Vad krävs för att få kvalitetsmärkningen?

Det är företaget i sig som godkänns som Nature’s Best. Företagets turistiska verksamhet ska uppfylla kriterierna. I specifika fall kan det finnas skäl till att alla kriterier inte kan uppfyllas. Dessa skäl ska då vara tydligt beskrivna och godkända.

Det kan också finnas verksamhet som inte är ekoturism men som ingår i verksamheten – till exempel jordbruk, skogsbruk och liftföretag. Dessa verksamheter behöver inte uppfylla kriterierna, men företaget rekommenderas att ha en hållbarhetspolicy och miljöplan även för dessa verksamheter.

Företaget skickar in ansökan och genomgår därefter en process för godkännande, se nedan.

I Företagets verksamhet är kunskap om, och efterföljande av svenska lagar och regler styrande. Nature’s Best kan inte på något sätt användas som en lösning för att undkomma dessa.

Företaget betalar en anmälningsavgift och en årsavgift till Naturturismföretagen för företagsgranskning, administration och marknadsföring av märkningen Nature’s Best. Samt en avgift vid uppföljning av verksamheten vart annat år.

När Företaget godkänts skrivs licensavtal mellan Företaget och Naturturismföretagen. I detta regleras bland annat att det är Företaget som ansvarar för att turistisk verksamhet fortsatt uppfyller kriterierna.

Märkning och efterlevnad

Kunder ska inte behöva tveka om varför ett företag är kvalitetsmärkt. Företaget ska kunna förklara verksamheten som är Nature’s Best. De ska också kunna förklara verksamhet som inte är Nature’s Best och hur företaget hållbarhetsanpassat den verksamheten.

Nature’s Best företag kan bli föremål för uppföljning med ytterligare granskning. Det kan ske som stickprov eller om misstanke finns kring att kriterierna inte efterlevs. Information kan komma från myndigheter, näringslivet lokalt och andra aktörer som haft kontakt med företaget. Liksom från gäster. Nature’s Best fäster stor vikt vid gästreaktioner. Vid klagomål uppmanas gästen att i första hand vända sig till Företaget. Men Företaget ska göra det lätt för gäster att kontakta Nature’s Best.

Företaget ska informera Nature’s Best om avgörande förändringar i företaget avseende till exempel ägande och verksamhetsinriktning.

Kan man förlora rätten att använda kvalitetsmärkningen?

Ja. Företag som inte uppfyller ställda kraven, eller som medvetet använder eller hänvisar till märkningen i tvivelaktigt eller bedrägligt syfte, eller på annat sätt bryter mot ingånget licensavtal med Naturturismföretagen kan förlora rätten att använda märkningen. Detsamma gäller om företaget inte betalar sina avgifter.

Naturturismföretagen säger då upp avtalet och Företaget måste inom 30 dagar:

• lämna tillbaka sitt märkningsdiplom.

• upphöra att marknadsföra företaget och den turistiska verksamheten som kvalitetsmärkta inom Nature’s Best.

• skriftligen meddela sina eventuella återförsäljare detta, med kopia till Naturturismföretagen.

Beslut rörande upphörande av rätten att använda märkningen kan överklagas till Styrgruppen, som gör en bedömning av ärendet. Styrgruppen väljer att antingen ändra eller bekräfta uppsägningen av avtalet.

Vem beslutar om Verksamheten ska godkännas?

  1. Ansökan granskas av Naturturismföretagen. Föreningen kan begära in kompletterande handlingar och upplysningar. Om den turistiska verksamheten inte bedöms klara märkningens krav, kontaktas Företaget. Naturturismföretagen och Företaget samråder då om hur ansökan ska hanteras.
  2. Om den turistiska verksamheten bedöms kunna klara märkningens krav, görs ett företagsbesök. Granskningsbesöket görs tillsammans med Företaget och Rådgivaren är den som bäst kan bedöma om verksamheten stämmer med den inlämnade ansökan. En skriftlig rapport från företagsbesöket lämnas till märkningsansvarig på Naturturismföreningen.
  3. Rådgivaren och märkningsansvariga gör den slutliga bedömningen.
  4. Företaget kan överklaga beslut till Styrgruppen. Ledamöterna i Styrgruppen från Naturturismföretagen och Visit Sweden utgörs av personer med stor kompetens inom områden som naturresande, naturskydd, friluftsliv och turismföretagande.

Naturturismföretagen ser till att de personer som handlägger en ansökan, liksom de anställda och konsulter som gör företagsbesök, får en särskild utbildning för detta. De får också gå dubbelt med erfarna rådgivare innan de får arbeta självständigt. Vidare tillser föreningen att samtliga personer som handlägger ansökningsärenden har tystnadsplikt om Företag i ansökningsprocessen. Ansökningshandlingarna är sekretessbelagda.

Hur är kriterierna uppbyggda?

Kriterierna är updelade i tre kriteriegrupper;

Grundkriterier
Kvalitetsmärkningen Nature’s Best bygger på sex grundprinciper om respekt för resmålets begränsningar, gynna den lokala ekonomin på landsbygden, miljöanpassning av hela upplevelsen, krav på aktivt natur- och kulturskydd, guidekvalitet, kvalitetssäkring och värdskap. Fundamenten för det som definierar ekoturism och som per definition levererar mot de tre sammanflätade hållbarhetskriterierna – ekonomi, miljö och socialt.
Dessa grundprinciper är översatta i praktiskt användbara, konkreta kriterier. Läs mer om grundkriterier >>

Tematiska kriterier
För att ett Företag ska kunna märkas måste grundkriterier och relevanta tematiska kriterier uppfyllas. Godkänt företag presenteras både tematiskt och geografiskt av Nature’s Best. Läs mer om tematiska kriterier >>

Övergripande kriterier
1. Företaget driver näringsverksamhet i Sverige och finns registrerad hos Skattemyndigheten.
2. Företaget har kunskap om och efterlever svensk lag, förordningar och lokala bestämmelser som gäller för verksamheten.
3. Företaget arbetar med upplevelser i natur- och kulturlandskap.
4. Företagets verksamhet kännetecknas av natur- och kulturhänsyn, miljöanpassning, hög upplevelsekvalitet, gott värdskap och strävan efter ständig kvalitetsförbättring.
5. Företaget åtar sig att göra en årlig uppföljning och mätning av hållbarhetsar-betet via ett tillhandahållet SMS – Sustainability Management System.

En del kriterier är frågor som företaget enkelt kan besvara med ett Ja eller ett Nej. Andra kriterier är mer bedömningar. Det gäller till exempel faktorer som värdskapet, maten, guidens kunnighet. Dessa faktorer är av stor betydelse inom Nature’s Best utifrån ambitionen att vara en kvalitetsmärkning. I Kommentarfältet kan företaget förklara sig. Det går också att bilägga mer information för att förklara hur man har svarat på kriterierna.

Dispens från att leva upp till kriterier

Svensk ekoturism omfattar många olika aktiviteter, vitt skilda geografiska förhållanden och olika praktiska förutsättningar. Dispens från uppfyllande av kriterier kan därför ges i de fall kriterierna bedöms som icke tillämpbara eller är otillräckligt formulerade men att företaget på ett rimligt vis ändå gör vad de kan. Dispenser skall ses som en utveckling av praxis.

 

Ikon hjärta

Är du beredd att ta ditt företag i en hållbarare riktning?

Ansök till Nature’s Best

Läs mer här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev