Nature's Best - Resmålsanalys®

Ekoturismens affärsidé bygger på att, för en lagom mängd besökare tillgängliggöra och visa upp traktens sevärdheter på ett så lockande sätt som möjligt. Samtidigt ska det göras på ett hållbart sätt, eftersom turism är en långsiktig affärsverksamhet.

Möjligheten att exempelvis kunna visa upp traktens kungsörnar ger upplevelsen mervärde, men görs det på fel vis försvinner attraktionen till nästa säsong.

Det handlar med andra ord om att vårda, värna och på ett långsiktigt hållbart vis visa upp resmålets natur- och kulturvärden med respekt och minsta möjliga störning.

Detta kräver i sin tur stor kunskap om resmålet.

Hur görs Nature's Best® Resmålsanalys?

Resmålsanalysen ska besvara ett antal nyckelfrågor kring områdets natur- och kulturvärden, den egna verksamheten, andra aktörers aktiviteter och åtgärder för att minimera slitage och störningar. Analysen ska beskriva följande:

 • Företagets egen verksamhet
 • Markägare som berörs av verksamheten
 • Natur och kulturvärdena inom det aktuella området
 • Övrigt nyttjande av området
 • Företagets lokala nätverk
 • Externa störningar och slitage
 • Störningar och slitage som kan uppkomma till följd av företagets verksamhet
Citat ikon

Det handlar med andra ord om att vårda, värna och på ett långsiktigt hållbart vis visa upp resmålets natur- och kulturvärden med respekt och minsta möjliga störning.

Kamera ikon Plats ikon

Varför en Resmålsanalys?

En väl genomförd resmålsanalys ger naturturismföretagaren en bra överblick över destinationens natur- och kulturvärden. Tillsammans med en beskrivning av den egna verksamheten, traktens resurspersoner och övrig användning kan analysen sedan användas för att utveckla nyttjandet av traktens fauna, flora, olika biotoper och värdefulla kulturarv för kvalitetssäkrad ekoturism.

Resmålsanalysen är kärnan i naturturismföretagets hållbarhetsarbete och en grundsten i kvalitetsmärkningen Nature’s Best. Vi kan jämföra resmålsanalysen med exempelvis skötselplaner för naturreservat eller skogsbruksplaner. Dessa planer ger verksamheten struktur och underlättar en resurseffektivare och klokare skötsel av området.

Vad är en Resmålsanalys bra för?

En bra resmålsanalys kan användas på många sätt, och här följer några exempel;

 • Redan existerande upplevelser kan förbättras genom att man försäkrar sig om att områdets natur- och kulturvärden verkligen nyttjas optimalt i olika
 • Turer kan säsongsanpassas efter traktens djurliv och olika störningar på så vis minimeras. För de första ridturerna på våren används exempelvis andra vägval, jämfört med senare under sommaren.
 • Nya och attraktivare upplevelser kan utvecklas utifrån resmålsanalysens lista över traktens sevärdheter.
 • Internutbildningar för bland annat nyanställda förenklas.
 • Resmålsanalysen underlättar kommunikationen med olika myndigheter och andra av destinationens aktörer.
 • Det blir lättare att upptäcka hot som överutnyttjande av vissa platser och störningar av djurlivet.
 • Med en bra resmålsanalys kan företaget också tipsa sina gäster om attraktioner som kan besökas när gästen ändå är på plats, vilket ger besöket mervärde, nöjdare gäster och en attraktivare destination.
 • Till sist är resmålsanalysens lista över områdets natur- och kulturvärden ett utmärkt verktyg för att utveckla konkreta bidrag till aktivt natur- och/eller kulturskydd.

Ikon hjärta

Ansök till Nature's Best

Är du beredd att ta ditt företag i en hållbarare riktning?

Läs mer här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev