Ekoturism är att ta sitt ansvar för den biologiska mångfalden och för naturens och kulturens unika värden – i allt från orörd natur till det brukade kulturlandskapet. Syftet är att försvara den resurs som ekoturismen bygger sin existens på.

Det innebär att kunna ge ekonomiskt och praktiskt stöd åt naturskydd och bevarande av kulturvärden. Ekoturismen har nytta av och samarbetar med i första hand lokal natur- och kulturskyddsopinion. Besökarna kan engageras på olika sätt i bevarandearbetet. Förutom stöd i form av ekonomiska bidrag och praktisk naturvård är det viktigt att besökarna sprider kunskap och information om resmålets särskilda värden. Besökarna blir då ambassadörer för hotade naturmiljöer, kulturvärden eller växt- och djurarter. En beprövad metod är att visa karismatiska och sällsynta eller känsliga arter på ett icke-störande sätt så att skyddsvärdet för dessa arter och deras biotoper ökar.

Kriterier

Natur- och Kulturskydd

NK 1
Företaget inkluderar det som går av lokal samtida konst, arkitektur, kulturarv, design, dekorationer, traditioner och mat i sin verksamhet.
NK 2
Historiska och arkeologiska artefakter visas inte eller säljs, förutom i de fall som är tillåtet enligt lokal och internationell lag. Legitima företrädare för kultur ska delta i beslut kring att sälja och/eller visa kulturhistoriska föremål.
NK 3
Stöd ges till naturvård och/eller kulturvård. Det kan ske genom direkta insatser i lokala bevarandeprojekt eller stöd till natur- och kulturvårdsorganisationer. Ange stöd.
NK 4
I arbetet med resmålsanalysen (
se RB 2) registreras hotbilder, som exempelvis skogsavverkningar, planerade vägbyggen eller koncessionsansökningar. Det noteras hur de hotar resmålets natur- och kulturvärden och utvecklingen följs från Företagets sida.
NK 5
Gäster som önskar bidra ekonomiskt eller praktiskt till natur- och kulturvårdsinsatser på resmålet kan via Företaget få hjälp att hitta lämpliga projekt och organisationer.
NK 6
Gästerna informeras om konkreta hot som finns mot resmålets natur och kultur.
NK 7
Företaget samarbetar med relevanta natur- och kulturskyddsorganisationer till exempel kring informationsspridning och föreläsningar.
NK 8
Företaget motverkar att främmande arter och raser introduceras och deltar i att bekämpa invasiva arter. Företaget väljer naturligt förekommande arter vid planteringar, återutsättningar och restaureringar.
NK 9
Om företaget äger mark förvaltas den på lämpligt sätt för att stödja och bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden.
NK 10
Företaget har respekt för och hjälper till att skydda och bevara immateriella rättigheter som tillhör lokalsamhället och individer.

 

 

Nature’s Best 6 grundprinciper

 

(klicka på ikonerna för att läsa mer)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev