Val 2022 – Camilla reflekterar och analyserar

2022-09-08

Camilla Jönsson gläder sig över engagemanget från partierna eftersom samtliga har svarat på enkäten.
– Men jag upplever att det saknas en hel del kunskap om branschens kärnfrågor. Det gör det än mer tydligt för oss att Naturturismföretagens arbete är viktigt. Vi behöver lyfta frågor ur ett natur- och ekoturismföretagarperspektiv ännu mer och på det sättet hjälpa våra medlemsföretag till en positiv utveckling i framtiden, säger hon
.

Camilla är tillförordnad generalsekreterare och verksamhetsansvarig för Naturturismföretagen. Här delar hon med sig av sina reflektioner och analys utifrån de svar som riksdagspartierna lämnat i den enkät Naturturismföretagen gjort inför valet.  
Vad vet och tycker riksdagspartierna om naturturismbranschens viktigaste frågor?

Naturturism som en faktor för hållbar landsbygdsutveckling

–  Tanken med den första frågan ” På vilket sätt vill ni lyfta naturturismen som en faktor för hållbar landsbygdsutveckling? ” är just att se vilka partier som inser att hållbar naturturism de facto är en katalysator till en stark landsbygd. Vi som arbetar i branschen vet att naturturismföretag som skapar affärer lokalt också leder till utveckling av andra slags företag samt att det därmed blir enklare att behålla och förbättra lokal service och infrastruktur.

Camilla Jönsson konstaterar att flera partier ser den kopplingen – eller i alla fall delar av den.
– Det gör mig glad.

Några exempel är Vänsterpartiet som lyfter att de vill visa att naturturism skapar nya och hållbara jobb, Socialdemokraterna vill fortsätta med den lägre momsen på naturguidningar, Miljöpartiet lyfter att naturturism är en nyckel för småskalig verksamhet på landsbygden medan Moderaterna pekar på det reella behovet av en sammanhållen strategi för svensk besöksnäring och naturturism.

Flera partier lyfter det generella behovet av regelförenklingar.
– Det är i sig är välkommet, men kanske det är ett lite för generellt verktyg för att vara svaret på frågan om att lyfta naturturism som en faktor för hållbar landsbygdsutveckling. Det gäller exempelvis Centerpartiet och Liberalerna liksom för Sverigedemokraterna. SD kopplar frågan till skjutningar och gängvåld, som de menar ”riskerar att påtagligt försämra Sverigebilden”.

Sveriges framtid som besöksmål när klimatet förändras

–  Vi i natur- och ekoturismbranschen upplever att kunskapen bland politiska partier kring hur vi påverkas när klimatet förändras är låg. Vi ville ta reda på hur partierna arbetar för att skapa en landsbygd som ska stå emot effekterna av klimatförändringarna. Verkligheten vi står inför är att det kommer bli allt svårare att ta med gäster i kanoter eller flottar på vattendrag med kraftigt minskade vattennivåer, vi är beroende av lokal tillgång på dricksvatten vid vandringar och lägerplatser, eldningsförbud påverkar upplevelserna på olika sätt och fjällvärlden ändras dramatiskt vid stigande temperaturer.

I enkäten tillfrågades partierna om hur de arbetar för att säkra svenska företags tillgång till naturresurser när klimatet ändras, samt hur Sverige ska bli en förebild för utveckling av resiliens i klimatfrågan.

Flera av partierna presenterar gedigna genomgångar för att säkra styrning av åtgärder, skapa färdplaner för vattenförsörjning, skapa ett resilient landskap som kan återhämta sig vid kriser, bland annat.

– Men för oss är det mer intressant att veta just hur man från politiskt håll ska säkra ett landskap som kan stå emot de klimatförändringar som redan sker. Det tycker inte jag att vi får så tydliga svar på från någon.

Klimatförändringar ställer till det för natur- och ekoturismföretagare, val 2022 

Skogsbruk som ska samsas med hållbara upplevelser

–  Ur en natur- eller ekoturismföretagares perspektiv är det är skillnad mellan bruket av skogsmark och upplevelsen av skogsmark, naturturismprodukter över tid i ett skogslandskap som plötslig riskerar att inte vara just skog. Dessutom har EU en tydlig politik på skogsområdet där skogen ses som en kolsänka som är av oerhört stor betydelse för klimatarbetet, medan den svenska skogspolitiken ser biobränslen som ett av de viktigaste användningsområdena för skogen. Gissningsvis är det enklare för naturturismföretag att arbeta i en ”kolsänkeskog” än i en ”massavedsskog”, säger Camilla Jönsson.

–  Några av partierna är tydliga med att de vill fasa ut kalhyggesbruket, stärka miljöhänsynen och öka anslagen för att skydda mer skog. Det gäller V och MP, som också lyfter fram metoder för att nå dit. MP vill också skapa grunden för en lokal träförädling för att öka den ekonomiska hållbarheten i skogsbruket.

Liberalerna menar att polariseringen inom skogsfrågan är mycket bekymmersam och att en ökad lokal anpassning av skogsbruket – samt att ”skogar som brukas kärleksfullt är trevligare att besöka”.

– Socialdemokraterna tar upp den tidigare förda skogspolitiken, att äganderätten och frivilligheten är viktig, liksom att bioekonomin, vilket ju är en skiljelinje mellan EU och Sveriges skogspolitik idag.

Även Sverigedemokraterna lyfter den nuvarande svenska modellen, bioekonomi samt forskning kopplad till bioekonomi.

– C pratar om lokal anpassning, ägande- och brukanderätt och svarar inte riktigt på frågan, medan KD lyfter att det enbart är ett aktivt skogsbruk som är grunden för att kunna verka, bo och leva på landsbygden. KD vill att EU ska ha ”så lite inflytande som det bara är möjligt i skogspolitiken” samt svarat att ”vi ser hur många djur och växter ökar kraftigt under de senaste 30 åren, så talet om massutrotning av arter och liknande är överdrivet”. Även Moderaterna tycker att EU inte ska lägga sig i skogspolitiken.

Läs också artikeln Utan skog, ingen levande landsbygd.

Viltförvaltning

Partierna ombads dels att lista sina främsta tre ståndpunkter kring människans rätt att avgöra vilka arter hur många djur av olika arter som ska finnas i svensk natur. Dels tillfrågades det hur de arbetar för att hantera naturturism där gäster kan uppleva samma djur om och om igen i dess naturliga hemvist.

– Den första frågan kan ses som lite filosofisk.  När vi guidar i naturen är det viktigt att också bottna i människans relation till sig själv och till naturen. Den andra frågan syftar till att lyfta problematiken inom landets viltförvaltningsdelegationer som i dag är solklar, det är ett likamedtecken mellan orden viltförvaltning och jakt. För natur- och ekoturismföretag är det viktigt att visa att det finns andra ekosystemtjänster och näringsgrundande verksamheter som har viltet i fokus – exempelvis naturturism.

Camilla Jönsson menar att nästan inget parti riktigt har svarat på frågorna.
–  Alla är i stort fokuserade just på förvaltning genom jakt och har inga svar i stort kring den mer filosofiska frågan och alternativa ekosystemtjänster som exempelvis naturturism innebär även om några partier tar upp ekosystemets bärkraft både för djur och människor.

Strandskydd

–  I enkäten ville vi veta hur partierna tänker ta tag i strandskyddsfrågan generellt efter att propositionen röstades ner riksdagen, samtidigt så är vi nyfikna på att få veta hur partierna ser på det faktum att naturturism är en näringsverksamhet som är beroende av tillgång till stränder och att vi i branschen också är beroende av att det finns en service och ett sammanhang på platsen, säger Camilla Jönsson.

Flera partier, C, L och S, lyfter strandskyddspropositionen. Liberalerna tar upp komplexiteten i att både ha tillgängliga stränder och ett hållbart ekosystem och vill, liksom Centerpartiet, skapa fler öppningar för företag. C säger sig också vilja stärka det lokala inflytandet. S vill återinföra strandnära utvecklingsområden.

Miljöpartiet vill stärka strandskyddet där det inte efterlevs idag, men pekar också på att man behöver ta fram underlag för att hållbar naturturism ska kunna utvecklas i skyddade naturområden – inklusive strandskyddsområden.

– Positivt ur ett företagsperspektiv är att många partier har tankar om att strandskyddsregler ska gynna företagen. Det finns flera exempel på det i enkäten: Moderaterna vill reformera strandskyddet för att skapa en lokal utveckling och till exempel naturturism. Sverigedemokraterna anser att strandskyddspropositionen var otillräcklig. De vill också att svenska myndigheter ska få ett näringslivsgynnande uppdrag, att lagstiftningen måste ses över och förändras om den inte tillräckligt starkt gynnar företagande. KD vill göra det enklare att bygga strandnära medan Vänsterpartiet pekar på möjligheten att använda LIS-områden, i övrigt anser jag inte att Vänsterpartiet ger något svar på den faktiska frågan.

Attraktivt att leva och driva företag på landsbygden

I enkäten bads partierna att lista sina respektive tre viktigaste insatser för att leva och bygga företag på landsbygden.

– Men det är lite svårt att förstå vad de egentligen menar eftersom flera lyfter väldigt breda frågeställningar som deras absolut viktigaste. Några har heller inte prioriterat alls upplever jag, säger Camilla Jönsson.

Flera partier vill på olika sätt använda förändringar i beskattning som styrmedel i fråga: MP vill se skattelättnader för landsbygden, medan SD vill sänka skatten på drivmedel, minimera reduktionsplikten, sänka arbetsgivaravgiften och skapa en differentierad arbetsgivaravgift för landsbygden. M vill sänka skatter och avgifter som påverkar de gröna näringarna.

– Åtgärder som sticker ut lite grann, ur vår synvinkel, är att Vänsterpartiet vill att särskilda turistsatsningar ska göras i kommuner som har betydande ansvar för kollektiva nyttor, som till exempel värdefulla skogar.

L pekar på behovet av riskkapital och att kommunerna inte ska stå för osund konkurrens mot företag. SD vill ge myndigheterna i uppgift att gynna landsbygdsanknutna näringar.  MP lyfter behovet av en ökad naturhänsyn med ett varierat och naturnära skogsbruk; ”landsbygden leder den gröna omställningen. Mångbruk av skogen, rennäring, naturturism, kvalitetsprodukter från hyggesfritt skogsbruk, och ökad lönsamhet för skogsägarna kräver attraktiva miljöer som inte utarmar landskapet och förstör naturvärden”.

Läs också artikeln Naturturism är landsbygdsutveckling.

företagsutveckling på landsbygd en viktig fråga , val 2022

Skyddad natur – en vattendelare mellan partierna

Sverige uppnår idag inte målen kring skyddad natur ur ett internationellt perspektiv. IPCC uppmanar till skydd av 30 procent av land och sötvatten utifrån ekologisk funktion och representativitet. Det svenska etappmålet är 20 procent av land- och sötvattensområden och 10 procent av marina områden.  Just nu ligger Sverige på cirka 15 procent av skyddade land- och sötvattensområde.

Därför tillfrågades partierna hur de vill säkerställa att Sverige tar de viktiga stegen om mer skyddad natur.

– Frågan är en klar vattendelare mellan partierna, säger Camilla Jönsson.

Miljöpartiet stödjer FN:s och EU:s målsättningar helhjärtat, Vänsterpartiet vill skapa en samlad nationell plan likt klimathandlingsplanen, Socialdemokraterna vill lansera en palett av åtgärder. Liberalerna vill att fler områden skyddas men också att rätt områden skyddas och att ekosystemen ska må bra även utanför områden med strikt skydd.

Centerpartiet slår i denna fråga ihop sina påsar med det borgerliga blocket som menar att Sveriges sätt att rapportera är fel och måste justeras. Sverigedemokraterna vill att vi inte ska skydda större arealer än idag medan Moderaterna och Kristdemokraterna vill att Sverige ska skydda mindre mängd natur än idag.

– Jag kan konstatera att den borgerliga sidan verkar vilja välja frågor att vara med i EU kring att insikten är låg i att kvaliteten i skyddade områden är väsentlig både för oss som bransch och de hotade arterna.

Framtiden för hållbar naturturism

– Naturturismföretagare är en resurs för skyddad natur eftersom vi kan lotsa gäster på ett hållbart sätt även i väldigt känsliga, extremt välbesökta eller totalt okända områden. En professionell och hållbar företagare inom naturturism levererar också en kunnig gäst vilket gör att vi bidrar till en fortsatt ökad hållbarhet även när gästen lämnar vår anläggning.

I enkäten ställdes frågan ”På vilket sätt vill ert parti möjliggöra och underlätta för hållbar naturturism i skyddad natur?”

– Utifrån svaren konstaterar jag att Vänsterpartiet är det enda partiet som kopplar länsstyrelsens arbete med föreskrifter och dispenser till just utveckling av naturturism. De vill också använda Sveaskog som resurs för naturturism.

Liberalerna pekar på behoven av sammanhang i de bygder som naturturismföretag verkar i. Miljöpartiet vill öka andelen skyddad natur och ha en bred övergång till hyggesfritt skogsbruk. Socialdemokraterna lyfter fram infrastruktur i form av vandringsleder och även mer skyddad natur

– Men generellt finns en språkförbistring hos många av partierna som väldigt tydligt blandar ihop friluftsliv, naturturism och allemansrätt. Det gäller delvis Socialdemokraterna, men också Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Faktumet att allemansrätten de facto är upphävd i skyddade områden och att naturturism endast mycket svagt kan luta sig mot allemansrätten (organiserade aktiviteter är i grunden inte allemansrättsliga) verkar ha passerad flera av partierna helt förbi, säger Camilla Jönsson.

Är du journalist? Läs också nyheten i pressrummet Bristande kunskap och insikt om naturturism hos riksdagspartierna.

 

Det här arbetet är möjligt tack vare stöd och finansiering från:

Europeiska jordbruksfonden Jordbruksverket logoFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev