Sänkt moms på naturguidningar – 7 viktiga frågor och svar

2018-01-06

Momssänkningen på naturguidningar påverkar många naturturismföretag. För exempelvis vilt- och fågelskådning, guidade vandringar och cykelturer gäller den nya momsen på sex procent. För andra produkter som forsränning, turridning och hundspannsturer är läget tills vidare oklart. Här summerar vi de viktigaste förändringarna.

SAMMANFATTNING:

  • Vid årsskiftet sänktes momsen på naturguidningar, eller ”förevisning av naturområde” som det står i den reviderade lagtexten, från tidigare 25 % till sex procent.
  • Reformen omfattar en rad sätt att förevisa ett naturområde som rundvandringar, skridskor, skidor och cykel. Till naturområden räknas natur utanför våra tätorter och skyddade områden som reservat och nationalparker.
  • Även ett skyddat område i en tätort räknas som naturområde.
  • Förevisar gör guiden när han eller hon berättar om det aktuella naturområdet eller på ett säkert sätt visar vägen genom det samma.

NATURTURISMFÖRETAGEN KOMMER TILLSAMMANS MED NÅGRA MEDLEMSFÖRETAG BEGÄRA FÖRHANDSBESKED

Naturturismföretagen har analyserat Skatteverkets första vägledning gällande moms på förevisning av naturområde. Vi konstaterar att underlaget i flera fall är otydligt, ibland lämnar motstridiga besked och i flera fall inte följer regeringens och riksdagens syfte och ambition med den sänkta momsen på naturguidningar.

Därför kommer vi tillsammans med några utvalda företag begära förhandsbesked angående begrepp som lantbruksenhet, guidning i ängs- och hagmarker, om guidningarnas innehåll och när det gäller förevisning med hjälp av turridning, forsränning och hundspann.

Nedan följer en detaljerad genomgång av den nya momsen på naturguidningar. Vi hoppas att underlaget kan vara till stöd för den som sköter företagets ekonomi och/eller för den ekonomi- och revisionsbyrå som anlitas.


1. VAD FÖRÄNDRADES DEN 1 JANUARI 2018?

Riksdagen beslutade den 22 november 2017 att anta regeringens förslag till ramar för statens budget för 2018. Det innebar också att riksdagen godkände regeringens förslag om att ”mervärdesskatten på förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden sänks från 25 procent till 6 procent.”

Se vidare sidan 594 i Regeringens proposition 2017/18:1
Konkret innebar riksdagsbeslutet att den tidigare formuleringen i Mervärdesskattelagen (1994:200) ”7. tillträde till och förevisning av djurparker” ändrades till ”7. tillträde till och förevisning av djurparker samt förevisning av naturområden”. Se vidare sidan 10 i Bilaga 18: Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden.

Eftersom lagändringen består av ett tillägg på fyra ord, blir det avgörande hur begreppen naturområde och förevisning tolkas av Skatteverket i framtiden.


2. VEM BESTÄMMER HUR BEGREPPEN ”NATUROMRÅDE” OCH ”FÖREVISNINGEN” TOLKAS?

Det gör skatteverket utifrån tidigare praxis, regeringens budgetproposition och dess förarbeten. Dit räknas Finansdepartementets promemoria (Fi2017/01392/S2) Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden, och regeringens budgetproposition avsnitt 6.27 Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden (sidorna 594-598) och Bilaga 18: Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden.

Den 21 december presenterade Skatteverket en första rättslig vägledning angående Förevisning av naturområden (Dnr: 202 484423-17/111). Där menar Skatteverket att ändringen i Mervärdesskattelagen enligt EU-domstolens praxis om reducerade skattesatser ska ”tolkas restriktivt eftersom de utgör undantag från en princip”. Ekoturismföreningens bedömning är att Skatteverkets restriktiva tolkning får som resultat att regeringens syfte och ambition med den sänkta momsen på naturguidningar inte uppnås fullt ut. Genom att begära förhandsbesked om ett antal typfall från den fristående Skatterättsnämnden, hoppas vi kunna förändra Skatteverkets tolkning av riksdagens beslut.


3. VILKA NATUROMRÅDEN OMFATTAS AV DEN NYA LAGEN?

Enligt Skatteverkets vägledning och regeringens förarbeten ingår alla ”nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden” i begreppet naturområde. Detta gäller även skyddad natur inom tätort, exempelvis nationalstadsparken i Stockholm. Vidare inkluderas alla naturområden utanför tätorter. Skatteverket exemplifierar detta med skog (även trädplantager) och andra naturområden som ”fjäll och andra bergsområden samt hedar, våtmarker, vattendrag, sjöar och hav”, men också ”nedlagda grustag, stenbrott och kalkbrott”. Däremot anser Skatteverket att lantbruksenheter inte ska räknas som naturområde. Vad som menas med ”lantbruksenhet” definieras inte i vägledningen. Fristående skatteexperter definierar lantbruksenhet som en fastighet som innehåller åkermark, betesmark, skogsmark eller skogsimpediment (ekonomiskt onyttig mark). Ekoturismföreningen menar att vägledningen här är otydlig och inkonsekvent. Därför planerar vi begära ett förhandsbesked om en naturguidning i ett landskap med hag- och ängsmarker i anslutning till en jordbruksfastighet. Vi kommer då bland annat att hänvisa till Finansdepartementets promemoria där man skriver att ”med naturområde i det här sammanhanget avses de delar av natur- och kulturlandskapet som nyttjas för turism och friluftsliv.” När det gäller begreppet tätort hänvisar Skatteverket till ”de definitioner som tillämpas av Statistiska centralbyrån.” Se vidare punkt 3.5 Statistiska centralbyråns tätortsdefinition i Skatteverkets vägledning.


4. VAD MENAS MED FÖREVISNING?

I vägledningen skriver Skatteverket att med förevisning avses ”att ett specifikt naturområde visas upp för personer som befinner sig på plats i naturområdet. Syftet med tjänsten ska vara att ge information om naturområdet eller visa vägen genom området. Information om ett naturområde handlar typiskt sett om sådant som områdets växt- eller djurliv eller dess geologiska, topografiska eller hydrologiska förhållanden.”

Naturturismföretagen menar att detta i huvudsak är en rimlig tolkning, men vi anser att även denna är för snäv. Förevisning av ett naturområde bör också inkludera det samspel mellan natur och människa som under årtusenden har format våra natur- och kulturlandskap. Fjällets natur blir inte begriplig utan kunskap om den samiska kulturen. Skånes landskap kan inte förstås utan kännedom om jordbrukets betydelse.

Runt om i svensk natur finns oräkneliga spår från mänsklig påverkan i form av gärdsgårdar, fäbodar, rester av kolmilor och så vidare. Vi ska därför begära ett förhandsbesked om en guidning i ett naturlandskap påverkat av människan och där den röda tråden i förevisningen är just samspelet människa och natur. Här är det värt att notera att kulturmomsen, vilken inkluderar inträden till museum, är sex procent med undantag för offentligt finansierade museer där momsen är noll procent.


5. HUR KAN ETT NATUROMRÅDE FÖREVISAS?

Skatteverket skriver i sin vägledning att avgifter för rundvandringar i ett naturområde ska omfattas av skattesatsen sex procent. Verket gör samma bedömning för ”turer där deltagarna tar sig fram i naturområdet med hjälp av exempelvis skridskor, skidor, snöskor, cykel eller häst. Det avgörande är inte sättet som deltagarna tar sig fram på utan att tjänsten syftar till att ge information om naturområdet eller att visa vägen genom det.” Man ger exempel som vandring i fjällen, geologiska och botaniska exkursioner, svampplockning med guide, fågelskådning och när ”en guide visar jägare vägen genom terrängen för att jägarna ska hitta en plats där det är möjligt att skjuta ett djur”.

Sedan tidigare ska även ”rundturer med guidning i naturområden där deltagarna transporteras i buss, båt eller annat färdmedel ses som personbefordran och ska i sin helhet beskattas med den reducerade skattesatsen 6 procent.”

Däremot skriver skatteverket att ”sådana aktiviteter i naturområden som inte har till syfte att informera om området eller visa vägen genom området omfattas inte av begreppet förevisning.”

I vägledningen skriver man därför att ”exempelvis hundspannsåkning och forsränning som görs i nöjessyfte beskattas med normalskattesatsen 25 procent.” Verket menar dessutom att ”normalt sett ska inte heller organiserad ridning med grupp i terräng, s.k. turridning, ses som förevisning av naturområde.”

Naturturismföretagen menar att Skatteverkets vägledning även här är otydlig och motsägelsefull. Vi går på museum, teater och konserter för nöjes skull och det är få av naturturismens gäster som professionellt livnär sig på att titta på blommor, skåda fågel eller plocka svamp. Samma grund för bedömningen bör även gälla när ett naturområde med strömmande vattendrag förevisas med hjälp av forsränning eller när en hundspannstur tillgängliggör och visar upp en gammelskog vintertid.

Vi kommer därför att begära förhandsbesked utifrån ett par verkliga arrangemang som bygger på forsränning, hundspann och turridning. Fram till dessa besked har lämnats, är det oklart vad som gäller. De företag som väljer att jobba med den lägre momssatsen (6 %) när det gäller turridning, forsränning och hundspann, gör sannolikt klokt i att i marknadsföringen berätta att man förevisar ett naturområde och dessutom dokumentera vad som berättas under turen med hjälp av ett särskilt guidemanus. Om det är tillräckligt vet vi inte förrän en tydlig rättspraxis har skapats på området.


6. VAD MENAS MED SAMMANSATTA UPPLEVELSEPRODUKTER?

Skatteverket kallar detta för sammansatta tillhandahållanden (3.4) i sin vägledning. Det handlar exempelvis om när en guidad rundvandring inkluderar en gemensam måltid. Ska kostnaderna för måltiden momssättas separat med tolv procent eller ska momsen för rundvandringen i sin helhet vara sex procent? Med hjälp av kommande förhandsbesked hoppas vi få svar även på denna fråga. I vägledningen finns tre exempel som ger en viss vägledning på området.

  • Ett hotellpaket i fjällen innehåller tre nätter och två guidningar i naturområdet runt hotellet. Här menar Skatteverket att logi och måltider på hotellet ska se som separata tjänster där momsen ska vara tolv procent. Kostnaderna för de guidade vandringarna hanteras för sig med sex procent i moms.
  • Ett företag erbjuder örnskådning. För att inte störa örnarna lånas kikare ut till deltagarna. Detta tillhandhållande av kikare bedöms som underordnat själva förevisningen och hela guidningen momssätts med sex procent.
  • En blomstervandring inleds och avslutas på en plantskola. Bara en mindre del av rundvandringen sker i ett naturområde utanför en tätort och som inte bedöms vara en del av en lantbruksenhet. Hela den guidade turen ska då enligt Skatteverket momssättas med 25 procent.

Det finns också en prövad praxis som ger vägledning på området. Ett fall handlar om verksamhet med turfiskebåtar (Dnr: 131 280636-16/111) från den 29 november 2016. Där skriver Skatteverket att ”vid bokning för större sällskap kan det även tillhandahållas andra tjänster t.ex. tillgång till utrustning, fika eller enklare måltid till ett paketpris. Vid försäljning av en sådan sammansatt tjänst anser Skatteverket att det är ett enda tillhandahållande och att den väsentliga delen av tillhandahållandet är persontransporten. Den sammansatta tjänsten ska beskattas med 6 procent.”

Ett annat tidigare ställningstagande gäller konferensarrangemang (Dnr: 131 286740-16/111) från den 29 november 2016. Här skriver Skatteverket att ”tillhandahållanden som direkt syftar till att göra det möjligt för kunden att genomföra en konferens (ett konferensarrangemang) utgör ett enda tillhandahållande av en tjänst som ska beskattas med 25 procent. Restaurang- och cateringtjänster som normalt ingår i ett konferensarrangemang och som har ett nära tidsmässigt samband med de övriga konferensaktiviteterna ska anses ingå i konferensarrangemanget. Tillhandahållanden som inte direkt syftar till att göra det möjligt för kunden att genomföra konferensen ska ses som självständiga tjänster i förhållande till konferensarrangemanget och beskattas med den skattesats som gäller för respektive tjänst. Exempel på sådana tjänster är logi, resor och fritidsaktiviteter. Måltider såsom frukost, kvällsmåltider och banketter ska i normalfallet inte heller anses ingå i ett konferensarrangemang.”


7. HUR GÅR VI VIDARE?

Tillsammans med några utvalda företag planerar Ekoturismföreningen att begära förhandsbesked när det gäller ovan nämnda oklarheter. Den processen lär enligt muntligt besked från Skatterättsnämnden ta minst sex månader. Eftersom vi står inför ett stundande valår, överväger vi även att driva frågorna på lämpligt sätt i den kommande valrörelsen.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev