Tillsammans med Sveriges Fisketurismföretagare överlämnas inspel om svensk fisketurism till regeringen

2017-02-15

Naturturismens särskilda utmaningar är ett av de områden som regeringens turismutredning ska titta närmare på. Det var i höstas som utredningen kring hållbar turism och en växande besöksnäring tillsattes och i dagarna passade Naturturismföretagen och Sveriges Fisketurismföretagare på att överlämna sin framtidsplan för svensk fisketurism.

Den nya utredningen ska ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. I uppdraget, som ska vara klart senast den 1 december, ingår att analysera de senaste årens utveckling och bedöma besöksnäringens framtida utmaningar och potential. Dessutom ska förslag lämnas som bidrar till tillväxt, företagande, en ökad kraftsamling bland berörda aktörer och bättre samverkan mellan näringen och det offentliga. Det inkluderar exempelvis områden som digital tillgänglighet, forskning, möjligheter till ökad sysselsättning och kompetensutveckling.

”Vi gillar tydliga fokus på jobb, hållbarhet och konkurrenskraft.”

Målet är ny sammanhållen politik för besöksnäringen som bidrar till internationell konkurrenskraft, hållbar tillväxt, lönsamt företagande och sysselsättning i hela landet. Ett utpekat delområde, som ska belysas av utredningen, är naturturismens särskilda utmaningar och potential. För att bidra till utredningens arbete överlämnade därför Naturturismföretagen och Sveriges Fisketurismföretagare nyligen den framtidsplan för svensk fisketurism som de två organisationerna presenterade sommaren 2015.

– Vi gillar tydliga fokus på jobb, hållbarhet och konkurrenskraft. Vår egen framtidsplan hade samma utgångspunkter och bygger på våra två organisationers långa erfarenhet av svensk fisketurism. Tillsammans har vi företrätt den naturbaserade turismen i över 40 år och framtidsplanen togs fram i en öppen process där vi aktivt samlade in, bearbetade och förankrade företagens synpunkter och förslag. Vi hoppas därför att framtidsplanen ska väga tungt när regeringens egen utredning nu tittar närmare på naturturismens utmaningar och potential, säger Per Jiborn, Naturturismföretagens generalsekreterare.

”Vi hoppas att framtidsplanen ska väga tungt när regeringens egen utredning nu tittar närmare på naturturismens utmaningar och potential.”

– Vår framtidsplan pekar bland annat på nödvändigheten av att värna och vårda levande och rika fiskevatten, vilket bland annat innebär tydligare krav på att miljöanpassa vattenkraften för att förbättra sportfisket i strömmande vatten. För att stärka hållbarhet och internationell konkurrenskraft är det också nödvändigt att öka fisketurismens förädlingsvärde. Här föreslår vi bland annat bättre prioriteringar mellan olika brukare, ökad tillgång till exklusiva vatten och krav på högre grad av selektivt fiske, tillägger Per Jobs, ordförande för Sveriges Fisketurismföretagare.

Naturturismföretagen passade också på att överlämna ytterligare några underlag till utredningen. Det handlar om förslag till samverkansmodell för nationalparksturism, en rapport om viltets värde och potential för svensk besöksnäring, och en annan om behovet av att klimatanpassa resandet ut i svensk natur.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev