Utvecklingsprojekt

Kamera ikon

Pågående projekt

Projekt – Vidareutveckling av Forum för naturturism

Syfte
Att som enda nationella forum för naturturism bygga kompetens, diskutera gemensamma utmaningar samt skapa en gemensam stolthet hos aktörer involverade i svensk naturturism -företagare verksamma inom naturturism likväl som naturturismens främjarorganisationer.

Målet med projektet
Målet är ett rejält ökat antal deltagare digitalt vi Forum och hitta kvalitetsmässigt bra lösningar för möten som kombinerar live och digitalt, dvs hybridmöte.
Projektet kommer också skapa verktyg som gör innehållet i Forumet tillgängligt för fler än de som deltar på plats vi själva eventet, både i realtid och för framtiden. 

Läs mer >>

Projekt – Nationellt NAV för hållbar turism

Syfte
Att som samordnande nav skapa funktionalitet kring hållbar naturturism inom svensk besöksnäring. Navet har fokus på hållbar naturturism för företag, offentliga aktörer, myndigheter och verk, med syfte att främja kompetensförmedling, nätverkande och gemensam kunskapsuppbyggnad.

Målet med projektet
Naturturismföretagen ska vara den naturliga partnern i alla frågor som rör hållbar turism i svensk natur, med ett kontaktnät som borgar för hög relevans, tillförlitlighet och professionalism.

Partners och medlemmar använder aktivt de nya kompetensmodulerna och företagare ansluter sig till märkningssystemet Nature’s Best.

Naturturismföretagen har en hög relevans hos medlemsföretagen samt når en bredare och större medlemsbas.

Läs mer >>

 

Projekt – Hållbara aktörer i svensk naturturism

Syfte
Att bidra till en smart och hållbar tillväxt hos svenska småföretag inom naturturismsektorn. Projektet förväntas leda till företagsutveckling baserad på kunskap och en ekonomisk tillväxt som är resurseffektiv, grönare och konkurrenskraftig.

Att bidra till företagens omställning till cirkulära flöden och ökad resurseffektivitet, men också att utveckla av företags affärsmodeller och samarbeten för att nå samhällets krav med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling.

Projektet ligger i linje med de övergripande målsättningarna inom Europa 2020-strategin.

Målet med projektet
Naturturismföretagen kraftsamlar kring till företagens omställningsprocesser till cirkulära flöden och ökad resurseffektivitet, vilket ska ge en djup insikt om företagens status och struktur
och en möjlighet att följa utvecklingen över tid av hållbarhetsarbetet i svenska företag verksamma inom eko- och naturturism.

Läs mer >>

 

Avslutade projekt


Projekt – Hållbarhet och ekoturism i praktiken
En metod för hur FN:s hållbarhetsmål kan implementeras med lämpliga kriterier och arbetsmetoder som passar företag på svensk landsbygd

Målet med projektet
– att få fler naturturismföretag att konvertera till en hållbar affärsutveckling och bli kvalitetsmärkta ekoturismföretag
– att skapa en metod för Naturturismföretagen och andra hållbarhetsinriktade organisationer för att samarbeta med regioner I kommuner I destinationsbolag som passar parternas olika organisationsstrukturer

Läs Mer >>

 

Projekt – Utveckling av Forum för Naturturism
Forum för naturturism är ett årligen återkommande forum för företag verksamma inom natur- och kulturturism med syfte att bygga kompetens, diskutera gemensamma utmaningar samt skapa en gemensam stolthet hos de aktörer som är involverade i svenska naturturism.

Målet med projektet är att:
På kort sikt möjliggöra för målgruppen att oavsett var i landet man befinner sig kunna delta i Forum för naturturism.
På lång sikt ska projektet leda till att vara en viktig pusselbit i konsolideringen och professionaliseringen av svensk naturturism och stärka branschen som helhet.

Läs Mer >>

Projekt – Turism på annans mark
Svensk turism växer och landsbygdens natur är ofta ett starkt skäl för att resa till eller stanna kvar i Sverige under helger, semester och annan ledighet. De flesta turismföretag har ett för litet eller inget eget markinnehav, vilket innebär att användandet av annans mark ökar. En god samverkan mellan företag inom naturbaserad besöksnäring och berörda markägare är därför ett grundfundament för en sund och positiv utveckling av vår naturturism.

Detta samverkansprojekt mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och region Dalarna, där Naturturismföretagen är projektägare, har som mål att arbeta fram och förankra en rådgivande handledning för markägare och turismföretag kring turism på annans mark. Läs Mer >>

Projekt – Innovativ digital affärsutveckling – Hållbar naturturism
2018 utlyste Länsstyrelsen i Norrbotten medel som stöttar förstudier och projekt som kunde bidra till genomförandet av Agenda 2030 och som syftar till att stärka länets hållbarhetsarbete. Föreningens tankar om ett verktyg för hållbar affärsutveckling passade in på utlysningen. Region Norrbotten och Sparbanken Nord beslutatde sig för att bidra ytterligare som medfinansiärer då projektet utöver hållbarhet även innehöll digitalisering och innovationsfrämjande insatser. Läs mer>>

Projekt – 6 pilotinsatser
Arbetet med en delstrategi för svensk naturturism förstärks nu med sex pilotinsatser. Det handlar om samverkan kring turism i nationalparker, internationell marknadsföring, besöksvänligt skogsbruk i Sveaskogs ekoparker, exklusiva fiskevatten, prioriteringar kring naturguidningar och samverkan mellan märkningar och rådgivning. Läs mer>>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev