Vårt remissvar gällande förslag om sänkt moms för naturguidning

2017-04-14

Regeringens förslag om sänkt moms på guidade naturupplevelser är ute på remiss. Naturturismföretagen (tidigare Ekoturismföreningen) välkomnar förslaget, eftersom det stärker växtkraften hos guideföretagen. Något som ökar svensk attraktionskraft. Reformen bör dock kompletteras med en översyn av mål och riktlinjer för offentligt subventionerade naturguidningar.

SAMMANFATTNING AV EKOTURISMFÖRENINGENS REMISSVAR:
Svenska Ekoturismföreningen välkomnar regeringens förslag om sänkt moms på naturguidningar från dagens 25 procent till sex procent. Det är en logisk anpassning till främst kulturmomsen, som framför allt kommer stärka konkurrensförmåga och växtkraft hos de mest framgångsrika guideföretagen. Något som i sin tur kommer öka svensk attraktionskraft, tillgängliggöra naturen för fler, öka kunskapsförmedlingen och bidra till färre olyckor och incidenter i exempelvis fjäll och skärgård.

Vi välkomnar en bred tolkning av begreppet förevisning av naturområde, och menar att reformen i huvudsak kommer förenkla företagens administration, bidra till effektivare resursanvändning och kan eventuellt även stimulera ett ökat kvinnligt företagande. Däremot menar Naturturismföretagen att kostnaden för sänkt moms på guidade naturupplevelser är avsevärt lägre än promemorians uppgivna 320 miljoner kronor. Vår uppskattning är istället drygt 100 miljoner kronor årligen.

Avslutningssvis menar vi att momsreformen behöver kompletteras med andra åtgärder för att nå största möjliga framgång. Främst handlar det om en översyn av mål och riktlinjer för ett omfattande och växande utbud av offentligt subventionerade naturguidningar.

Här pekar Naturturismföretagen på alternativa upplägg som kan tillgängliggöra naturen för grupper som saknar möjlighet och ekonomi för att ta sig ut i naturen på egen hand. Detta samtidigt som befintliga guideföretags utrustning och kompetens kommer till användning under lågsäsong.

Läs mer:

Vårt remissvar i sin helhet (pdf)

Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden (Finansdepartementets promemoria)KategorierNäringen
FacebookTwitterEmailLinkedIn

Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev