Internationella studier lyfter fram Nature’s Best Sweden

2018-10-06

Inspirerad av bland annat svenska erfarenheter föreslog Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i maj ett miljökvalitetsmärke för små och medelstora företag i besöksnäringen. Tidigare i år framhölls den svenska ekoturismmärkningen Nature’s Best Sweden som en föregångare i en rapport till Europaparlamentet. Två exempel på att Sverige har mer att tillföra på en internationell och europeisk nivå.

I en finsk rapport om naturturism samlas några av de bästa upplevelseprodukterna och modellerna med anknytning till vatten. I slutrapporten från projektet ”Goda turistprodukter av skärgårds-, kust- och insjöturism” beskrivs 80 välprofilerade och högkvalitativa upplevelser från Finland, Europa och övriga världen. Översikten är tänkt att stimulera affärsutvecklingen bland finska företag.

Rapporten har även vaskat fram 16 så kallade verksamhetsmodeller, som konsulterna menar kan bidra till produktutveckling, marknadsföring och ökad finsk attraktionskraft på en global arena. I rapportens sammanfattning lyfts den svenska kvalitetsmärkningen Nature’s Best Sweden fram som ett gott exempel, som på nationell nivå samlar några av landets främsta företag inom ekoturism. Detta synliggör enligt rapporten utbudet för internationella resenärer och underlättar processen att hitta fram till mindre naturbaserade turismföretag på landsbygden.

När rapporten presenterades i maj förklarade den finske jord- och skogsbruksminister Jari Leppä att det är dags att planera för ett miljökvalitetsmärke för små och medelstora företag inom turistbranschen. Detta eftersom ett sådant nationellt märke i de flesta europeiska länder har visat sig bidra till en positiv utveckling av turismen.

”Europaparlamentets rapport och det finska erkännandet är två exempel på att Sverige har mer att tillföra inom hållbar turismutveckling på en internationell och europeisk nivå.”

Tidigare i år presenterades även en rapport till Europaparlamentets utskott för transport och turism. Studien har tittat närmare på olika märkningssystem för hållbarhet och kvalitet för Europas besöksnäring. Även här framhålls den svenska ekoturismmärkningen Nature’s Best Sweden som föregångare och är ett av sex nationella märkningssystem i studiens sammanställning över goda exempel.

Syftet med Europaparlamentets undersökning, är att stärka hållbarhet och konkurrenskraft inom europeisk besöksnäring och utreda behov och möjligheter av samordning på området. Den främsta slutsatsen är nämligen att ett alltför stort och spretigt utbud, med långt över hundra olika märkningar, riskerar att både skada europeisk konkurrenskraft och bli ett hinder för de resenärer som vill använda någon form av märkning.

”Svenska ekoturismmärkningen Nature’s Best Sweden anses anses vara föregångare och är ett av sex nationella märkningssystem i studiens sammanställning över goda exempel.”

Studien, som bygger på litteraturstudier, genomgång av politiska initiativ och existerande märkningar, två enkäter och en analys av tio olika märkningar på internationell, europeisk och nationell nivå, summeras i en handfull slutsatser och rekommendationer.

……….

De viktigaste slutsatserna kan sammanfattas i följande sex punkter:

 1. Märkningar för turism måste bidra till övergripande europeiska politiska mål när det gäller konkurrenskraft och hållbarhet.
 2. Det är viktigt att inkludera den växande användningen av olika kundgenererade omdömen som exempelvis TripAdvisor.
 3. En europeisk samordning i form av gemensamma kriterier, ökad synlighet, kännedom och tydlighet välkomnas av de som svarat på enkäterna.
 4. En sådan ökad samordning bör bygga på etablerade och erkända globala system som Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
 5. Vidare förespråkas en utveckling där både hållbarhet och kvalitet integreras i samma märkning av olika turismtjänster.
 6. Europeiska initiativ måste erkänna behovet av märkningar som främjar lokalt deltagande och förankring.

……….

Avslutningsvis presenterar studien även en handfull förslag och rekommendationer:

 • Kalla till ett första möte med de ledande kvalitets- och hållbarhetsmärkningarna i Europa, med ambitionen att inrätta ett fortlöpande arbete på området.
 • Inled en dialog med Global Sustainable Tourism Council om ett gemensamt initiativ för att främja GSTC:s validering och ackreditering av europeiska märkningar.
 • Samverka med nationella bransch- och näringsföreträdare med ambitionen att stärka och samordna redan existerande kvalitetsmärkningar i Europa och deras förmåga att underlätta resenärernas val av destination och arrangör.
 • Inrätta ett fortlöpande nätverksinitiativ för att stödja kvalitets- och hållbarhetsmärkningar i Europa.
 • Främja lokala initiativ på destinationsnivå.
 • Se till att certifierande och märkta företag gynnas när EU och EU-finansierade projekt handlar upp olika turismtjänster.

 

Läs mer:

Europaparlamentets studie – Research for TRAN Committee – European Tourism Labelling

Minister Leppä: Ett nationellt kvalitetsmärke för miljö kan ge skärgårds-, kust- och insjöturismen ett lyft >

Slutrapporten från projektet Goda turistprodukter av skärgårds-, kust- och insjöturism (finska) >


Svensk sammanfattning av slutrapporten Goda turistprodukter av skärgårds-, kust- och insjöturism

Skärgårdsdelegationen och jord- och skogsbruksministeriet genomförde och finansierade 2017–2018 ett studieprojekt för goda produkter och verksamhetsmodeller inom skärgårds-, kust- och insjöturismen i Finland. Målet med projektet var att söka efter, analysera och lyfta fram de bästa produkterna som förverkligats eller planerats inom skärgårds-, kust- och insjöturismen i Finland och i valda länder utomlands samt metoder för affärsverksamhet, produktutveckling, marknadsföring och samarbete på företagsnivå. Information om projektets slutrapport förmedlas till befintliga och eventuella nya företagare inom branschen, så att de kan beakta den när de utvecklar sin egen företagsverksamhet.

Projektet genomfördes i samarbete med aktörer inom turistbranschen. Till styrgruppen hörde programchef Kiti Häkkinen (ordf.), Visit Finland; turismkoordinator Leena Pajala, Keski-Suomen liitto; överinspektör Hanna-Mari Kuhmonen, arbets- och näringsministeriet; ordförande, skeppare Juha Nyberg, Passagerarfartygsföreningen i Finland; verkställande direktör Max Jansson, Visit Vasa; turismchef Benjamin Donner, Kimitoöns kommun; verkställande direktör Maisa Häkkinen, Visit Mikkeli; regiondirektör Henrik Jansson, Kustens naturtjänster Forststyrelsen samt skärgårdsdelegationens generalsekreterare, konsultative tjänstemannen Jorma Leppänen, jord- och skogsbruksministeriet. För genomförandet av projektet svarade konsulterna Hannu Komu, Onvisio Consulting och Sari Selkälä, Caprice Consulting, som valts av jord- och skogsbruksministeriet genom anbudsförfarande.

Som väsentliga arbetsmetoder för utredningen användes en omfattande enkät som riktade sig till aktörer och intressegrupper inom turistbranschen i Finland samt webbsökning i Finland och utomlands. Dessutom utnyttjades utredningar om utvecklingen av skärgårds-, kust- och insjöturismen som skärgårdsdelegationen låtit göra 2010–2017 samt Visit Finlands och andra aktörers turismutredningar och statistik. Sakkunniga intervjuades.

Inom ramen för enkäten i Finland (N 520) fick man över 250 tips som undersöktes och av dem valde styrgruppen preliminärt 50 produkter eller produktgrupper och 10 verksamhetsmodeller för närmare utredning. Slutrapporten innehåller en presentation av 80 finländska och utländska produkter och 16 verksamhetsmodeller. För de produkter och tjänster som valdes för utredningen fastställdes arbetskriterier, som godkändes av styrgruppen. Produkten, tjänsten eller verksamhetsmodellen skulle vara särpräglad, framtidsinriktad och lämpa sig för förhållandena i skärgårds- och insjöområdena. Internationella best practices -produkter och -tjänster bedömdes ur den aspekten hur de skulle lämpa sig för förhållandena i Finland antingen med eller utan ändringar. Särskild uppmärksamhet fick de övriga nordiska länderna, England, Irland, Skottland, Kanada, USA, Nya Zeeland och bland skärgårdsländerna i Medelhavet Kroatien.

Resultat

Utredningen om god praxis bekräftade att det finns ett stort intresse för vattenturismen och utvecklingen av den överallt i Finland. Även svarsantalet på fältenkäten pekar på detta. Det inkom över 250 förslag som skulle utvärderas mer noggrant.

Ett särskilt positivt perspektiv var bekräftelsen på åretruntaktiviteter. Intressanta vinteraktiviteter, varav de flesta på isen, uppmärksammades ända till sydligaste Finland. Vintertjänster på isen, stränderna och öarna i Finlands vattenområden är internationellt konkurrenskraftiga och exotiska för utlänningar.

Antalet nya tjänster och innovationer var anmärkningsvärt, men lika beaktansvärt var förnyandet av traditionella objekt som funnits länge för att de ska motsvara dagens efterfrågan, särskilt på den internationella marknaden. En granskning av utländska jämförelseobjekt visade på tiotals objekt och tjänster som man kan använda som sådana i Finland eller också kan man plocka idéer och metoder som lämpar sig för de finländska förhållandena. Bland dessa finns flera sådana tjänster som inte tillhandahålls i någon större utsträckning i Finland. Ett flertal objekt valdes också eftersom de är relativt lättillgängliga som besöksobjekt för aktörer inom turistbranschen.

Vid granskningen av utländska objekt framkom särskilt starkt en hållbar utveckling, miljövänlig turism och synlig miljöcertifiering av företag med nationella logotyper. I kriterierna för miljömärkning ingår i omfattande grad centrala delområden för en hållbar utveckling. Till exempel små och medelstora företag i Sverige med den gemensamma kvalitetsmärkningen för ekoturism Nature’s Best Sweden bildar också en marknadsföringskedja, vilket gör det betydligt lättare att hitta små objekt.

(Sustainable development, environment-friendly tourism and visible environmental certification of businesses under national schemes stood out especially strongly in the investigation of foreign destinations. The central principles of sustainable development are comprehensively incorporated into the criteria for environmental certification. In Sweden, or example, SMEs that hold the national Nature’s Best Sweden environmental certificate also form a marketing chain, which considerably enhances the visibility of small destinations.)

Finland ligger tyvärr efter i denna utveckling både i Norden och i Europa. Utvecklingen av en logotyp för trovärdig miljöcertifiering och marknadsföring uttryckligen för små och medelstora företag är brådskande i Finland om man vill bibehålla konkurrenskraften. En del av de stora hotellen har det nordiska Svanen miljömärket och för hotellen finns också den internationella Green Key-certifieringen. Det finns hundratals företag i Finland som till stor del uppfyller kriterierna och som land är Finland uppskattat för sin miljövänlighet som håller hög nivå.

En annan sak som går beklagligt långsamt i Finland är att få antalet elektriska vatten och terrängfordon att växa i antal. Detta gäller båtar, vattenskotrar, snöskotrar och många andra redskap som länge har använts även i områden med kallt vinterklimat. På detta delområde har vi dock på senare tid fått god medvind, då tillverkningen av elbåtar helt planerade i Finland har inletts i Kotka och tio elsnöskotrar har tillverkats i Rovaniemi för att testas hos ett programtjänstföretag.

Under utredningen blev det konkret också att Finlands vattenområden som helhet hör till världstoppen tack vare sin mångfald och att det inte finns några gränser för hur de kan utvecklas för turismen. Möjligheterna är oändliga.

 

Finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i samverkan med Tillväxtverket.

 

 

 

 

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev