Kontaktperson: Pär Innala, +46 70 384 71 52, par.innala@naturturism.kund.formsmedjan.se

 

BAKGRUND:

2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030, en handlingsplan för planeten, människorna och vårt välstånd. Alla medlemsländer har förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans arbeta för att nå en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar utveckling. De globala hållbarhetsmålen är integrerade, odelbara och balanserar de tre dimensionerna – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Arbetet under Agenda 2030-systemet har påbörjats på global, nationell, regional och lokal nivå. Länsstyrelsen i Norrbotten utlyste medel till projekt som bidrar till en hållbar tillväxt inom ramen för Agenda 2030.


UTLYSNINGENS MÅL:

Idén ska bidra till nya hållbara lösningar, en hållbar tillväxt och syftar till att lösa de utmaningar och möjligheter som Norrbotten står inför.

 


 

PROJEKTET ”Innovativ och digital affärsutveckling inom naturturism”

Naturturismföretagen ansökte medel för att genom e-learning bygga upp en onlinetjänst för att naturturismföretagare ska få ett konkret verktyg och med utgångspunkt från detta påbörja en strukturerad hållbarhetsresa med sitt företag.

En stöttande del i insatsen omfattar ett parallellt arbete med att stärka näringens nätverk och omvärldsbevakning genom en nyhetsfunktion och arbete med en dialogbaserad spridning av kunskap och inspiration till den växande näringen.

PROJEKTINSATSENS SYFTE: Stärka den affärsmässiga tillväxten inom hållbar naturturism för att kunna tillfredsställa den ökade efterfrågan hos nationella och internationella resenärer som efterfrågar ett hållbart och lokalt förankrat resande och resmål.

Projektet ”Innovativ och digital affärsutveckling inom naturturism” fick finansiering 2018 för att det passar in i Länsstyrelsens och FN:s Agendor.

 

PROJEKTETS MÅL:

 • Utvecklat samt testat ett e-learning verktyg för affärsutveckling för naturturismföretagare, baserat på befintlig teknik.
  • Verktyget utgår från Nature’s Bests resmålsanalys som görs för att se företaget i en större kontext — en grundsten för att bedriva ett långsiktigt och hållbart naturturismföretagande (ekoturismföretag)
  • Verktyget innehåller olika avdelningar bl a:
   • Intro piloten
   • Branschen och ditt företag
   • Kunskap om hållbarhet
   • Kunskap om olika märkningar
   • Sverige som marknad
   • Gör en resmålsanalys utifrån karta (som kan användas vid hållbarhetsmärkningen Nature’s Best Sweden)
   • Skapa en miljöplan (som senare kan användas vid ansökan till miljö- eller hållbarhetsmärkning)
 • Stärkt näringens nätverk genom nyhetsfunktion för dialog och spridning samt arrangemang av årliga möten.
 • Producerat och spritt omvärldskunskap.

 

Kopplingen till Agenda 2030 och projektet berör specifikt:

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Norrbottens naturresurser är en viktig förutsättning för länets näringsliv. Samtidigt ska dessa resurser räcka till fler och fler områden vilket ställer krav på en mer hållbar industrialisering. Ansökningar som bidrar till ett mer hållbart nyttjande av våra naturresurser, effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser efterfrågas.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

I Norrbotten vill vi skapa hållbara och inkluderande orter. Länets bosättningsmönster och långa avstånd innebär utmaningar för att skapa hållbara städer och samhällen. Samtidigt är tillgång till kultur och friluftsliv är viktigt för att skapa attraktivitet. Ansökningar som bidrar till att främja ekonomisk, social och miljömässigt hållbar samhällsplanering, främjar kopplingar mellan städer, samhällen och byar och främjar hållbara transporter genom att exempelvis förändra resenärers attityder och beteenden efterfrågas.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

För att minska den negativa påverkan på klimat och miljö behöver Norrbotten genomföra insatser som bidrar till en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion. Norrbotten är på grund av klimatet beroende av att importera varor samtidigt som långa transportsträckor leder till ökade utsläpp. Ansökningar som exempelvis utreder förutsättningar för att skapa en mer hållbar produktion efterfrågas.

 

FINANSIÄRER:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev