Verksamhetsplan 2023

Allmänt
Efter ett 2022 präglat av efterdyningarna av pandemin och det intensiva arbete som de tre beviljade projekten krävt i uppstarten förväntas 2023 utgöras av ett brett arbete då alla de konkreta verktyg och medlemsförmåner kan testas och rullas ut. Fokus kommer också att behöva läggas på att fundera kring organisationens struktur, för att förbereda vardagen då projekten avslutas och lämnas över till daglig drift.
Den osäkra kontexten med krig i Europa, efterdyningar av pandemin, lågkonjunktur och höga kostnader förväntas kvarstå hela året. Det är då positivt att det faktum att projekten är starkt fokuserade på att skapa och förstärka föreningens relevans och innehåll.

Personal och organisation
Under 2023 präglas personalsituationen starkt av de pågående projekten och alla tjänster utom cirka 1,5 tjänster är finansierade av projektmedel. Pär Innala kommer tillbaka från föräldraledighet den 1 april. Joakim Hermanson lämnade in sin uppsägning de första dagarna i januari 2023 och styrelsen kommer att behöva arbeta med hur organisationen ska se ut framöver.

Medlemmar
Allt det som produceras i de pågående projekten syftar till att producera medlemsvärde eller relevans för föreningen. Detta bedöms ge en positiv tillväxt över tid. Viktiga insatser under 2023 är att färdigställa en kollektiv försäkring och fortsätta att utreda möjligheterna till någon form av resegaranti för medlemmar.

Under 2023 ska de sista två årens Forum-arbete utvärderas och nästa steg i Forum för Naturturism tas. För en fortsatt framgång med Forum kommer modeller som ger en större möjlighet att klara projektet på egen hand att behöva testas, både för en bättre rådighet, en bättre förankring i branschen och det faktum att främjarorganisationera förväntas sitta med färre medel framöver.
Under 2023 ska fortsatt arbete med tre relevanta medlemsträffar genomföras.

Konsultation
Under 2023 kommer flera aktuella verktyg för att stärka företag på landsbygden kring hållbarhet att testas, lanseras och rullas ut. Det bedöms kunna ge en positiv tillväxt generellt för föreningen. Viktiga steg under 2023 är Instegsutbildningen, SMS:verktyget för att mäta hållbarhet, lärarfortbildning, modulariseringen av Nature’s best med mera. Ett annat viktigt steg är etableringen av affärsområdet kring kompetensutvecklinginsatser för att skapa nya rutiner och processer för systematiskt arbete med kontakter och ”införsäljning”.

Påverkansarbete
Fokus under 2023 kommer att ligga på att fortsätta påverkansarbetet kring skogliga frågor samt att ta fram enkla underlag för ställningstagande och stöd för medlemmar i viktiga planeringsfrågor, exempelvis strandskydd och vindkraft.

Kommunikation
De rullande projekten gör att vi har möjlighet att behålla en stark kommunikatör. Vi kommer att förnya websidan för att kunna husera den Instegsutbildning som skapas i HAN-projektet.

Strategiska partnerskap
Under 2023 kan vi för första gången testa det ”reella driftsarbetet” för Certifierad Naturguide på uppdrag av huvudmannen Naturturismens yrkesnämnd. Målsättningen är att skapa en uppdragsbaserad drift i sin helhet för en hög energi i kommunikation och synlighet kring certifieringstillfällen.

Under 2023 fortsätter NTF att bidra till grundläggandet av Naturturismens yrkesnämnd i sin helhet. Det är med de senaste åren i backspegeln en unik situation där branschens kärnor skapas parallellt vilket kommer att stärka naturturismen betydligt i Sverige.

Dialogen med Visit Sweden och de centrala verk som hanterar naturturism har utvecklats positivt de senaste åren. Genom den planerade insatsen i projektet NAV – att aktivt söka upp strategiska partners och främjarorganisationer med den svenska naturturismstrategin, för en eventuell revidering senare – är chanserna stora till en kraftig stabilisering av naturturism som begrepp och också för en ökad stabilitet för branschen som helhet.

Nature’s Best
Nature’s Best omfattas endast i delar av de pågående projekten – och under 2023 kommer vi för första gången sedan revideringen ha möjlighet att i delar skapa det som kan kallas ”drift”. Fokus ligger på besök hos redan märkta företag för att grundlägga den stora förflyttning som systemet genomgått de senaste åren och säkerställa att de företag som vill kommer på det nya tåget. Fokus är också att säkerställa att de nya redskap och system som tas fram i projekten verkligen arbetas in i Nature’s Best som helhet. Målsättningen är också att slutföra ackrediteringen hos GSTC genom det uppföljningssystem för att mäta företagens hållbarhet som arbetas fram under HAN och som ska implementeras i Nature’s Best och de anslutna företag.

Pågående projekt
Hållbara aktörer i svensk naturturism ( HAN ). Projektet beviljades stöd av Tillväxtverket den 30 mars och pågår till den 31 oktober 2023, med en projektbudget på 2,5 miljoner kronor, varav 25% är egen finansiering. Målsättningen med projektet är att kartlägga och skapa en faktamässig nulägesbild av svensk naturturism, samt att utveckla verktyg som mäter branschen s förflyttning utifrån hållbarhetsbegreppets olika dimensioner.

Naturturismföretagen som nationellt nav för hållbar turism i svensk natur ( NAV ). Projektet vars ansökan länge låg hos Jordbruksverket beviljades stöd i mitten av maj och pågår till 31 mars 2025 med en projektbudget på knappt 5 miljoner kronor. Syftet med projektet är att genom en rad olika insatser stärka föreningens roll som nationellt nav i utvecklingen av svensk naturturism. Sammantaget har de projekt vi drivit, avslutat och startat upp tagit mycket av föreningens fokus under 2022. Det har på kort sikt inneburit ett tapp på vissa av våra ordinarie fokusområden, men ger oss chansen att utveckla verksamheten på ett sätt som vi annars inte hade haft möjlighet till, och som på lägre sikt förhoppningsvis kommer att vara mycket betydelsefullt.

Läs mer:
Verksamhetsplan 2022 >>
Verksamhetsplan 2021 >>
Verksamhetsplan 2020 >>
Verksamhetsplan 2019 >>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev