Ekoturism är att njuta av fantastiska naturupplevelser, och på samma gång bidra till att försöka bevara istället för att förstöra det som man kommit för att uppleva. Företaget vill inte såga av den gren man sitter på. Varje områdes ekologiska och sociala/kulturella bärkraft måste respekteras. Inget annat är hållbart i längden.

Därför anpassas ekoturismen till vad natur och kultur på resmålet tål. Hänsyn tas också till andra besökares upplevelser. Det kräver ingående kunskaper om resmålet hos Företaget och samarbete med andra aktörer som använder samma område. Det kräver dessutom alltid en lyhördhet för varningssignaler från naturskyddshåll och från folk på trakten. Varje Företag ska därför ha en beredskap att själv och tillsammans med andra agera för att minska slitage och överexploatering. Tio besökare kan skada mer än hundra om turistverksamheten är illa genomtänkt och genomförd. Ekoturism kan i praktiken betyda att avstå från resor till överexploaterade eller dåligt skötta områden där den sociala eller ekologiska bärkraften inte respekteras. Försiktighetsprincipen gäller vilket innebär att avstå om man är osäker på vilka skador som kan uppstå.

En Resmålsanalys är ett avgörande verktyg för ekoturismföretaget. Resmålets natur och kultur ska störas så litet som möjligt. För att kunna bedöma det måste Företaget göra en analys av resmålet. Ju mer man använder ett resmål eller ju känsligare natur och kultur är desto viktigare blir analysen. Bättre kunskap om resmålet leder inte bara till en skonsammare turism utan också till en bättre reseupplevelse för kunden. Resmålsanalysen kan se ut på olika sätt beroende på typ av Företag och resmål. Många Företag har den redan i huvudet. Vi vill se Resmålsanalysen formulerad i skrift och när det är relevant kopplad till en karta. Resmålsanalysen hjälper Företaget att besluta om regler för besökarna, rimliga gruppstorlekar, lämpliga förflyttningsvägar, hur nära områdets vilda djur man kan gå och vilka särskilda hänsyn som måste tas. 

Naturturismföretagen arbetar för att försvara Allemansrätten. Allemansrätten är en hävdvunnen princip i vår del av världen och den är en del av vårt kulturarv. Dessutom är den något som kan förenkla varsamma ekoturismföretags tillgång till sin kanske viktigaste naturresurs. Även om Allemansrätten inte direkt förbjuder kommersiell turism på annans mark, bör avtal och överenskommelser göras med de markägare på vars mark man vill röra sig, i synnerhet om det är tänkt att ske mer regelbundet eller permanent. Jakt och fisketurism ingår inte i allemansrätten. Det finns lagar och tillstånd för vad man får göra som jägare och fiskare. Det går att läsa mer om detta i temakriterier för jakt och för fiske. 

Kriterier

Resmålets Begränsningar

RB 1
Företaget följer zoneringsbestämmelser och lagar relaterade till skyddade områden, kulturarv och känsliga miljöer.
RB 2
Skriftlig resmålsanalys har gjorts och bifogas ansökan. Resmålsanalysen styr hur Verksamheten genomförs.
RB 3
Kontakter har tagits med naturvårdsmyndigheter för att säkerställa att känsliga naturvärden inte störs genom oaktsamhet. Ange vilka i resmålsanalysen.
RB 4
Kontakter har tagits med naturskyddsorganisationer, lokala intresseorganisationer och olika myndighets- och nyckelpersoner. Ange vilka i resmålsanalysen.
RB 5
Kontakter har tagits med resmålets markägare. Om inte intrånget kan anses vara bagatellartat och/eller om antalet markägare är mycket stort kan villkorad dispens ges.
RB 6
Skriftliga överenskommelser har gjorts med alla berörda markägare när annans mark används kontinuerligt och markägare kräver det.
RB 7
Där staten är markägare inom renbetesområdet, har tillstånd för Verksamheten inhämtats från Länsstyrelsen. (se särskilt Rennäringslagen §93 och 94).
RB 8
Renskötselns behov av frid för renarna respekteras. Överenskommelse avtalas med berörd sameby om Verksamheten är kontinuerlig och/eller omfattande, samt om berörd sameby kräver det.
RB 9
Företaget, eller dess reseunderleverantörer, känner till resmålen väl och särskilt dess natur och kulturvärden.
RB 10
Underleverantörer och guider får en lista över vad som krävs av dem för att verksamheten ska vara Nature’s Best.
RB 11
Underleverantörer och guider informeras om att de kan få besvara Gästernas frågor om hur Verksamheten uppfyller kraven för Nature’s Best.
RB 12
Företaget vet vad störningar som ett oförsiktigt uppträdande kan innebära för djurliv, känsliga naturområden och lokalboende och arbetar aktivt för att minimera störningar.
RB 13
Gruppstorlek i verksamheten styrs av känsligheten hos det område som besöks, miljöfaktorer samt resenärens säkerhet och upplevelsekvalitet.
RB 14
Verksamheten innebär inte skada eller olägenhet för miljön och människors hälsa. Om verksamheten kan leda till sådan skada eller olägenhet avstår Företaget från verksamheten.
RB 15
Företaget har personal eller underleverantörer med relevant utbildning och eller erfarenhet för verksamheter som rör resmålets begränsningar. Företaget låter personal vidareutbilda sig inom ämnen relevanta för ekoturism och verksamheten.
RB 16
Företaget uppfyller de kriterier som Nature’s Best tillhandahåller avseende tematisk verksamhet som rör: jakt, fiske, forsränning, grott- och gruvbesök, kanot och kajak, båt, ridning, hundspann, dykning, fartyg, snöskoter, naturnära boende mm.

RB 17
Företagets verksamhet äventyrar inte tillhandahållandet av grundläggande tjänster, såsom mat, vatten, energi, hälsovård eller sanitet till närliggande samhällen. Företaget försöker inte hindra allmänheten från att nyttja allemansrätten genom att
uppföra bommar eller skyltning i områden på eller i i närheten av företagets arbetsområde.

 

Nature’s Best 6 grundprinciper

 

(klicka på ikonerna för att läsa mer)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev