Näringens nya naturturismstrategi lanserades i Almedalen

2018-07-06

I veckan tog statssekreterare Stina Billinger, en av näringsminister Mikael Damberg närmaste medarbetare, emot besöksnäringens nationella naturturismstrategi. Den innehåller 25 förslag för att öka tillgången till orörd natur, stimulera branschens affärsutveckling och optimera samhällets stöd och insatser till en växande naturturism. Den gemensamma strategin är framtagen av Naturturismföretagen (tidigare Ekoturismföreningen) tillsammans med Svensk Turism och Visita.

Redan för sex år sedan (2012) föreslog dåvarande Ekoturismföreningen, idag Naturturismföretagen, en kraftsamling kring en nationell strategi för svensk naturturism.

– Även om Naturturismföretagen är initiativtagare till arbetet med den nationella strategin, är processens viktigaste resultat att det nu finns en gemensam plattform att agera utifrån för Naturturismföretagen, Svensk Turism och Visita, säger Per Jiborn Naturturismföretagens generalsekreterare och fortsätter:

– Den samlade besöksnäringens gemensamma strategi har förverkligats tack vare inspel från närmare hundra företag, markägare, företrädare för landets regionala turismorganisationer, Visit Sweden och inte minst Tillväxtverket, som har finansierat och medverkat i utvecklingen av strategin.

Därför var det logiskt att presentationen i Almedalen tidigare i veckan inleddes av Visitas ordförande Maud Olofsson. Utifrån ett budskap om naturen som en av landets främsta reseanledningar, var det även naturligt att Svensk Turisms ordförande Susanne Andersson Pripp överlämnade dokumentet till Stina Billinger, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Presentationen av strategins innehåll och förslag gjordes sedan av Naturturismföretagens generalsekretare Per Jiborn.


Naturturismstrategins mål och förslag

Målet med den nationella naturturismstrategin är att stimulera naturturismens växtkraft, öka graden av professionellt företagande och bidra till en hållbar utveckling av branschen. En inledande nulägesanalys förklarar naturturismens särdrag, styrkor, svagheter och framtida potential. Därefter presenteras 25 förslag på tre utvecklingsområden – natur, näring och samhälle. Kort kan strategin summeras i följande tre punkter.

  • Naturturismens växt- och attraktionskraft i vild och vacker svensk natur behöver öka. Här syftar förslagen till att utveckla naturturismen i skyddade områden, stimulera ett besöksvänligt skogsbruk utifrån Sveaskogs ekoparker och medverka till dialog och ett nationellt ramverk för turism på annans mark. Vidare framhäver strategin behovet av övergripande planering och pekar på en slumrande framtidspotential för fördjupad samverkan med andra småskaliga gröna näringar som jordbruk, kustfiske och rennäring.
  • Området om näringen fokuserar på effektivare affärsutveckling och innehåller förslag om närmare samverkan mellan större boendeanläggningar och mindre aktivitetsföretag, översyn av gjorda satsningar på kvalitetssäkring, ett närmare samarbete mellan regionala och nationella aktörer, förbättrad tillgång till kapital för nyföretagande och ägarskiften, och åtgärder som stärker branschens egen organisering.
  • Under sista utvecklingsområdet om samhällets ansvar och roll presenteras tankar och förslag kring transporter, leder, bredband, kompetensförsörjning, forskning, regelverk, rörligt friluftsliv, internationell marknadsföring och statistik för svensk naturturism. Bra och fungerande infrastruktur, konkurrensneutrala spelregler och genomtänkta och optimerade främjandeinsatser är röda trådar som löper genom avsnittet.

Strategins förslag och resonemang illustreras dessutom av ett tiotal inspel och exempel från företag och aktörer runt om i Sverige.

Efter överlämnandet tackade statssekreteraren Stina Billinger på Twitter för strategin och lovade att innehållet ska förvaltas på bästa sätt. Naturturismstrategin har även tydliga kopplingar till regeringens egen besöksnäringsutredning Ett land att besöka, som presenterades i slutet av förra året. Nu i veckan lovade även Socialdemokraterna en storsatsning på svensk turism. Hundra miljoner kronor årligen under nästa mandatperiod ska bland annat bidra till mindre regelkrångel, ökad hållbarhet och effektivare digitalisering av näringen.

– Nu börjar det riktiga jobbet. När våra förslag i dialog med andra aktörer ska förverkligas i bättre villkor för svensk naturturism, säger Per Jiborn.

– Förutsättningarna är goda, eftersom det finns en bred politisk enighet om möjligheterna att ytterligare stärka tillväxten och utveckla svensk turism. Vår erfarenhet är dock att Sveriges naturturismföretag via sin nationella företrädare aktivt måste delta och bidra i detta framtida förändrings- och utvecklingsarbetet. Därför hoppas vi att fler företag som arbetar i och med vår svenska natur väljer att bli medlemmar i Naturturismföretagen, avslutar Per Jiborn.

 

Läs mer:

Naturturismföretagens remissvar till Näringsdepartementets utredning ”Ett land att besöka”

Sex konkreta pilotinsatser stärker genomförandet av näringens nationella naturturismstrategi

Röster om strategi för naturturism

Dags för strategi för Naturturismen

 

Arbetet med en nationell naturturismstrategi finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i samverkan med Tillväxtverket.

 

 

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev