Sex konkreta pilotinsatser stärker genomförandet av näringens nationella naturturismstrategi

2017-07-24

Arbetet med en delstrategi för svensk naturturism förstärks nu med sex pilotinsatser. Det handlar om samverkan kring turism i nationalparker, internationell marknadsföring, besöksvänligt skogsbruk i Sveaskogs ekoparker, exklusiva fiskevatten, prioriteringar kring naturguidningar och samverkan mellan märkningar och rådgivning.

Våren 2018 presenteras en delstrategi för svensk naturturism av Naturturismföretagen tillsammans med Visita och Svensk Turism. Syftet är att synliggöra naturturismens främsta möjligheter och utmaningar och peka ut huvudlinjerna för en fortsatta hållbar tillväxt bland de naturbaserade besöksnäringsföretagen. Under våren har strategins styrgrupp identifierat ett antal nyckelområden, där det behövs mer kunskap och inte minst samordnad handling.

Nyligen beviljade Jordbruksverket därför en kompletterande finansiering av följande sex pilotinsatser:

  1. NATIONALPARKSTURISM. Samverkan med Naturvårdsverket för fler jobb, ökad tillgänglighet och ett starkare naturskydd i och runt svenska nationalparker. Utifrån tidigare erfarenheter och gemensamt identifierade möjligheter och utmaningar i en handfull nationalparker ska en gemensam vision och handlingsplan tas fram.
  2. GUIDNINGAR FÖR PRIORITERADE GRUPPER. Kullabergs unika natur ska tillgängliggöras för traktens skolelever med hjälp av ett antal guidningar. Syftet är att testa hur befintlig kapacitet hos lokala guideföretag och naturum kan användas effektivare under lågsäsong till gagn för en prioriterad målgrupp.
  3. MÅNGBRUK I EKOPARKER. Statliga Sveaskog förvaltar runt 40 ekoparker. Här finns möjlighet, inte minst i södra Sverige, att utveckla ett mångbruk av skogen till förmån för både naturturism och rörligt friluftsliv. Genom ett besöksvänligt skogsbruk kan Sverige tjäna pengar både på ett skonsamt skogbruk och en växande naturturism.
  4. KONKURRENSKRAFTIG FISKETURISM. Sveriges sjöar, vattendrag och kuster har en stor potential för fler jobb inom fisketurismen. Tillgången på exklusiva fiskevatten, som kan konkurrera på en tuff internationell marknad, är dock begränsad. Insatsen ska kartlägga hur utbudet av exklusiva fiskevatten kan breddas för att stärka vår konkurrenskraft och öka landsbygdens intäkter från sportfisket.
  5. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING. Ett samarbete mellan Ekoturismföreningen och Visit Sweden där exponering av kvalitetsmärkt ekoturism på en handfull internationella marknader ska stärka Sveriges pågående satsning kring hållbar natur- och ekoturism på landsbygden.
  6. SAMVERKAN MELLAN RÅDGIVNING OCH KVALITETSSÄKRING. Tillsammans med ett par av landets regionala turismorganisationer ska möjliga synergier mellan kvalitetsmärkningen Nature’s Best och rådgivningssystemet Swedish Welcome testas, utvärderas och summeras.

– STRATEGIER I ALL ÄRA, men de är värdelösa om de bara samlar damm i någon bokhylla. Vi vill att vår kommande delstrategi kring svensk naturturism ska göra verklig skillnad. Därför är vi glada över att Jordbruksverket har beviljat medel till dessa sex konkreta pilotinsatser runt om i Sverige, säger Per Jiborn, Naturturismföretagens generalsekreterare i en första kommentar.

– Naturturismföretagens ansökan  ligger väl i linje med landbygdsprogrammets övergripande mål om en smart och hållbar tillväxt för landsbygden, säger Jörgen Fransson, chef för landsbygdsutvecklingsenheten på Jordbruksverket och fortsätter:

– De sex olika pilotinsatserna ligger i framkant inom svensk naturturism och har goda möjligheter att bidra till innovation, starkare konkurrenskraft, ett hållbart skogsbruk och sist men inte minst till nya arbetstillfällen, ekonomisk utveckling och välstånd på landsbygden.

 

 

Projektet 6 pilotinsatser finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i samverkan med Tillväxtverket.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev