Naturturismföretagens remissvar avvisar förslaget om höjd moms på naturguidning

2019-02-04

Sverige har en ny regering, men det är riksdagens budget från december som styr landets ekonomiska politik. I den föreslås höjd moms på naturguidningar, vilket nu är föremål för en remissrunda i finansdepartementets regi. Även om det mesta pekar på att höjningen inte blir verklighet, har Naturturismföretagen summerat sina viktigaste argument mot en höjd moms i ett kärnfullt remissvar. Dessutom uppmanar vi aktörer som formellt inte är inbjudna att oombett skicka in ett eget remissvar till Finansdepartementet.

När januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet presenterades den 11 januari berättade några av partierna att man även var överens om att momsen inte skulle höjas för landets naturguider. Veckan efter förklarade Annie Lööf (C) i bland annat Aftonbladet att det behövs ett antal återställare, och att det inkluderar att förslaget om höjd moms för landets naturguider dras tillbaka.

Formellt har den nya regeringen inte klargjort sin position i frågan. Istället har förslaget om en momshöjning på naturguidningar haft sin formella gång, vilket innebär att remissrundan avslutas nu på onsdag den 6 februari.

– Visserligen pekar det mesta på att förslaget om höjd moms för landets naturguider inte lär förverkligas till sommaren. Vad vi kan förstå, finns det i riksdagen en majoritet för bibehållen låg moms på sex procent för våra naturguider. Trots detta har vi valt att summera våra främsta invändningar i ett kärnfullt remissyttrande till Sveriges nya regering, berättar Annika Fredriksson, ordförande för Naturturismföretagen.

De viktigaste argumenten handlar om att en höjd moms till 25 procent skadar och försvagar naturturismens växt- och attraktionskraft. Något som missgynnar hela besöksnäringen och bidrar till att öka klyftan mellan stad och land.

Norrskensturismens framgångar är ett bra exempel på sambandet mellan svensk natur som reseanledning och besöksnäringen i stort. Däremot stärker en bibehållen moms på sex procent Sveriges konkurrenskraft på utländska marknader och främjar nyföretagande, investeringar och anställningar. En låg moms tillgängliggör även berikande naturupplevelser för fler besökare, bidrar till säkrare aktiviteter och innebär mindre krångel för de flesta naturbaserade turismföretag.

”Vi har ju hävdat att förslaget om höjd moms varit ogenomtänkt, ologiskt och orättvist. Det är dåligt för Sverige och i synnerhet för lands- och glesbygden”

– Vi har ju hävdat att förslaget om höjd moms varit ogenomtänkt, ologiskt och orättvist. Det är möjligt att staten skulle öka sina momsintäkter med några tiotals miljoner kronor i år, men på längre sikt är risken uppenbar att förslaget resulterar i kraftigt minskade intäkter till staten på en eller flera miljarder kronor. Det är dåligt för Sverige och i synnerhet för lands- och glesbygden, menar Annika Fredriksson.

Det är oklart vad som nu blir nästa steg i den formella processen att hantera riksdagens förslag om höjd moms. Att förslaget antogs i december berodde på att Centern och Liberalerna lade ner sina röster i budgetomröstningen. Överenskommelsen i januari mellan de fyra riksdagspartierna ändrar på dessa förutsättningar.

”Vi hoppas att regeringen snarast möjligt tillkännager att momsen inte kommer att höjas för landets naturguider nu till sommaren. Ju längre regeringens besked dröjer, desto mer skadas en av landsbygdens främsta framtidsbranscher”

– Vi hoppas att regeringen snarast möjligt tillkännager att momsen inte kommer att höjas för landets naturguider nu till sommaren. Det här en bransch med lång framförhållning, som konkurrerar på en tuff internationell marknad. Att inte veta vilken moms som ska användas efter den 1 juli i år, är helt orimligt och skadar branschen. Tusentals företag som erbjuder guidningar och upplevelser i svensk natur, kan just ni inte kommunicera vilka priser som gäller för sommaren till svenska gäster och utländska resenärer. De som arbetar med internationella agenter har ännu längre framförhållning och sätter nu priser för nästa vinter och sommaren 2020. Ju längre regeringens besked dröjer, desto mer skadas en av landsbygdens främsta framtidsbranscher, avslutar Annika Fredriksson.


Här kan du läsa mer om vad som är skrivet om momsfrågan
:

 

”Vi uppmanar även aktörer som formellt inte är inbjudna att oombett skicka in ett eget remissvar till Finansdepartementet.”

Här hittar ni länk till Finansdepartementets promemoria om förslag till ändrad moms: Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden 

 

NATURFÖRETAGENS REMISSVAR I SIN HELHET:

PDF-fil här: Naturturismföretagen_remissvar_2018_03894_S2

 

Naturturismföretagens remissyttrande över

Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Finansdepartementet: 2018/03894/S2

Bakgrund
Med drygt 400 organisations- och företagsmedlemmar är Naturturismföretagen den främsta och största företrädaren för den naturbaserade grenen av svensk besöksnäring. Vår natur är en av landets främsta reseanledningar för både nationella och internationella besökare. Naturen i allmänhet och naturbaserade upplevelser i synnerhet bidrar årligen till över 30 miljarder kronor av turismens totala exportintäkter. Den summan kan sedan dubblas när även intäkterna från svenska fritidsresenärer beaktas. Över 90 procent av den summan spenderas dock på boende, måltider, transporter och shopping, och mindre än tio procent hamnar hos de företag som erbjuder guidade upplevelser och aktiviteter i naturen.

Sammanfattning
Naturturismföretagen utgår från att Sveriges nya regering inte presenterar något förslag på höjd moms på naturguidningar. De besked, som har lämnats från flera partier den senaste tiden, tyder på att det saknas en majoritet i riksdagen för en höjning. Därför väljer vi att lämna ett översiktligt svar där vi summerar de viktigaste skälen för fortsatt låg moms för landets naturguider.

Låg moms för landsbygdens guide- och upplevelseföretag är avgörande för att stärka naturturismens växt- och attraktionskraft. Något som gynnar hela besöksnäringen och bidrar till att inte ytterligare spä på motsättningarna mellan stad och land. En bibehållen moms på sex procent stärker dessutom Sveriges konkurrenskraft på internationella marknader och främjar nyföretagande, investeringar och anställningar. En låg moms tillgängliggör berikande naturupplevelser för fler besökare, bidrar till säkrare naturupplevelser och innebär något mindre krångel för de flesta naturbaserade turismföretag. Avslutningsvis menar vi att en höjd moms bara marginellt och under en kort tid ger högre momsintäkter. På längre sikt dämpar en höjning hela besöksnäringens tillväxt, vilket kan resultera i kraftigt minskade momsintäkter till staten på en eller flera miljarder kronor.

Utgångspunkten för detta remissyttrande
Underlaget för denna remiss är finansdepartementets promemoria, vilken i sin tur bygger på föreslaget till höjd moms på naturguidning i budgetreservationen från Moderaterna och Kristdemokraterna antagen av riksdagen den 12 december 2018. I samband med att avtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet presenterades den 18 januari, gjorde både Centern och Miljöpartiet utfästelser om att den aviserade höjningen av momsen för naturguider inte ska förverkligas. Samma besked gav företrädare för Socialdemokraterna ett par veckor tidigare.

Utgångspunkt för detta yttrande är därför att regeringen under våren inte avser att föreslå riksdagen en höjd moms på naturguidningar. Därför väljer vi att lämna ett mer övergripande remissvar som summerar våra viktigaste argument i frågan.

 

Varför är det dåligt för Sverige att höja momsen på naturguidningar?

 1. Låg moms stärker naturturismens växt- och attraktionskraft

All turism bygger på så kallade reseanledningar. Naturen är ett av de främsta skälen för att semestrar på hemmaplan och när internationella besökare väljer Sverige. Landsbygdens guide- och upplevelseföretag gestaltar i mångt och mycket svensk natur, och spelar därför en central roll för bilden av Sverige som ett attraktivt resmål. Betydelsefulla aktörer inom besöksnäringen, som Svensk Turism AB och utredningen Ett land att besöka (SOU 2017:95), har slagit fast behovet av starka reseanledningar. Förbättrade villkor för landets guide- och upplevelseföretag spelar därför en avgörande roll för både växtkraften hos landsbygdens turismföretag och Sveriges samlade attraktionskraft på en tuff internationell marknad.

Vi kan därför konstatera att en professionell naturguide bidrar till tio eller fler årsarbeten inom handel, boende, måltider och transporter. Ett bra exempel på entreprenörernas avgörande roll är exempelvis den norrskensturism, som har utvecklats i norra Sverige under de senaste 15 åren. Se vidare webbnyheten Starka reseanledningar bygger framgångsrika destinationer från den 18 januari 2019 på Naturturismföretagens webbplats.

 1. Sverige behöver likvärdiga villkor för stadens och landsbygdens reseanledningar

En stor del av storstäderna dragningskraft utgörs av ett brett utbud av musik, teater, idrott och annan kultur. Dessa reseanledningar är ofta momsbefriade, eftersom de subventioneras med offentliga medel. Dessutom erbjuder flera av Stockholms museer gratis inträde och finansieras då fullt ut av gemensamma skattemedel. För privata teatrar, konserter och andra evenemang gäller som regel sex procent i kulturmoms. Att landsbygdens attraktioner garanteras likvärdiga villkor, som dessa privata aktörer, är nödvändigt för att inte ytterligare spä på de motsättningar som finns mellan stad och land.

 1. Naturturismen måste kunna konkurrera på en internationell marknad

I Norge, som står utanför EU, är naturguidningar momsbefriade. I Finland räknas flera viktiga naturbaserade aktiviteter som hundspann som transporter, vilket då innebär tio procent i moms. I norra Sverige, där naturturismens guide- och upplevelseföretag är mest utvecklade och andelen internationella besökare hög, är möjligheten att konkurrera med våra nordiska grannländer avgörande. En återgång till 25 procents moms på naturguidningar, skulle allvarligt försämra Sveriges konkurrens- och attraktionskraft.

 1. Låg moms stimulerar nyföretagande och skapar marginaler för att anställa

Verksamheter som måltider och boende kräver ofta tillgång till eget eller lånat kapital. Banker och andra kapitalkällor är sällan villiga att låna pengar till turismsatsningar på landsbygden. En alternativ väg blir då organisk tillväxt inom ett företag, som erbjuder guidade upplevelser och aktiviteter i vår natur. Det finns flera exempel på framgångsrika guideföretag, som byggt upp sin verksamhet utan tillgång till externt kapital. Istället har kunskap om traktens natur och kultur varit en av deras viktigaste framgångsfaktorer. En låg moms sänker därför tröskeln för nyföretagande på landsbygden. I ett senare skede skapas dessutom bättre marginaler, vilket ger möjlighet för expansion, investeringar och anställda. Låg moms bidrar effektivt till de drivkrafter som bidrar till en mer professionell utveckling av svensk naturturism.

 1. Höjd moms dämpar däremot tillväxten och orsakar högre arbetslöshet

Enligt Tillväxtverket har svensk turism fördubblat sin omsättning och skapat 45 000 nya årsarbeten sedan millennieskiftet. På den internationella marknaden har framgångarna varit än större. Exportvärdet har ökat från drygt 40 miljarder kronor vid millennieskiftet till över 133 miljarder kronor 2017. En ökning på nästan 230 procent, vilket är långt över snittet för Sveriges övriga export. Den höjning av momsen som Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår i sin budgetreservation riskerar att allvarligt skada en långvarig positiv trend för svensk besöksnäring. Vi vill poängtera att det inte bara handlar om förlorade arbetstillfällen på landsbygden, utan att en högre moms för landets naturguider bidrar till en försämrad svensk attraktionskraft. Något som slår brett mot hela besöksnäringen.

 1. Höjd moms på naturliga reseanledningar riskerar att skapa miljardförluster för Sverige

Sedan millenniumskiftet har statens momsintäkter från internationella besökare mer än trefaldigats och närmar sig nu 20 miljarder kronor. Mer exakt: 18 300 miljoner kronor till statskassan under 2017 enligt Tillväxtverket. Momsintäkterna kommer främst från handeln, restauranger, transporter, drivmedel och boende, det vill säga verksamheter som med undantag för gränshandeln sällan är reseanledningar i sig. Utan starka reseanledningar hade merparten av dessa besökare rest någon annanstans.

Höjd moms på guidade upplevelser och aktiviteter i vår natur kommer att hämma svensk attraktionskraft, vilket i bästa fall bara bromsar ökningen av internationella besökare. Men tillsammans med andra negativa faktorer, exempelvis en starkare kronkurs, kan höjningen bidra till att statens momsintäkter faktiskt minskar i absoluta tal. I båda fallen är risken uppenbar att kortsiktiga intäkter på mellan 50 – 100 miljoner i högre momsintäkter från naturturismen på längre sikt resulterar i miljardförluster för statskassan.

 1. Momshöjningen ger i bästa fall marginellt ökade skatteintäkter på kort sikt

Finansdepartementets promemoria hänvisar till finansutskottets betänkande 2018/19: FiU1.

I betänkandets bilaga 4 Reservanternas förslag till utgiftsramar och inkomstberäkning 2019 (M, KD) på sidan 172 – 174 framgår att statens momsintäkter förväntas öka med närmare 306 miljoner SEK under det här året. Om den summan enbart beror på höjd moms för landets naturguider under andra halvåret 2019 eller om det finns fler intäktskällor är oklart. Varken finansdepartementet eller företrädare för Moderaterna kan eller vill svara på hur siffran har räknats fram. Detta är en uppenbar brist i promemorian, som försvårar ett seriöst remissyttrande.

Vi hänvisar därför till vårt förra remissyttrande kring sänkt moms för naturguidningar, där vi utifrån gedigen branschkompetens visade att kostnaden för sänkt moms knappast översteg 100 miljoner SEK för första året. De siffror som används i Moderaternas budgetmotion bedömer vi som verklighetsfrämmande, och partiets företrädare har inte varit villiga att presentera underlag för hur detta belopp i deras budgetreservation har räknats fram.

Vår bedömning är att en höjd moms från den 1 juli 2019 i bästa fall kan ge högre intäkter på 50 miljoner kronor. Det beloppet ska dock justeras för det bortfall av nya guide- och upplevelseföretag som en eventuell momshöjning lär medföra. Hur stora skatteförluster detta innebär är utifrån tillgängligt kunskapsunderlag omöjligt att bedöma.

 1. Låg moms tillgängliggör berikande och lärande naturupplevelser för fler

I detta svar har vi främst fokuserat på de affärsmässiga effekterna för de naturbaserade turismföretagen. Givetvis kommer en låg moms i flera fall även innebära en lägre prislapp för resenärerna. För en normalstor familj kan det i många fall röra sig om en sparad tusenlapp eller mer per dag. I en tid då allt fler unga växer upp i urbana miljöer är det av stor vikt att sprida kunskap om biologisk mångfald liksom förmedla grunderna för eget friluftsliv i skog och mark.

 1. Låg moms bidrar till säkrare naturupplevelser

Bristande friluftsvana hos en allt större andel av Sverige och Europas befolkning är en växande utmaning ur ett säkerhetsperspektiv. Ökade kostnader för fjällräddningen vittnar bland annat om detta. Turer på långfärdsskridskor, toppturer, grottbesök och skidåkning off-pist är exempel där säkerheten höjs väsentligt med en erfaren guide. En låg moms sänker tröskeln för säkra naturupplevelser och sparar pengar för samhället.

 1. Lägre och färre momssatser förenklar för de naturbaserade turismföretagen

Vi hävdar att den sänkta momsen har gjort företagens momshantering något enklare. Naturturismens viktigaste pusselbitar består av transporter, måltider, boende och aktiviteter. För många, men inte alla, innebar förra årets momssänkning att man fick två momssatser att hantera mot tidigare tre. Detta eftersom guidade aktiviteter hamnade på sex procent tillsammans med transporter. Måltider och boende är oförändrat tolv procent. En höjd moms på guidade upplevelser i naturen till 25 procent betyder en återgång till tre momssatser.

 1. Vi argumenterade för låg moms redan våren 2017

I övrigt hänvisar vi till vårt tidigare remissyttrande i den här frågan från den 14 april 2017.

Se Vårt remissvar på sänkt moms på Naturturismföretagens webbplats.

I vårt förra yttrande pekar vi dessutom på att lägre moms på guidade upplevelser bidrar till en mer hållbar konsumtion, kan stimulera ett ökat kvinnligt företagande, behöver kompletteras med ytterligare åtgärder och bör inkludera en översyn av offentligt finansierade guidningar.

Plats och datum

Joakim Hermanson
Naturturismföretagens generalsekretareFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev