45 000 namnunderskrifter för hållbart brukande av svenska folkets skogar

2019-04-12

Namninsamlingen i gemensamma kampanjen Vår skog är avslutad och resulterade i fler än 45 000 namnunderskrifter som nu lämnats över till näringsminister Ibrahim Baylan och regeringen. Bakom insamlingen står Naturturismföretagen tillsammans med 22 andra organisationer som vill uppmana statliga Sveaskog att leva upp till sina målsättningar och att ta ansvar för svenska folkets skogar.

Organisationerna bakom Vår skog har tillsammans genomfört en namninsamling i sociala medier i syfte att ställa krav på statliga Sveaskog som förvaltar svenska folkets skogar, totalt cirka 14% av Sveriges skogar. Uppmaningen utgår från kraven att dessa brukas hållbart och att inga fler skyddsvärda skogar avverkas.

Vår skog uppmanar regeringen att se till att Sveaskogs ägardirektiv ändras och att bolagets miljöambitioner höjs. Sveaskog har som målsättning att vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk för Sverige och världen. Det är dags för regeringen att se till att Sveaskog går från ord till handling.

”Skogen är en avgörande infrastruktur och resurs för en hållbar utveckling av natur- och ekoturismen på Sveriges landsbygd. För oss är det självklart att svenska folkets skogar ska bidra till nya gröna jobb och naturnära näringsliv på landsbygden. Vi förväntar oss att vårt eget skogsbolag är ett föredöme för det svenska skogsbruket”, menar Naturturismföretagens ordförande Annika Fredriksson och fortsätter:

”Våra internationella åtaganden om biologisk mångfald och riksdagens beslutade miljömål kommer inte kunna nås med dagens politik. Vi behöver se ett tydligare politiskt ledarskap för att vända utvecklingen. Näringsministern kan ta initiativ till att Sveaskog blir en förebild och nyckelaktör i omställningen till ett hållbart skogsbruk”

De fyra krav som ställts till näringsminister Ibrahim Baylan och regeringen är:

Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden, som Sveaskog förvaltar. 

  • Ge alla statliga produktiva skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd.
  • Minst 20 procent produktiv skog i varje skogsregion nedanför den fjällnära gränsen ska bevaras långsiktigt som naturreservat och likvärdiga naturvårdsområden.
  • Urvalet av skogar ska styras av naturvärden. I regioner där höga naturvärden saknas bör områden med goda förutsättningar att återskapa naturvärden prioriteras. Staten ska inte behöva betala ersättning till statligt ägda Sveaskog för detta. Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att peka ut områden som är lämpliga att skydda.

Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden, för att ge dessa skogar ett skydd.

  • Besluta om ett nytt omfattande ersättningsmarkspaket där statlig skog med låga naturvärden kan användas för att bytas mot privat skog med höga värden. Dagens anslag till skydd av värdefull skogsmark är långt ifrån tillräckliga för att nå riksdagens miljömål och ersättningsmarker är ett kostnadseffektivt verktyg för att uppfylla målen.

Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

  • Sveaskog ska vara ett föredöme med ett hållbart och ekosystembaserat naturnära skogsbruk i skogar utan höga naturvärden.
  • Det statliga skogsbruket måste också ligga i framkant för att öka användandet av hyggesfria metoder och vara en förebild för andra skogsbrukare i landet.

Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

  • De statliga ägardirektiven ska användas för att styra mot en mer hållbar utveckling och hållbart brukande av skogen.
  • Via ägardirektiven måste avkastningskravet på Sveaskog sänkas så att punkterna ovan kan realiseras.

 

Mer fakta om Vår skog, uppmaningen, organisationen, våra krav, om Sveaskog, #vårskog här >

Läs mer:

Debattartikel ”Skogsdebatten måste breddas” av ordförande och generalsekreterare i Naturturismföretagen.

Naturskyddsföreningen: Över 45 000 uppmanar regeringen att förändra Sveaskogs uppdrag

Greenpeace: Tusentals svenskar till Ibrahim Baylan – rädda vår skog!

WWF: Miljöorganisationer lämnade över 45000 namn för Vår Skog till näringsministernFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev