Kamera ikon Plats ikon

Nature's Best® är ekoturism i praktiken för företag inom natur- och kulturturism samt ansvarsfulla resenärer

7 snabba frågor och svar om Nature’s Best®:

1. Vad är Nature’s Best®?
Nature’s Best® är Sveriges enda hållbarhetsmärkning för naturbaserade upplevelser. Det fungerar både som ett systematiskt verktyg för natur- och kulturturismföretagens hållbara affärsutveckling samt ett kvalitetsmärke som synliggör hållbara upplevelser för medvetna resenärer. Ekoturism i praktiken helt enkelt.

Kvalitetsmärkningen är erkänd av Global Sustainable Tourism Council, GSTC, och uppfyller GSTC:s globala standarder för hållbar turism.

Märkningssystemet består av ett antal delar: Nature’s Best 6 Grundprinciper, Nature’s Best Tematiska kriterier, Nature’s Best Resmålsanalys, Nature’s Best Miljöplan.

2. Varför Nature’s Best och relevansen i att hållbarhetsmärka natur- och kulturturismföretag?
Avgörande för turismens framtid är att den utvecklas hållbart. Naturturism skapar förutsättningar för att nå flera delmål i Sveriges fortsatta arbete med FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. I synnerhet målen om hållbar konsumtion och produktion, att värna ekosystem och biologisk mångfald, och bekämpa klimatförändringarna.

Länder och regioner skapar strukturer och initiativ som främjar en utvecklingsprocess mot ett mer hållbart samhälle, där de enskilda företagen är med och tar sitt ansvar genom olika initiativ. Att inte såga av den gren som naturturismen själv sitter på kommer att vara en av branschens stora utmaningar.

3. Vem står bakom Nature’s Best?
Avsändare och huvudman är Naturturismföretagen.

4. Vad är målsättningen med Nature’s Best?

 1. Skapa en välkänd märkning som borgar för hög upplevelsekvalitet och etiska värden.
 2. Sporra turismföretag att utveckla, kvalitetssäkra, miljöanpassa och lokalförankra sin verksamhet.
 3. Företag inom naturturism ska genom Nature’s Best ges möjlighet att kvalitetssäkra sin verksamhet och få tillgång till den synlighet som ett erkänt kvalitetsmärkningssystem kan ge.
 4. Inspirera Företaget till att förbättra och utveckla sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv så att den blir mer konkurrenskraftig.
 5. Göra det lättare för gästen att hitta kvalitetssäkrad ekoturism.
 6. Bidra till naturskydd, miljöanpassning och värn av kulturvärden – i kombination med en sund lokal ekonomisk utveckling.


5. Vad är syftet med Nature’s Best?
Höja kvaliteten på och öka volymen av svensk ekoturism.

6. När startade Nature’s Best?
Under FN:s internationella Ekoturismår (International Year of Ecotourism) – 2002 lanserades Nature’s Best som blev en av de första kvalitetsmärkningarna av ekoturism på jorden.

7. Vad kostar det att ansöka och vara märkt Nature’s Best?
Avgiften beslutas av medlemmarna på föreningens årsmöte. Se aktuella uppgifter på ansökningssidan >

Till ansökan >

Till Nature’s Best externa webbplats för medvetna resenärer >

Varumärket Nature’s Best®

Nature’s Best är en kvalitetsmärkning av företag med natur- och kulturupplevelser. Märket är ett registrerat varumärke, bestående av en figur i kombination med orden ”Nature’s Best Sweden; Quality approved by the Swedish Nature & Ecotourism Association”.

All användning och efterbildning av märket ska följa de riktlinjer som framgår av licensavtalet mellan Företaget och Naturturismföretagen.

Märkningen får och ska användas aktivt i marknadsföringen.

Erkänd enligt Global Sustainable Tourism Council Logotyp GSTC

Kvalitetsmärkningen Nature’s Best är sedan 2023 erkänd enligt Global Sustainable Tourism Council, GSTC.

Det  innebär att märkningen genomgått en noggrann granskning av GSTC:s experter och att det är  säkerställt
att märkningen uppfyller GSTC:s globala standarder för hållbar turism.

Nature’s Best sex grundprinciper

 


1. Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur.

Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras. Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.

2. Gynna den lokala ekonomin.
Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot det. Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft. Varje arrangemang ska därför bidra till resmålets ekonomi – övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster. Ju mer desto bättre.

3. Miljöanpassa hela verksamheten.
Ekoturismarrangörer ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning. Därför ska godkända arrangörer aktivt minimera resandets miljöbelastningar. Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras.

4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.
Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på något aktivt vis stödja naturskydd i olika former. Ekoturismarrangören samarbetar med en levande natur- och kulturskyddsopinion. Ett partnerskap till ömsesidig nytta.

5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.
Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull attityd. Godkända arrangörer är duktiga värdar och kunniga guider, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser.

6. Kvalitet och trygghet på resan.
Ekoturism är kvalitetsturism. Märkta arrangemang ska infria och gärna överträffa förväntningarna. Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel. Omvärlden ska veta att en godkänd ekoturismarrangör är en tillförlitlig partner.

Dessa grundprinciper har vi översatt i praktiskt användbara kriterier som utgör konkreta krav för att klara kvalitetsmärkningen och bli en del av utbudet inom Nature’s Best Sweden.

Varför ska du bli ett Nature's Best® märkt företag?

 1. Du och ditt företag får automatiskt verktyg för en hållbar och långsiktig affärsutveckling.
 2. Ditt företag blir attraktivt för den medvetne resenären. 
 3. Ditt företag följer automatiskt internationell standard. 
 4. Du och ditt företag skapar förutsättningar för en gynnsam landsbygdsutveckling. 
 5. Du och ditt företag bidrar aktivt till miljö- och kulturskydd. 
 6. Du och ditt företag blir en förebild inom svensk besöksnäring. 

 

”Det är ett arbetsredskap och ett verktyg för att säkerställa att det vi gör är bra och hållbart. Det indikerar en balans i ekonomin och vad som är möjligt att investera i. Jag tycker att det är skönt att veta hur man snabbt kan validera om något är hållbart och lönsamt.”

Christopher Storm, delägare och produktutvecklare på Granö Beckasin.

Vad får företag som godkänts?

+ Ett diplom som visar att Företaget är godkänt inom kvalitets- och hållbarhetsmärkningen Nature’s Best®.

+ Dekaler, textilmärken och skylt som visar gästen att Företaget är ett kvalitet- och hållbarhetsmärkt ekoturismföretag enligt Nature’s Best®.

+ Rätt att använda varumärket Nature’s Best® i sin marknadsföring enligt avtal.

+ Vara en del av det utbud som Naturturismföretagen lyfter fram för ökad kännedom kring Nature’s Best® som Sveriges enda hållbarhetsmärkning för turismföretag med inriktning på naturupplevelser.

+ Vara en del av det utbud och hållbara arbete som Naturturismföretagen lyfter fram som svar på den allt ökade efterfrågan på hållbar turism och besöksnäring.

+ Rätt till en egen profilsida på engelska och svenska på Nature’s Best® webbplats. Profilsidan länkas till Företagets hemsida och övrig kontaktinformation.

 

+ Rätt till enstaka inlägg om Företaget via Nature’s Bests egna sociala kanaler, såsom Facebook och Instagram, som riktar sig mot slutkunden.

+ Rätt att synas i nyhetsbrevet ”Eco Travel Guide” (svensk och engelsk edition) som skickas cirka två gånger per år till ett antal tusen svenska respektive internationella medvetna resenärer.

+ Möjlighet att bli utvald till att delta i produktutveckling av svensk ekoturism.

+ Möjlighet att bli nominerad till branschpriser inom svensk ekoturism.

+ Vara en del av Naturtursimföretagens ständigt pågående arbete med att öka andelen hållbara naturturismföretagare och kännedomen om Nature’s Best® som Sveriges enda hållbarhetsmärkning för turismföretag med inriktning på naturupplevelser.

”Kvalitetsmärkningen Nature’s Best gör det tydligt både för oss själva, för våra gäster och för våra samarbetspartners vad vi står för; att naturen är vår livlina och passion.”

Frida Svedrin, Pensionat Söderåsen.

Sammanfattning av nyheterna i Nature’s Best® 2.0:

Revidering och vidareutveckling av hållbarhetsmärkningen för svenska naturupplevelser – Nature’s Best är genomförd under 2019 och 2020.

 • Kvalitetsmärkningen kommer gälla för hela företaget, ej enbart arrangemang
 • Kriterierna är reviderade utifrån Global Sustainable Tourism Council (GSTC) kriterier för hållbar turism och färre i sitt antal
 • Nya specialkriterier tillkommer: boende, samisk turism, kultur, vandring och cykling
 • Framtida revideringar görs utifrån när GSTC reviderar kriterierna
 • Återbesök med rådgivare och coaching for fortsatt hållbarhetsarbete kommer göras hos märkta företag
 • Nature’s Bests webbplats blir ett fönster/portal med inspiration till hållbara upplevelser och länkar till de märkta företagens egna webbplatser där fakta om företagens olika arrangemang presenteras och bokas.
 • Kravet på obligatorisk baskurs försvinner, men kvarstår som en möjlighet
 • Ansökan görs i ett digitalt interaktivt e-learningsverktyg.
 • Ansökningsperioder försvinner, företagen kan när som helst ansöka och arbeta med sin ansökan
 • Märkningskommittén utgår. Nature’s Best rådgivare tillsammans med märkningsansvarig tar beslut gällande godkännande eller avslag. Överklagan av beslut görs till styrgruppen.
Citat ikon

Kvalitetsmärkt ekoturism - Nature's Best® - levererar mot de tre sammanflätade hållbarhetskriterierna - ekonomi, miljö och socialt. 

Vad är ekoturism?

Definition av The International Ecotourism Society. Samma definition ställde sig svenska Världsnaturfonden bakom 1994, liksom Svenska Ekoturismföreningen/Naturturismföretagen vid sitt bildande 1996:

”Ekoturism är ansvarsfullt resande i naturen som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande”


Konkret betyder definitionen att Ekoturism:

 1. handlar om upplevelser i natur och kultur.
 2. sker med varsamhet och minsta möjliga slitage på resmålets natur- och kulturvärden. Med syftet att bevara den biologiska mångfald och de kulturvärden som besökaren kommit för att uppleva.
 3. är att aktivt bidra till naturskydd och att värna kultur.
 4. är att ha lokal förankring och gynna den lokala ekonomin.
 5. är att visa respekt för, ta hänsyn till och möjliggöra värdiga möten med de människor som bor på resmålet.
 6. utgår från vad natur och kultur tål
 7. kan vara att tillgängliggöra natur- och kulturupplevelser som är svåra eller omöjliga för en besökare att ta del av på egen hand
 8. är att ligga i täten vad gäller miljö- och klimatanpassning och fungerar som riktningsvisare och inspirationskälla för hela besöksnäringen
 9. är att ge besökarna möjligheter till inblick och kunskap om natur-, kultur-, miljö- och utvecklingsfrågor
 10. är personliga möten
 11. är turism som marknadsförs ansvarsfullt på ett sätt som leder till realistiska förväntningar hos kunden
 12. är att ställa hållbarhetskrav på företag och gäster
 13. är att skapa jobb och försörjning utan att förstöra natur- och kulturvärden. Det är ett sätt att äta kakan och att ha den kvar.
 14. är ett verktyg som kombinerar naturskydd, försvar av biologisk mångfald och kulturhänsyn, med ekonomisk utveckling, både i mindre och i större skala, både i Sverige och utomlands.
 15. ger natur och kultur ett ekonomiskt värde.
 16. kan vara spetsprodukter som kan marknadsföra både regioner och länder.
 17. är en turism som lättare än de flesta andra näringar kan kombineras med traditionella ekonomier och urfolkskulturer.

Natures Best® - bakgrund och historia

Betydligt fler vill göra skillnad än de som i praktiken gör det genom sina val av resmål och upplevelser. Det var för att fylla denna lucka mellan besökarens egentliga vilja och agerande som Ekoturismföreningen (nuvarande Naturturismföretagen) tillsammans med Visit Sweden instiftade Nature’s Best®.

Under FN:s internationella Ekoturismår (International Year of Ecotourism) – 2002 lanserades Nature’s Best® som blev en av de första kvalitetsmärkningarna av ekoturism på jorden. Det gemensamma målen med Nature’s Best® är att underlätta för den medvetna resenären att göra ett aktivt val av upplevelser och att inspirera till förändring samt ge naturturismföretag verktygen till att göra detta.

2019 revideras kriterierna utifrån Global Sustainable Tourism Council (GSTC) kriterier för hållbar turism. I samband med revideringen tillkommer nya specialkriterier: vandring, cykling, boende, samisk turism samt kultur.

Systemet fokuserar på hållbar affärsutveckling och är skräddarsytt för att garantera hög kvalitet på naturupplevelser i kombination med; ett starkare naturskydd, mer miljöanpassat resande, och omsorg om resmålets natur- och kulturvärden. Systemet utvecklades i nära samarbete mellan resenäringen, markägar- och naturskyddsintressen, ideella organisationer, myndigheter, företag och institutioner. Alla krav arbetades fram med en referensgrupp med inte mindre än ett trettiotal företag och ett tjugotal olika organisationer.

Kvalitetsmärkningen Nature’s Best® bygger på sex grundprinciper om respekt för resmålets begränsningar, gynna den lokala ekonomin på landsbygden, miljöanpassning av hela upplevelsen, krav på aktivt natur- och kulturskydd, guidekvalitet, kvalitetssäkring och värdskap. Fundamenten för det som definierar ekoturism och som per definition levererar mot de tre sammanflätade hållbarhetskriterierna – ekonomi, miljö och socialt.

De kvalitetsmärkta och hållbara upplevelserna kommuniceras gentemot nationella och internationella medvetna resenärer via den egna webbplatsen www.naturesbestsweden.com, Facebook, Instagram och nyhetsbrevet ”Your eco-travel guide”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev