Verksamhetsplan 2020

När föreningen lägger 2019 till handlingarna kan vi konstatera att vi kommit en bit på vägen i den kursjustering vi inlett. Vi har strävat efter att, med små resurser, tydligare fokusera på föreningens
utveckling, samtidigt som vi jobbar för branschens bästa. Utan en väl fungerande förening är våra möjligheter att jobba för branschens utveckling begränsade. Trots ett medlemstapp och färre märkta Nature’s Best-företag under 2019 har den egna ekonomin varit i balans och bokslutet för året visar på ett överskott. Huvudfokus för 2020 föreslås fortsatt vara att vända trenden på medlems- och Nature’s Best-sidan, och att i slutet av året kunna konstatera att de båda kurvorna vänt uppåt. Något som vi bör ha goda förutsättningar för. En av de främsta anledningarna till optimism är att Jordbruksverket i november 2019 beslutade att godkänna vår ansökan för projektet Hållbarhet och ekoturism i praktiken, som ger oss möjlighet att jobba vidare med utvecklingen av Nature’s Best 2.0. Projektbudgeten är på 3,6 miljoner kronor över två år och projektet ligger synnerligen väl i linje med föreningens ordinarie verksamhet, vilket bör kunna innebära positiva effekter för föreningen även efter projekttidens slut.

Ett positivt tillskott till den egna ekonomin under året var också det samarbetsavtal vi slöt med Lärande i Sverige AB, vilket ger oss möjlighet och resurser att jobba med relevanta branshcutvecklingsfrågor, och med insatser enligt vår egen strategiska plan. Ett avtal som sträcker sig till 2022.

Följande verksamhetsplan pekar ut insatser inom ramen för föreningens strategiska plan att
fokusera på under 2020.

1. MEDLEMMAR
Vi har arbetat hårt för att skapa en fungerande, modern administration för hantering av våra medlemmar, med flexibel betalningsfunktionalitet och möjlighet till detaljerad statistik. Det har
visat sig vara en större utmaning än väntat, och vi är fortfarande inte i mål med det jobbet. Inför 2020 är vi ändå tack vare det arbete som gjorts närmare en väl fungerande lösning än vi varit
tidigare. Framflyttandet av positionerna på den punkten bör innebära att vi går in i 2020 med bättre förutsättningar än vi haft tidigare år.

Rekryteringen av Margeta Grape, som från årsskiftet tagit över den roll som medlemsansvarig /community manager, som Lennart Pittja inledde under hösten, gör också att vi under 2020 kan få
en kontinuitet i medlemsarbetet som vi tidigare saknat. Allt annat än en ökning av de c:a 340 medlemmar vi hade vid årsskiftet vore därför en besvikelse.

Med de förbättrade förutsättningar vi skapat är ambitionen under 2020 att ta nästa steg mot en större medlemsvolym och en högre upplevd kvalitet i vårt företrädarskap för branschens företag, genom att arbeta för att addera tydligare medlemsvärden för företagen.

Den årliga träffen för Sveriges naturturismföretag, Forum för Naturturism, har börjat hitta den struktur vi önskat, med föreningen som ”ägare” och huvudavsändare, i samarbete med en värdregion. Årets forum kommer att arrangeras i Stockholms skärgård i november i samarbete med Region Stockholm, Visit Stockholm och Stockholm Archipelago. Att säkerställa ett välbesökt forum med ett bra innehåll för Sveriges naturturismföretag är prioriterat. I det arbetet ligger också att skapa en administrativ infrastruktur för forumet som lever vidare i vår ägo.

2. KONSULTATION
Vi har tidigare konstaterat att det ökade intresset för vår erfarenhet och kompetens är en affärsmöjlighet för oss, som vi bör ta vara på. Under 2019 har vi levererat fler utbildningsinsatser
och föreläsningar på konsultbasis än tidigare. Med dem som utgångspunkt bör vi under 2020 kunna ta fram tydligare modeller för prissättning av våra tjänster mot en växande marknad.
Den ambition vi hade redan i fjol om att paketera föreläsningar, workshops och annat branschen efterfrågar bör vara ett prioriterat område, som kan bidra till våra intäkter, samtidigt som det
skapar kontakter och stärker vårt varumärke. Speciellt borde paketerade lösningar kopplat till Nature’s Best, den nationella strategin för naturturism och det snart avslutade projektet Turism på
annans mark kunna vara gångbara teman.

3. PÅVERKANSARBETE
Föreningen arbetar kontinuerligt i olika forum för att påverka förutsättningarna för branschens företag. Under 2019 var en av de tydligaste insatserna den förnyade kampen för den lägre
momsen på naturguidning. I inledningen av 2020 har det oväntade och oönskade påverkansarbetet föreningen gjort kring naturturismens situation orsakad av Covid -19 varit ett
exempel på den gemensamma röst vi varit för svensk naturturism. I stora frågor, eller svåra situationer, blir betydelsen av en branschföreträdare uppenbar.

I ett mer kontinuerligt perspektiv är de projekt vi driver väldigt ofta exempel på konkret påverkansarbete för näringens utveckling. Projektet Turism på annans mark, som vi drivit
tillsammans med LRF, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna, utmynnar i en handledning i bokform, som lanseras under våren. Att förvandla riktlinjer och rekommendationer i boken till
praktiskt arbete inom svensk naturturism är ett påverkansarbete med fokus under året. Att använda Nature’s Best 2.0 som ett verktyg för att påverka regioner och destinationer att
konkret jobba med hållbar utveckling av turism i svensk natur är en fråga som också kommer att få stor uppmärksamhet under 2020.

4. KOMMUNIKATION
Våra kommunikativa kanaler, i huvudsak hemsidor, nyhetsbrev, Facebook och My Newsdesk, har fortsatt användas med ökad uppmärksamhet och räckvidd under året. Med den resursförstärkning
föreningen jobbat fram är förhoppningen att en ännu tätare frekvens i kommunikationen under 2020 ska stärka oss ytterligare.

Lanseringen av Nature’s Best 2.0, och den genomgripande förändring i märkningen som innebär att företag, och inte som tidigare arrangemang, nu blir märkta, gör att märkningens hemsida,
naturesbestsweden.com behöver förändras. Arbetet har inletts och kommer en tid framöver att innebära ett relativt stort arbete.

5. STRATEGISKA PARTNERSKAP
Visit Sweden, som också fortsättningsvis är medavsändare för Nature’s Best, visar ett allt större intresse för naturturism, och för det arbete vi gör. Att tydligare lyfta märkningen, och de märkta
företagen, i internationell marknadsföring är något vi länge jobbat för. Förhoppningsvis är vi närmare att förmå Visit Sweden att inse klokheten i det.

Vi upplever att relationen med projektgivare, som Jordbruksverket och Tillväxtverket har förbättrats, och att det finns en större förståelse för, och kunskap om vår bransch hos dessa
aktörer. En ambition och förhoppning för 2020 är att kunna skapa finansiering för en fortsättning av det nyligen avslutade projektet Turism på annans mark.

Under 2019 ingick vi ett partnerskap med Lärande i Sverige AB, som ger oss ekonomiska resurser att arbeta vidare i linje med vår strategiska plan, samtidigt som vi tagit på oss rollen som
förvaltande organisation för den nyligen lanserade nationella certifieringen för naturguider. Partnerskapet ger oss bland annat också möjlighet att delta i Naturturismens yrkesnämnd och i
Skolverkets programråd för landets gymnasieutbildningar, där vi har möjligheten att jobba för en högre status och en professionalisering för naturturismen som bransch. Avtalet löper till 2022.

Det viktiga arbetet med att vidareutveckla och ytterligare stärka relationerna med befintliga och nya strategiska partners fortgår under året.

6. NATURE’S BEST
Under ATWS i Göteborg presenterade vi Nature’s Best för en internationell (och inhemsk) publik och på Forum för Naturturism i Vålådalen lanserade vi NB 2.0 på hemmamarknaden. Det är
knappast en överdrift att kalla vår uppgradering för efterlängtad, och att beteckna intresset som stort.

Det projekt vi blivit beviljade projektmedel för fram till november 2021, Hållbarhet och Ekoturism i Praktiken (HEP), innebär resurser att slutföra uppgraderingen av NB 2.0, att utöka samlingen
aktivitetsspecifika riktlinjer / specialkriterier, att hitta fungerande samarbetsformer med det offentliga och – inte minst – att rekrytera, coacha, återbesöka och hållbarhetsmärka fler svenska
naturturismföretag. Ett stort fokus under 2020 behöver ligga på att leverera mot den ambitionen.

Vi har kommit överens med Region Västerbotten Turism om att vi inleder arbetet med den uppgraderade märkningen hos dem. En slags kickstart som förhoppningsvis kan ge oss ett
momentum att dra nytta av. Vid årsskiftet fanns det 54 märkta Nature’s Best-företag. Vid 2020 års utgång är det inte orimligt att det finns 75 st.

TILLÄGG
Den situation som Covid -19 skapat för besöksnäringen världen över omkullkastar många planer och strategier. Årets verksamhetsplan måste därför ses i ljuset av den ovisshet pandemin skapar.
Vi vet helt enkelt inte hur förutsättningarna kommer att se ut för genomförandet av delar av den verksamhet vi planerar.

Joakim Hermanson
Generalsekreterare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev