Verksamhetsplan 2021

ALLMÄNT
Det svåra året 2020 har inneburit prövningar av sällan skådat slag för svensk naturturism. Det har även påverkat föreningens verksamhet, om än i betydligt mindre omfattning än för näringens företag. Att fortsätta utveckla föreningen till en väl fungerande företrädare för Sveriges natur- och ekoturismföretag känns kanske därför mer angeläget än någonsin. Utan en väl fungerande förening är våra möjligheter att jobba för branschens utveckling begränsade, som vi konstaterat tidigare.

Trots näringens utmaningar under det gångna året har föreningens verksamhet varit stabil, med en ekonomi i balans och ett bokslut som även i år visar ett överskott. Följande verksamhetsplan
pekar ut insatser inom ramen för föreningens strategiska plan att fokusera på under 2021.

1. MEDLEMMAR
Det medlemstapp vi upplevde under 2019 har föreningen lyckats vända till en uppåtgående kurva, som vi strävar efter att behålla även under 2021. Arbetet med att skapa en modern administration och medlemshantering har inte varit fullt så enkel som vi kanske trott. Men mycket av arbetet är gjort och vi kan nu ta vidare steg mot ambitionen om ett större medlemsantal.

Ett viktigt fokus under året är att fortsätta skapa ett konkret medlemsvärde och att komma vidare i det påbörjade arbetet med rådgivning, utveckling av värdeskapande partnerskap och byggandet  av en nationell gemenskap kring naturturism.

Under 2021 introducerar vi digitala tematiska medlemsträffar, där föreningens medlemsföretag får möjlighet att ta del av nationell spetskompetens inom olika områden, men också få tillgång till en arena för diskussion och tanke- och erfarenhetsutbyte med andra, geografiskt spridda företag. Något som annars oftast inte är möjligt.

Den årliga träffen Forum för naturturism, som vi i fjol tog över huvudansvaret för, kommer i november förhoppningsvis att kunna arrangeras fysiskt, eller digifysiskt, i Stockholm. Något som var tanken redan 2020, men som pandemin förhindrade.

Tillsammans med aktiviteter under övriga punkter är ambitionen att vi bygger vidare på det vi ser som ett självklart företrädarskap för näringens företag.

2. KONSULTATION
Den affärsmöjlighet som kompetensförsäljning innebär för föreningen har under 2020 fått ett momentum som vi gör klokt i att bygga vidare på under innevarande år. Möjligheten att fortsätta leverera utbildningsinsatser, föreläsningar och workshops som externa uppdrag kommer att vara en uppenbar möjlighet för föreningen under året.

Insatser kopplade till Nature’s Best, Certifieringen för naturguider och projektet Turism på annans mark är tydliga teman för föreningen att bygga kring. Att fortsätta bli bättre på att aktivt paketera,
marknadsföra och sälja dessa, och andra, insatser är ett prioriterat område.

3. PÅVERKANSARBETE
Våra möjligheter att påverka förutsättningarna för näringens företag bygger på ett långsiktigt relationsskapande, relevant kunskapsförmedling och professionalisering av oss själva och Sveriges natur- och ekoturismföretag. Det är en lång resa där vi känner oss alltmer inkluderade och självklara i det ekosystem av organisationer och intressenter som omger svensk besöksnäring.

Den brutala verklighet som pandemin försatte svensk naturturism (och annan besöksnäring) i från förra våren och framåt, har varit en utmaning att förmedla. Insikten om vikten av att förklara skillnaderna mellan naturturism och friluftsliv har under 2020 framstått som en av de viktigaste pedagogiska utmaningarna. Om den allmänna uppfattningen är att massor av människor i naturen
innebär att naturturismen blomstrar, är det lätt att tro att de som beslutar om stöd för olika branscher i pandemins fotspår, inte ser naturturism som speciellt prioriterat. Det går ju ändå så bra.
Att hantera den missuppfattningen har varit en av fjolårets största utmaningar. En kontinuerlig, faktabaserad verklighetsbeskrivning av turism i svensk natur är därför mer än nånsin ett viktigt område under 2021.

De projekt vi drivit, eller för närvarande driver, är ofta exempel på konkret påverkansarbete för näringens utveckling. Att förvandla riktlinjer och rekommendationer ur handboken Turism på annans mark till praktiskt arbete inom svensk naturturism är ett påverkansarbete med fokus under året, liksom att påverka fler att konvertera sin verksamhet till en större hållbarhet i enlighet med
Nature’s Best. Att skapa resurser i det arbetet tillsammans med regionala turistorganisationer och andra aktörer i främjarsystemet är ett huvudspår för årets insatser.

4. KOMMUNIKATION
Våra kommunikativa kanaler, i huvudsak hemsidor, digitala nyhetsbrev, Facebook och My Newsdesk, har fortsatt att driva uppmärksamhet till våra frågor och vår verksamhet. Digitala publika livesändningar och seminarier har under fjolåret seglat upp som en ny, ofta använd möjlighet att komma ut med vårt budskap. En möjlighet som vi räknar med att mer aktivt använda oss av under 2021.

För Nature’s Best vidkommande är färdigställandet av ny hemsida en spännande och prioriterad kommunikationsinsats. En digital road show är också planerad för att marknadsföra och informera
om märkningen och dess förändringar. Det generellt växande intresset för naturturism, och den utveckling föreningen befinner sig i är inte enkel att matcha kommunikationsmässigt. Behovet av en mer renodlad kommunikatör är uppenbart, och vikten av att förstärka föreningen med den kompetensen och funktionen blir allt tydligare.

5. STRATEGISKA PARTNERSKAP
Visit Sweden, klev under 2020 (som väntat) av sitt engagemang som medavsändare för Nature’s Best, efter att bolaget blivit helstatligt. Beslutet är förmodligen snarare en möjliggörare för ett
starkare engagemang från VS’s sida kring frågor som rör hållbar turism i svensk natur, vilket vi sett prov på sedan dess. Att kunna skapa konkret nytta för hållbara svenska ekoturismföretag tillsammans med Visit Sweden är en tydlig målbild för året.

Vi upplever att relationen med statliga projektgivare, som Jordbruksverket och Tillväxtverket har fortsatt utvecklas, och att förståelsen för, och kunskapen om vår bransch fortsätter öka hos dessa
aktörer. Det riktade stöd till natur- och ekoturismföretag, i form av unikt generöst villkorade utvecklingscheckar, som kom i början av året är ett resultat av det. Att ytterligare stärka dessa viktiga relationer och därigenom kunna skapa konkret nytta för näringen är en fortsatt ambition.

För föreningens del är projektfinansiering en möjlighet att driva viktiga frågor eller utvecklingsinsatser. Med avslutningen av vårt projekt Hållbarhet och ekoturism i praktiken den 30 november kommer det att vara viktigt att hitta finansiering för någon av de projektidéer som finns. Sannolikt är Tillväxtverket eller Jordbruksverket de stöttande organisationer vi har bäst
möjligheter att hitta finansiering hos.

Det partnerskap vi ingick 2019 med Lärande i Sverige AB, som bland annat finansierar vår roll som förvaltande organisation för den nationella certifieringen för naturguider löper vidare till 2022.
Under året blir en viktig uppgift att tillsammans med certifieringens ägarkonstellation hitta vägar som möjliggör certifieringens fortlevnad. Det viktiga arbetet med att vidareutveckla och ytterligare stärka relationerna med befintliga och nya strategiska partners fortgår som alltid under året.

6. NATURE’S BEST
Arbetet med Nature’s Best 2.0 är som alltid högt prioriterat i föreningens arbete. Takten på arbetet är hög och intresset för märkningen är stort. Att leverera mot uppsatta projektmål inom
projektet Hållbarhet och Ekoturism i Praktiken (HEP), är naturligtvis viktigt, liksom att slutredovisa projektet under slutet av året.

Att hitta formerna för vidare drift av märkningen, med eller utan vidare projektfinansiering blir en prioriterad insats under året. Många intressenter (inte minst redan märkta och ansökande företag)
finns och att matcha allas förväntningar inom ramen för de resurser vi förfogar över blir en viktig uppgift.

TILLÄGG
Covid -19 har flera gånger visat oss att planer behöver bytas ut, förändras eller helt skrotas. Utvecklingen av pandemin kommer även i år att styra över vad vi tillåts göra eller inte. Också årets verksamhetsplan måste därför läsas med förståelse för att saker utanför vår kontroll påverkar förutsättningarna.

LÄS TIDIGARE VERKSAMETSPLANER
2020 >>
2019 >>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev