål och andra mål.
  • Implementering av hållbarhet: Detta innebär att genomföra handlingsplanen, övervaka framsteg och göra justeringar vid behov.
  • Hållbarhetskommunikation: Detta innebär att kommunicera organisationens hållbarhetsprestanda och framsteg till interna och externa intressenter, inklusive anställda, kunder, leverantörer och investerare.
  • Hållbarhetsgranskning: Detta innebär att regelbundet se över säkerhetsorganisationssystemet för att säkerställa att det förblir relevant och effektivt och att göra justeringar vid behov. I Nature’s Best sker detta via ”Stegräknaren” – ett digitalt verktyg för årlig rapportering.

Implementering av ett SMS kan hjälpa organisationer att minska sin miljöpåverkan, förbättra sitt sociala ansvar och förbättra deras långsiktiga ekonomiska lönsamhet. Det kan också hjälpa organisationer att uppfylla intressenternas förväntningar och lagstadgade krav och få en konkurrensfördel på marknaden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev