Hållbar utveckling med naturen som arena

2022-11-24

De är många företagen som har naturen som arena. De är små och syns inte så mycket när besöksnäringens värde sammanställs.
Men de är en faktor att räkna med och tillsammans kan dessa företag påverka attraktionskraften för besöksnäringen i Sverige och öka lönsamheten i lokalsamhällena på landsbygden.

Naturturismföretag behöver ges bättre förutsättningar att utvecklas hållbart, främst ur en ekonomisk synvinkel. Med bättre förutsättningar möjliggörs att de också kan bidra till att de globala målen för hållbar utveckling nås. Det är en av slutsatserna som dras i en rapport som Naturturismföretagen tagit fram.

Läs rapporten: Hur är läget bland naturturismföretag i Sverige hösten 2022. Med fokus på hållbarhet – så svarade företagen på vår enkät

Under hösten har Naturturismföretagen varit i kontakt med drygt 600 företag där majoriteten erbjuder tjänster och produkter till besökare som har naturen som primär reseanledning. I rapporten lyfts några av delarna som kommit fram i en enkät som företagarna svarat på.

Frågeställningar om hur företagen ska nå ekonomisk hållbarhet är främst vad arbetet med enkäten kokat ner till.

– Det har blivit tydligt att många företag behöver göra en positionsförflyttning på det ekonomiska området för att möjliggöra en utveckling inom de två andra dimensionerna av hållbarhet, social och ekologisk, säger Kersti Beck Larsson, projektledare på Naturturismföretagen.

En ekonomisk faktor att räkna med

De flesta som svarat på enkäten är verksamma på landsbygden och en dryg tredjedel har verksamhet i skyddad natur. 85 procent är företag med färre än fem anställda och andelen som drivs som enskild näringsverksamhet är cirka 43 procent. Årsomsättningen är så pass låg att ägarna i hälften av svaren anger att de har andra inkomstkällor.

På grund av småskaligheten går företagen ofta under radarn när branschens värde mäts.

– Men företagen är många och tillsammans kan de i ett område påverka attraktionskraften i besöksnäringen och öka lönsamheten för lokalsamhället utifrån en cirkulär ekonomi. Tillsammans är de en ekonomisk faktor att räkna med lokalt, oavsett driftform, säger Kersti Bäck Larsson.

Kersti Beck Larsson
Kersti Bäck Larsson.

I enkäten kommer det också fram att företagarna ser ganska ljust på framtiden, trots åren av pandemi följt av ett pågående krig i Europa och höjda el och bränslepriser.

68 procent svarande ”ja” på frågan ”Ser du ljust på framtiden?”. 27,8 procent svarade ”delvis”.

En företagare skriver i enkäten: ”Vi ser med stor tillförsikt mot framtiden där fler väljer att göra kortare nationella resor mot långa flygresor, och där det naturen och småskaliga företag framstår som ett fullgott alternativ till semester utomlands, både ur miljöaspekten och för livskvalité på ”hemmaplan.

Hållbar affärsutveckling- viktigt steg för attraktionskraft

Naturturismföretagen har som huvudman för märkningssystemet Nature´s Best arbetat med hållbar affärsutveckling inom naturturism i 20 år. Genom utvecklingsprojektet Hållbara aktörer i svensk naturturism, som enkäten är en del av, vill föreningen bidra till smart och hållbar tillväxt hos svenska småföretag i naturturismsektorn, företagens omställning till cirkulära flöden och ökad resurseffektivitet.

– Det är glädjande att företagen har tillförsikt till framtiden, trots orosmoln på grund av världsläget. Som medlemsförening ser vi att företagen behöver vara beredda när nya kundgrupper, som lägger större vikt vid hållbart resande, hållbara aktiviteter och ser värdet av naturen, besöker Sverige. Kunden måste snabbt kunna se att företaget har ett aktivt hållbarhetsarbete när de ska bestämma resmål.

I enkäten kommer det fram att tre av fyra av företagen saknar en miljömärkning. Naturturismföretagen ser möjligheter att öka andelen genom att sänka tröskeln för mindre företag att arbeta med hållbar affärsutveckling och påbörja ett miljömärkningsarbete.

– Det ska vi gå djupare in på i en andra enkät där vi vill få fram vad som är väsentligt för företagen för att kunna göra en positionsförflyttning framåt i sitt företagande, säger Kersti Beck Larsson.

 

Projekt Hållbara aktörer i svensk naturturism. Det här arbetet är möjligt tack vare stöd och finansiering från:
Logotyp EU Europeiska regionala utvecklingsfonden       Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev