Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull inställning. Respekt bygger på kunskaper och värderingar. Med information och kunskapsöverföring kring bevarande och nyttjande av natur och kultur vill Nature’s Best bidra till en hållbarare turism. Hos Nature’s Best Företag står därför personliga mötet med besökaren i centrum. Kunniga och bra värdar/guider är skickliga på att förmedla kunskaper och de kan entusiasmera besökaren och väcka upptäckarglädje. Det visar sig ofta vara avgörande för resenärens upplevelse av kvalitet.

Nature’s Best företag har en klar ambition att påverka besökarna till en icke-störande och respektfull attityd gentemot bygdens människor, sedvänjor och natur- eller kulturföreteelser.  Genomarbetad reseinformation före resan är viktig. Stor vikt läggs vid lustfyllda former för information där besökarens rätt till bästa möjliga upplevelse står i centrum. Dessutom avspeglas företagets goda kunskaper om resmålet i alla former av kundkontakter – på webben, i broschyrer, mässframträdanden eller telefonsamtal. 

Personal rekryteras med fördel från resmålets närområde. Lokala guider ökar ofta möjligheterna för äkta möten med traktens människor och en starkare känsla av närhet till resmålet. Men samtidigt måste färdigheter som språk, pedagogik, natur- och kulturkunskaper och servicevana vägas in vid anställning. 

Besökarnas uppträdande på resmålet har betydelse för i vilken grad resan uppfyller Nature’s Best krav.  Uppförandekoder för besökarna kan bidra till att besökarna inte stör eller förstör. Företaget har ett ansvar för att belysa viktiga sociala, ekologiska och ekonomiska förhållanden och andra faktorer som kan öka besökarens förståelse för resmålets värden. 

Ekoturism är ofta personalintensiv men all verksamhet behöver inte ha ständigt närvarande värd eller guide. Verksamhet innehåller dock ett tillräckligt långt moment där besökaren informeras om resmålet, uppförandekoder, säkerhetskrav och hänsynstaganden.

Kriterier

Upplevelsekvalitet

UK 1
Företagets värdegrund är att vara mot exploatering, förföljelse, trakasserier av människor och har implementerat en policy mot all form av utnyttjande eller trakasserier, särskilt av barn, ungdomar, kvinnor, minoriteter och andra utsatta grupper.
UK 2
Företaget erbjuder lika anställningsvillkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättningar, etnicitet och religion eller annan trosövertygelse.
UK 3
Arbetsrätten och anställningsskydd respekteras.
UK 4
Företaget har säkerställt att personal som kommer i kontakt med gästerna, och särskilt guider, har goda kunskaper om resmålets natur- och kulturvärden. Verksamheten innehåller någon form av personligt möte/guidning/instruktion från kunnig personal.
UK 5
Relevant information om resmålet finns tillgänglig i företagets marknadsföring
.
UK 6
Särskilda utbildnings ansträngningar görs för att företagets personal och underleverantörer ska hålla hög klass på guidning och kunskapsförmedling. Företaget och underleverantörer förmedlar aktivt kunskaper om och respekt för resmålets natur- och kulturvärden till gästerna.
UK 7
Företaget informerar tydligt och beskriver verksamheten ur ett tillgänglighetsperspektiv samt anpassar när det är lämplig verksamhet för att kunna ta emot besökare med funktionsnedsättningar.
UK 8
Gäster får i förväg vid behov utförlig information om resan och resmålet, samt litteraturtips, utrustningslista och eventuella uppförandekoder.
UK 9
Uppförandekoder förmedlas till gästerna vid behov. Sådana kan beroende på verksamhet omfatta:

 • Allemansrättens tillämpning i allmänhet. 
 • Lokala naturskyddsbestämmelser, tips om lämpligt beteende i känsliga biotoper, i kontakt med vilda djur eller ömtåliga växter. 
 • Rekommendationer och eventuella lokala regler för camping, eldning, latriner, sophantering, rengöring. 
 • Vad som gäller vid besök på historiska platser och/eller områden där forskning pågår. 
 • Särskilda hänsynstaganden som måste göras under den tid som besöket sker. 
 • Respekt för människor på bygden och deras näringar. 
 • Hur man tar hänsyn till andra gäster under vistelsen.

UK 10
Företaget ser till att besökare utan guide exempelvis vid flottfärder, kanot/kajakuthyrning, eller fjällvandring utser en i gruppen som ansvarar för gruppens hänsynstaganden under turen samt att gruppen har tagit del av företagets uppförandekoder.
UK 11
Gruppstorlekar vid guidning begränsas med hänsyn till resenärens upplevelsekvalitet och resmålets begränsningar. 15 Gäster per guide är i princip en övre gräns.
UK 12
Företaget kan erbjuda relevanta kläder och relevant utrustning för att säkerställa en positiv gästupplevelse.
UK 13
Relevant litteratur finns tillgänglig för gästerna till företaget.
UK 14
Företaget strävar efter att engagera gäster, underleverantörer och andra intressenter i företagets hållbarhetsarbete.
UK 15
All personal får regelbunden utbildning om roller och ansvar med avseende företagets;

 • Miljöarbete.
 • Sociala och kulturella frågor.
 • Ekonomi- och kvalitetsfrågor.
 • Frågor som rör företagsetik.
 • Hälsa och säkerhet.
 • Risk- och krishantering.

UK 16
Företagets anställda erbjuds regelbunden utbildning och möjlighet till avancemang.

 

Nature’s Best 6 grundprinciper

 

(klicka på ikonerna för att läsa mer)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev