Nu startar arbetet för bibehållen moms för Sveriges naturguider

2019-01-08

Efter riksdagens överraskande beslut om att avisera en höjning av momsen på guidade naturupplevelser har Finansdepartementet inlett arbetet med att ändra i den så kallade mervärdesskattelagen. Det innebär att ett skarpt förslag om att fyrdubbla momsen på naturguidningar ska presenteras i riksdagen senare i vår. Men det betyder också att en politisk majoritet kan stoppa höjningen. Naturturismföretagen drar nu igång arbetet för att så många remissinstanser som möjligt avvisar ett ogenomtänkt och orättvist förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna.


Nyligen publicerade Finansdepartementet sitt underlag för en remissrunda kring riksdagens förslag att höja momsen för landets naturguider. Det utskickade underlaget till ett femtiotal organisationer och myndigheter är en konsekvens av att reservationen från Moderaterna och Kristdemokraterna segrade i riksdagens budgetomröstning den 12 december.

Yttranden över förslaget om höjd moms på naturguidningar ska lämnas till Finansdepartementet senast onsdagen den 6 februari.

Finansdepartementets promemoria föreslår en lagändring som innebär att möjligheten att tillämpa sex procent i moms för förevisning av naturområden utanför tätorter försvinner.

Om riksdagen inte stoppar lagändringen betyder det att naturguidningar åter ska beskattas med 25 procent i moms från den 1 juli 2019.

Finansdepartementets underlag pekar i allmänna ordalag på att en möjlig momshöjning lär påverka branschen negativt med minskade investeringar, färre nyanställningar och oväntade förluster för de företag som redan satt sina priser mot internationella reseagenter.

Vidare framhålls att en oönskad konsekvens blir krångel och merarbete för de berörda företagen om riksdagen för andra gången på 18 månader ändrar villkoren för svensk naturturism.

Dessutom bedömer Finansdepartementet att en fyrdubblad moms minskar ”efterfrågan på arbetskraft i branschen, vilket kan leda till högre arbetslöshet och lägre sysselsättning.” Något som främst skulle drabba landsbygden.

 

Naturturismföretagens generalsekretare Joakim Hermanson kommenterar förslaget på följande vis:

– Vi tar nu ledartröjan i det fortsatta opinionsarbetet. Vi vill brett informera politiska beslutsfattare, näringen och allmänheten om hur förslaget allvarligt skadar branschen, men även lägga särskild vikt vid att bistå andra remissinstanser med fakta, underlag och goda argument för en bibehållen moms på sex procent. Dessutom uppmanar vi aktörer som formellt inte är inbjudna att oombett skicka in remissvar till Finansdepartementet.

– Vårt eget yttrande kommer att utgå från det remissvar som vi lämnade i april 2017 inför den aviserade sänkningen av momsen för Sveriges naturguider. Det kommer sedan att aktualiseras med det senaste årets erfarenheter.


Bristfällig sakkunskap på området märks även i underlaget från Finansdepartementet.

– Den allvarligaste bristen handlar om att en fyrdubblad moms inte analyseras utifrån ett övergripande näringsperspektiv.

– Tunga branschföreträdare som Svensk Turism och Visita, liksom den offentliga utredningen Ett land att besöka, har flera gånger poängterat vikten av starka reseanledningar. Här visar en rad studier och kartläggningar att naturen är en Sveriges främsta reseanledningar, och att de guide- och upplevelseföretag som drabbas av en höjd moms spelar en central roll i marknadsföring av Sverige.

– När företagens konkurrens- och växtkraft hämmas lär detta drabba hela besöksnäringen och särskilt landsbygden. Dessa fundamentala samband saknas helt i underlaget, säger Joakim Hermanson och tillägger:

– Hanteringen av frågan är också under all kritik. För ett år sedan sänktes momsen och innan jul beslutade helt oväntat moderater och kristdemokrater att reformen ska rivas upp. Detta trots att ingen utvärdering är gjord av momssänkningens effekter, flera argument är missuppfattningar och hela processen vittnar om en djup okunskap om besöksnäringen i stort och naturturismen i synnerhet.

– Bilden blir än mer förvirrad av att en handfull moderata riksdagsledamöter under flera års tid själva har motionerat för sänkt moms på naturguidningar. 

– Vi kommer givetvis fortsätta att uppmana moderater och kristdemokrater att på allvar sätta sig in i frågan och lyssna på näringens reaktioner, säger Joakim Hermanson och avslutar:

– Men fokus kommer ligga på att visa riksdagens majoritet hur Sverige bäst kan konkurrera på en tuff global marknad med oräkneliga spännande destinationer. Här menar vi att en bibehållen moms på sex procent för landets naturguider är det som tjänar Sverige bäst.

– Fler professionella guide- och upplevelseföretag innebär att fler väljer Sverige som resmål. Det i sin tur skapar nya jobb på landsbygden, ger större intäkter till besöksnäringen i stort och bidrar till en fortsatt stark tillväxt av momsintäkter till staten från internationella gäster.

 

Läs mer:

Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden (Finansdepartementets promemoria, förslaget till ändrad moms)

Moderaterna förslag om fyrdubblad moms på naturguidningar slår mot landsbygdens företagare

Joakim Hermanson, generalsekreterare: Ett Gott Nytt År?

Fyrdubblad moms hårt slag mot naturturismen (Debatt i Dagens Samhälle)

Vårt remissvar på sänkt moms (april 2017)

 

 

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev