Ekoturismföretagens miljö- och klimatanpassning ligger i framkant och blundar inte för att resandet och transporter skapar miljö- och klimatproblem. I vissa områden mycket stora problem. Därför söker Nature’s Best Företag ständigt efter bättre metoder och tekniker för att minimera sin miljö- och klimatbelastning. Här finns samtidigt pengar att spara.

Ekoturismföretag försöker använda sig av ett kretsloppstänkande. Målet är att alla delar av Företagets verksamhet ska vara så miljö- och klimatanpassad som möjligt. Resurssnålare transportalternativ med mindre buller och minskade utsläpp föredras. Logianläggningar miljö- och klimatanpassats och avfallsmängder minskas och tas om hand på bästa sätt. Miljö- och klimatanpassning är ett arbete på sikt, men som kan börja genast, med förändrade attityder, nya rutiner, ny teknik och personalutbildning.

Därför har Nature’s Best Företag en miljö- och klimatplan och en särskild miljöansvarig. Strävan är att ständigt påverka verksamheten i en miljö- och klimatvänligare riktning. Ett viktigt steg är att miljö- och klimatutbilda sin personal. Eftersom det är onödigt att uppfinna hjulet igen stödjer sig Nature’s Best även på redan existerande miljö- och klimatmärkningar (t.ex. Svanen, Green Key, Bra Miljöval och KRAV, ISO). Exempelvis godkänns deras miljökriterier avseende logi, kontorsvaror, livsmedel och rengöringskemikalier.

Transporter på resmålet sker på många olika sätt – med eller utan motorfordon. Nature’s Best Företag väljer det sätt som passar bäst för Verksamheten, men med målsättningen att begränsa användande av och skadeeffekter från motorfordon. Grundtanken är att motorfordon kan användas för att röra sig till och från attraktionerna, men att de inte ska vara en huvudattraktion i sig. Nature’s Best Företag stödjer principen om zonering och bullerfria områden. Det vill säga en uppdelning i områden där motorfordon får respektive inte får användas.

Resan till resmålet är en miljöbelastning som ökar med avståndet. Den påverkan försöker Företaget minska på olika sätt. Dels genom att sträva efter att använda bästa tillgängliga teknik. Dels genom att möjliggöra för och stimulera kunden att välja bästa miljö- och klimatanpassade transportmedel. Företaget väger upp miljöbelastningen bland annat genom att bidra till skydd av natur- och kulturvärden på plats. Miljöanpassning av kontor och marknadsföring ger ofta små miljövinster men de är relativt lätta att genomföra och symboliskt viktiga.

Möjligheten att klimatkompensera är en bra åtgärd när övriga miljö- och klimatåtgärder är gjorda. Det kan Nature Best företag göra själv och/eller rekommendera sina gäster. När klimatkompensering görs är det noga med att välja klimatkompensation som även tar hänsyn till lokalbefolkning, kultur och biologisk mångfald. Vår rekommendation är att i möjligaste mån investera i lokala projekt. Plan Vivo och Gold Standard kvalitetssäkrar olika klimatkompensations-initiativ. Följ deras råd.

Kriterier

Miljöanpassa hela verksamheten

MA 1
Företaget har en skriftlig miljöplan som beskriver turismverksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Bifogas till ansökan, se förslag och arbeta med din miljöplan i vår digitala portal.
MA 2
Miljöplanen innehåller en konkret plan för vilka åtgärder som behöver göras i verksamheten och senaste datum för deras genomförande.
MA 3
Företagets miljöplan finns tillgänglig för gäster som är intresserade.
MA 4
Företaget har en miljöansvarig som ansvarar för regelbunden miljörevision av verksamheten.
MA 5
Företaget minimerar föroreningar från ljud, ljus, dagvatten, erosion och freon-liknande ämnen till luft, vatten och mark.
MA 6
Utsläpp av växthusgaser som sker genom företagets verksamhet identifieras, beräknas och minskas om det är rimligt. Klimatkompensation uppmuntras för utsläpp av växthusgaser som inte går att åtgärda inom rimlig tid.
MA 7
Vid nyinvestering väljs utifrån ekonomiska förutsättningar bästa miljö- och klimatvänliga teknik och material för verksamheten. Helst miljömärkt produkter.
MA 8
Vid inköp av förbrukningsvaror som exempelvis papper, kemikalier, hushållsvaror eller kontorsvaror, väljs i första hand miljömärkta eller motsvarande alternativ där sådana finns.
MA 9
Företaget strävar efter att använda lokalt producerade matvaror, och/eller certifierat ekologiska livsmedel, som till exempel KRAV-märkta varor.
MA 10
Företagets vattenförbrukning mäts och åtgärder vidtas för att minimera den totala förbrukningen. Vattenförsörjningen är hållbar och påverkar inte naturliga flöden negativt. I vattenskyddsområden identifieras och följs gällande skyddsföreskrifter. Avloppsvatten inklusive gråvatten hanteras effektivt och återanvänds eller släpps bara ut om det är säkert.
MA 11
Återbruk prioriteras och rutiner finns för avfallshantering. Avfall källsorteras och lämnas till återvinning. Mat svinn minimeras och kompostering används när det går och är tillåtet. Företagets avfall mäts på lämpligt sätt.
MA 12
I första hand undviks engångsartiklar. Biologiskt nedbrytbara engångsartiklar används i andra hand.
MA 13
Företaget kan beräkna miljö- och klimateffekten av transporter till, från och under företagets turistiska verksamhet.
MA 14
Skador på mark och i vatten på grund av exploateringar åtgärdas så att naturliga förhållanden återskapas.
MA 15
Företaget strävar efter ett miljöanpassat boende, Nature’s Best Home eller miljömärkta logianläggningar används när så är möjligt. Företaget eftersträvar att byggnationer när möjligt anammar lokal byggtradition så att de inte stör landskapsformer eller landskapsbilden på ett markant sätt.
MA 16
Av företaget regelbundet anlitade logianläggningar uppmuntras att göra en egen miljöplan, och påverkas i riktning mot att miljömärka sig.
MA 17
Andra besökares naturupplevelse respekteras och en ”Minsta möjliga störnings” policy eller uppförandekoder finns vid behov.
MA 18
Tåg och buss erbjuds aktivt gästerna som färdmedel, där så är möjligt.
MA 19
Avgångstider för arrangemang anpassas till tidtabeller för miljö- och klimatsmarta alternativ som till exempel tåg och buss.
MA 20
Vid flyg rekommenderas och/eller anlitas i första hand företag som satsar på maskiner med lägre buller och utsläpp, och som har miljö- och klimatprogram.
MA 21
Transporter av exempelvis Gäster, materiel, förbrukningsvaror och livsmedel samordnas så effektivt som möjligt. Företaget strävar efter att göra materialtransporter i väglöst land med lägst störningseffekt.
MA 22
Motordrivna transporter genomförs med så utsläppssnål teknik som möjligt. Motorfordon kan användas för transporter under turer förutsatt att huvudattraktionen inte är fordonskörning och när mer miljöanpassade transportsätt saknas – eller när miljöanpassade transportsätt blir praktiskt och ekonomiskt orimliga.
MA 23
Körjournal förs när motorfordon är en rimligt mätbar del av Verksamheten. Det framgår vilka bränslen som nyttjas och i vilken mängd. Körjournalen ska kunna visas upp vid revision.
MA 24
Vid nyinvestering i motorfordon och annan motoriserad utrustning prioriteras val av bästa miljö- och klimatanpassad teknik i sin helhet (motortyp, drivmedel, tekniklösningar mm.).
MA 25
Bättre miljöanpassade drivmedel och oljor som rekommenderas av fabrikanterna används när det har positiv miljö- och klimateffekt. Rekommenderade service- och underhållsintervall på motorer och övrig teknisk utrustning följs för att minska risken för utsläpp p.g.a. slitage och haveri.
MA 26
Helikoptrar och flygplan används inte i Verksamheten. Dispens söks för transfers till och från Verksamhet där ingen annan transportmetod är rimlig. Skäl redovisas. Dispens kan medges av företagsrådgivare och märkningsansvarig.
MA 27
Om motordriven elgenerator används ljudisoleras den och placeras så att avgaserna inte stör. Miljöklassat bränsle används.
MA 28
Vid val av reseunderleverantörer ställs miljö- och klimatkrav. Dessa Grundkriterier gäller även underleverantörer.
MA 29
Användningen av skadliga substanser som pesticider, färg, desinficeringsmedel, och rengöringsmedel minimeras. De ersätts med miljövänligare produkter och processer när det är möjligt. Förvaring, användning, hantering och hur man gör sig av med kemikalier hanteras miljö- och hälsovänligt.

MA 30
Vid turer läggs speciell vikt vid avfallshanteringen och latrin.
MA 31
Företagets personal har minst gått en intern miljöintroduktion och känner till innehållet i företagets miljöplan. Förare av motorfordon har uppmuntrats att köra miljöanpassat.
MA 32
Om företaget har flera olika arbetsplatser finns en miljöansvarig på varje arbetsplats.
MA 33
Företagets miljöarbete är lätt tillgänglig och kan kommuniceras till kunder, samarbetspartners och myndigheter. Företagets ekoturism eller hållbarhets policy inklusive miljöpolicy finns tillgänglig på webbplats. 

Nature’s Best 6 grundprinciper

 

(klicka på ikonerna för att läsa mer)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev