Forum för naturturism 2022

2022-12-15

Det har nu gått en månad sedan den sjunde upplagan av Forum för Naturturism genomfördes, årets viktigaste branschträff för natur- och ekoturismföretagare. Dagarna varvades med föreläsningar, gruppdiskussioner och mingelsamtal kring ämnen med social hållbarhet i landsbygd som gemensam nämnare.

Liksom förra året erbjöds deltagande på plats eller digitalt, denna gång med hjälp av plattformen Coeo. Drygt 130 företag, föreningar, regioner och utbildningsrepresentanter samlades, på plats i Lycksele och digitalt, kring temat ”Social hållbarhet på landsbygden”. Till detta kan läggas ytterligare knappt 100 deltagare till som var med enbart under de inledande webbinarierna vilka genomfördes under hösten och som fungerade förberedande inför Forum.  

Naturturismföretagen verksamhetsansvarige, Camilla Jönsson höll ihop trådarna som moderator på plats med stöd av Margareta Grape som tog extra hand om de digitala gästerna. Även föreningens generalsekreterare Joakim Hermanson fanns på plats och var glad att så många kunde medverka på Forum.

Efter IngMari Junler, vice ordförande Naturturismföretagen, uppskattade välkomsttal berättade Lisa Spathon om Tillväxtverkets insatser för att stärka svensk naturturturism där Forum är en viktig del. Visit Sweden och Tillväxtverket avslöjade också nyheten att den globala organisationen Global Sustainable Tourism Council (GSTC) som initierades av bland annat FN, väljer att arrangera en världskongress i Stockholm 2024. 

Lisa Spathon Tillväxtverket och Sirpa Kärki Region Västerbotten.Tillväxtverkets Lisa Spathon tackas av Sirpa Kärki från Region Västerbotten. Foto: Andreas Jakobsson, 3dFabriken

Forums lokala värd Sirpa Kärki från Region Västerbotten berättade om deras verksamhet samt Västerbotten Experience. Denna presentation blev också en del av introduktionen till konferensens första fokusområde som berörde samarbete i Kluster. Västerbotten Experience är en lokal kvalitetsmärkning vilken lyfter fram företag som tillsammans arbetar för mer hållbara natur- och kulturupplevelser i Västerbotten. Holmön fick representera märkningen med en filmad företagspresentation.

Mikrokluster för hållbar tillväxt

Det finns många exempel på hur samverkan i kluster, till exempel mikrodestinationer, kan bli en bra grogrund för hållbar naturturism. Jessica Sannö från Ösjönäs i Tiveden berättade om sina erfarenheter i frågan med extra fokus på hur man arbetar som naturturismföretagare om man inte har bygden med sig. Anna-Lena Wallin från Destination Järvsö var också på plats och var inne på samma tema när hon pratade om civilsamhället. Hur bär invånarna en destination gentemot besökaren?

Anna-Lena Wallin, Destination Järvsö pratar om Civilsamhällets betydelse för en destination. Foto: Andreas Jakobsson, 3dFabriken.

Flera andra berättade också om olika sätt att formera sig genom kvalitetsmärkning som samarbetsplattform för hållbara kluster och samarbeten. Niklas Wede berättade om sin resa med Arctic Getaway och hur de blev ett Nature´s Best företag. Kersti Beck Larsson som är Certifierad Naturguide kunde vittna om hur de som guider i Örebro län hittat en gemensam plattform genom certifieringen.

Under gruppdiskussionerna hanterades frågan om vilka typer av samarbeten som skulle kunna öka både företagens och andra aktörers attraktionskraft hos de viktigaste målgrupperna på deras respektive destination. Då berördes också vilka de största hindren för den typen av samarbeten är. Bland annat framkom vikten av att kraftsamla sig kring naturturism i stort och en god dialog med partners, civilsamhället och lokala producenter på plats.

Klimatet och dess påverkan på naturturismföretagare

Dieter Müller, turistforskare vid Umeå universitet, berättade om klimatförändringar och dess påverkan på naturturismföretagare. Sammanfattningsvis konstaterade han att det innebär stora utmaningar där det krävs arbete för att lindra effekterna och också göra anpassningar.

Jenny Jonevret från Visit Sweden sammanfattade vad projektet Kunskapsunderlag Naturturism mynnat i. Bland annat kan nämnas att en av tre besökare tar hänsyn till miljön i sitt val av semesterresor och att vandring ligger i topp när det gäller att uppleva naturen. Man vill bo allt mer bekvämt och det är en ökad efterfrågan på certifierade naturguider med fokus på lärande.

Tillgänglig naturturism – för vem och varför?

Berikande naturupplevelser har många fördelar, till exempel positiva hälsoeffekter och engagemang för våra känsliga ekosystem. Därför är det viktigt att tillgängliggöra naturupplevelser för fler, oavsett vem det är och vilka behov besökaren har. Professionell natur- och kulturturism kan bli en viktig drivkraft i den utvecklingen och samtidigt bidra till social hållbarhet på landsbygden.

Sändningen av Forum via mötesportalen Coeo möjliggjorde hållbart deltagande från hela landet. På bilden föreläser Kristin Godtman Kling från Mittuniversitetet. Foto: Andreas Jakobsson, 3dFabriken.

Kristin Godtman Kling, Mittuniversitetet, var på plats på Forum och talade om inkluderade och tillgänglig naturturism. Tre tips från henne är: att ge rätt information men bilder och filmer som visar naturturområdet/aktiviteten, samverka mer för att ökat kunskapsutbyte samt att se besökarens resa ur ett helhetsperspektiv – från planering till hemkomst.

För att få en bild av hur tillgänglighetsanpassningen kan se ut i praktiken och vilka konkurrensfördelar arbetet verkligen kan var Johan Bergsten från Askersunds skärgårdstrafik inbjuden som talare. Johan och hans fru Marita har med stor framgång tillgänglighetsanpassat  passagerarfartyget MS Wettervik. Johan lyfte i föreläsningen att tillgänglighetsanpassade aktiviteter är livsnödvändigt för 10 procent av befolkningen, nödvändigt för 30 procent men bekvämt för alla.

Askersunds skärgårdstrafiks Johan Bergsten berättar om deras tillgänglighetsanpassning av M/S Wettervik. Foto: Andreas Jakobsson, 3dFabriken

Ett annat perspektiv på tillgänglighet fick vi av Daniel Skog, Hållbarhetsansvarig på STF. Daniel berättade om hur STF arbetar för att göra det lättare för turister att resa kollektivt. Signaturlederna är anpassade för kollektivtrafik där STF valt att ta bort leder för att det inte fungerar med lokaltrafiken.

Hur kan vi arbeta mer hållbart ur företagsekonomiskt perspektiv?

Naturturismföretagaren behöver en sund ekonomi i sin verksamhet. En hållbar lönsamhet innebär att företaget kan överleva på sikt, utvecklas och skapa positiva effekter även för andra – både företagare och privatpersoner. Samarbete kan förstärka en affärsidé, göra företaget mer resilient och framför allt mer lönsamt.

Torbjörn Backlund, Ramsviks stugby & camping, berättade om hur samarbeten och outdooraktiviteter gynnar ekonomin både för det egna företaget och dess partners. ”Ju bättre alla är inom en destination, desto bättre blir destinationen”, säger han och syftar till att samarbeten blir ett lyft för alla i konkurrensen om gästen.

Gruppdiskussioner på temat ekonomisk hållbarhet fokuserade mycket på deltagarnas tankar kring deras verksamheter och destinationer, vad som krävs för att komplettera den egna produkten samt hur reseanledningen till destinationen kan stärkas. Det diskuterades också vinningen av att arbeta tillsammans som partner på en destination snarare än att se varandra som konkurrenter då detta kan ge besökaren en bättre totalbild av destinationen och därmed förlänga sin vistelse.

Det har blivit tydligt för många att det naturturism är viktigt, både ur ett inhemskt och ett internationellt perspektiv, och att det är något som ska tas på allvar. Nu är alla överens om att naturturism är en USP (Uniqe Selling Point eller på svenska unik konkurrensfördel) för Sverige att ta vara på och en motor för landsbygdsutveckling, den insikten fanns inte för 10-15 år sedan. Så nu bygger vi vidare på det genom att arbeta vidare med hur den fortsatta utvecklingen ska ske, säger Joakim Hermanson, generalsekreterare.

Värdefull återkoppling för utveckling av Forum

Efter genomförandet av Forum skickades en enkät ut för att få input kring både hur Forum kan vässas som branschträff i framtiden, men även hur Naturturismföretagarna kan arbeta för att skapa ännu mer nytta för sina medlemmar. Det tar föreningen med framåt i arbetet och ser som en värdefull bas att stå på inför framtiden. Bland annat lyfts Forums roll som nätverksarena fram som en central del vilket är något som kommer att få ytterligare fokus på inför kommande år.

Vi som arbetar i föreningen och med Forum tackar för all feedback, men också för alla goda idéer som hjälper oss att bli ännu bättre på att leverera tjänster för företagens verkliga nytta.

Naturturismföretagens Joakim Hermanson och Camilla Jönsson sammanfattar två intensiva men lyckade dagar i Lycksele. Foto: Ulrica Dahlqvist

Naturturismföretagen vill slutligen också tacka Tillväxtverket för den finansiering som möjliggjort utvecklingen av Forum för naturturism. Forum har kunnat utveckla sitt digitala möteskoncept där vi kan arrangera träffen på ett hållbart sätt och möjliggöra för fler att delta. Dessutom är vi väldigt glada för Region Västerbotten fina engagemang som lokal värd och samarbetspartner.

Forum för naturturism 2022 var ett lyckat samarbete mellan Naturturismföretagen och Region Västerbotten med stöd av Tillväxtverket. Forum är också en viktig kontaktyta för företag, främjarorganisationer, destination- och visitorganisationer som en del i Naturturismföretagens kraftsamling som samordnande nav kring hållbar naturturism i svensk besöksnäring. Utvecklingsprojektet Nationellt nav för hållbar turism i svensk natur finansieras av Jordbruksverket och europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

  Logotyp Tillväxtverket   Logotyp Region Västerbotten

 

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev