Naturturismföretagen är natur- och ekoturismföretagens gemensamma röst och branschorganisation som verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism samt en hållbar utveckling av näringen.

Svenska Ekoturismföreningen blir Naturturismföretagen

Svenska Ekoturismföreningen bildades 1996. Under de senaste 15 åren har föreningen successivt utvecklats till att bli en allt bredare företrädare för all naturbaserad turism i Sverige. Organisationen arbetar idag aktivt med en lång rad frågor som spänner från opinionsarbete för att minska regelkrånglet för landsbygdens turismföretag till att stimulera till att fler naturturismföretag utvecklar sin verksamhet mot en ökad hållbarhet – ekoturism.

Efter en längre och eftertänksam diskussion beslutade ett enigt årsmöte i mars 2018 att ändra namnet på Svenska Ekoturismföreningen till Naturturismföretagen.

“Namnbytet handlar om att markera två saker:
1. Naturturismföretagen är en intresseorganisation som ger näringen en samlad röst, och därför inkluderar vi ”företagen” i vårt namn.
2. Naturturismföretagen organiserar både natur- och ekoturismföretag, och företräder därmed ett vidsträckt spektrum av företag med naturbaserade reseanledningar runt om i hela Sverige.”

Annika Fredriksson, styrelseordförande


EN UNIK AKTÖR

 • Sveriges enda nationella branschorganisation för natur- och ekoturismföretag.
 • 20 års erfarenhet om natur- och ekoturismföretagens drivkrafter, behov, förutsättningar, utmaningar och möjligheter.
 • Nationell samverkansplattform regionerna och företagen.
 • Driver norra halvklotets första kvalitetsmärkning av hållbara upplevelser – Natures Best Sweden.
 • Levererar resultat i form av näringens nationella strategi för naturturism, momssänkning för naturguidning, anpassade regler för tillagning av utomhusmåltider mm.

 

Det här gör vi - verksamhetens delar

 

Naturturismföretagens verksamhetsområden

1. Vi samlar näringen – ORGANISATION

 • medlemsservice
 • medlemsträffar
 • medlemsrekrytering
 • administration

2. Vi påverkar förutsättningarna – PÅVERKANSARBETE

 • ger den växande näringen en samlad och tydlig röst i relation till myndigheter och politik
 • är remissinstans och tillför näringens perspektiv till de utredningar och rapporter som berör näringens förutsättningar
 • sakkunnigt bollplank och rådgivare
 • huvudman för näringens Naturturismstrategi


3. Vi tillför kunskap för hållbar utveckling – KOMPETENS/KONSULTATION

 • branschriktlinjer
 • verktyg för hållbart kvalitetsarbete
 • tematiska föreläsningar, workshops, studentarbeten
 • remisshantering


4. Vi synliggör och sprider kunskap – KOMMUNIKATION

 • nyheter – omvärldskunskap i egna kanaler
 • press/mediabearbetning
 • Pris- och juryarbete;  Grand Travel Awards Ekoturismpris
  och Biologiskt mångfaldhetspris
 • Nature´s Best Sweden
 • Årlig träff för natur- och ekoturismföretagare; Forum för naturturism


5. Vi kraftsamlar för mer effekt – STRATEGISKA PARTNERSKAP

 • samverkan och nätverk – regionalt, nationellt och internationellt
 • utbildare


6. Vi kvalitetsmärker hållbara upplevelser – NATURE’S BEST SWEDEN

 • huvudman Nature´s Best
 • kvalitetsmärkning
 • process för hållbars affärsutveckling
Citat ikon

VISION Natur- och ekoturismen är ett föredöme som inspirerar hela besöksnäringen till hållbar turism. En professionell hållbar naturupplevelse är anledningen till att majoriteten av turisterna väljer Sverige som resmål.

Mission och vision

MISSION Naturturismföretagen verkar för att skapa långsiktigt hållbara villkor för fler jobb i hela landet, bättre förutsättningar för naturturismföretagande, lokal utveckling, starkare naturskydd och bättre naturupplevelser för fler besökare. Det vinner både näringsliv, natur och samhälle på.

VISION Natur- och ekoturismen är ett fö­redöme som inspirerar hela be­söksnäringen till hållbar turism. En professionell hållbar naturupplevel­se är anledningen till att majorite­ten av turisterna väljer Sverige som resmål.

Naturturismföretagen är medlem i

Logotyp GSTCGlobal Sustainable Tourism Council, GSTC

GSTC  upprättar och förvaltar globala standarder för hållbart resande och turism, samt är en oberoende och neutral organisation, som tillsammans med sina medlemmar runt om i världen strävar efter att uppnå bästa praxis inom hållbar turism. Kvalitetsmärkningen Nature´s Best, som föreningen är huvudman för, är erkänd enligt GSTC.

 

Forest Stewardship Council, FSC

FSC Sverige är en fristående, ideell förening som arbetar för att världens skogar brukas mer hållbart.

Fremia

Fremia är en arbetsgivarförening för verksamheter i huvudsak inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta samt medarbetar- eller partnerägda företag.

Ett globalt åtagande

Naturturismföretagens arbete bidrar till förverkligandet av FN:s Agenda 2030 och till Sveriges åtagande för att kunna uppnå de 17 globalt formulerade hållbarhetsmålen.

Agenda 2030 är i sin tur baserat på Bruntlandskommissionens definition:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

“Hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är omöjligt att uppnå om miljön ödeläggs och naturresurserna överexploateras. Utveckling och tillväxt måste äga rum på miljöns villkor”.

Ikon hjärta

Var med och utveckla en av våra snabbaste växande och mest spännande framtidsbranscher.

Bli medlem idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev