Naturturism – ett av nio strategiska insatsområden i regeringens utredning

2018-03-19

Regeringens utredning om Sveriges växande besöksnäring är ute på remiss. Där föreslås ett övergripande politiskt mål för hållbar turism och en kraftsamling mellan näring och samhälle för stärkt konkurrenskraft. Naturturismen är ett av nio strategiska insatsområden och utredningen föreslår satsningar i national- och ekoparker.

Slutbetänkandet som Britt Bohlin överlämnade till närings- och innovationsminister Mikael Damberg i början av december håller sig mestadels på en övergripande strategisk nivå. Huvudförslaget handlar om att riksdagen ska fatta beslut om ett nytt övergripande politiskt mål för en växande besöksnäring: ”att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet.”

För att förverkliga målet föreslås en nationell strategi, där natur- och kulturturism är två av nio strategiska insatsområden. Övriga handlar bland annat om digitalisering, innovation, kompetensförsörjning och företagens villkor.

”Vi gillar många av utredningens förslag och tankar. Mycket ligger i linje med förslag som vi själva har presenterat, inte minst hur national- och ekoparker kan nyttjas bättre. Sedan återstår givetvis den vanliga utmaningen – att fylla högtravande strategier och pampiga politiska mål med konkret verkstad.” Naturturismföretagens generalsekreterare Per Jiborn

Utredningen anser att det idag saknas forum med nationellt samlat ansvar för långsiktig kunskapsutveckling och innovation. Detta är allvarligt när den globala konkurrensen kräver hållbara produkter och tjänster av mycket hög kvalitet. Därför föreslår utredningen att ett Nationellt besöksnäringsforum inrättas, och som får uppdraget att ta fram och därefter koordinera genomförandet av strategin.

Vidare menar utredningen att samordningen mellan berörda myndigheter under Tillväxtverkets ledning behöver stärkas. Samtidigt är det nödvändigt att besöksnäringens egna aktörer enas och kraftsamlar, och att samspelet mellan näring och offentlighet vidareutvecklas. Syftet med förslagen är att optimera användningen av befintliga resurser för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet.

Slutbetänkandets olika avsnitt presenterar dessutom ett antal mer konkreta förslag, varav de väsentligaste för svensk naturturism kan summeras i följande 11 punkter:

 1. Landets naturturism ska stärkas genom en särskild delstrategi som i relevanta delar ska beakta den strategi som Naturturismföretagen tillsammans med Svensk Turism och Visita presenterar senare i vår.
 2. Vidare föreslås en prioriterad satsning på natur- och ekoturism i nationalparker och biosfärområden under Naturvårdsverkets ledning i samverkan med Riksantikvarieämbetet och näringens branschorganisationer.
 3. Sveaskog föreslås få ett liknande uppdrag genom att regeringen ser över företagets ägardirektiv när det gäller ekoparkernas potential och utmaningar.
 4. Även under avsnittet om Sveriges kulturturism föreslås övergripande politiska mål och en delstrategi.
 5. Mer specifikt pekar utredningen bland annat på behovet av att utforma finansieringsmodeller för turism i kulturmiljöer. Vidare föreslås Sametinget få i uppdrag att stödja utvecklingen av ett branschnätverk för samisk turism.
 6. För svensk måltidsturism förslås förutom en egen strategi även insatser när det gäller att effektivisera tillståndgivning och kontroller. Målet är att minska regelkrångel och företagens kontrollbörda. Bland annat pekar utredningen på att många regler slår hårt mot de företag som är kreativa mångsysslare. Dessa tankegångar återkommer dessutom under ett särskilt avsnitt om regler, tillstånd och tillsyn.
 7. När det gäller kompetensförsörjning föreslås bland annat insatser för offentliga myndighetsutövare och personer som arbetar inom destinationsorganisationer på regional och lokal nivå.
 8. Utredningen menar att utmaningarna inom utveckling, innovation och forskning är avgörande för turismens framtida konkurrenskraft. Här vill utredningen bland annat utvärdera tidigare insatser via Jordbruksverket och Tillväxtverket.
 9. Dessutom föreslår utredningen en förstudie för att granska hur en växande turism ska kunna bidra positivt till satta klimatmål.
 10. Vidare bör det undersökas hur kollektivtrafikmyndigheterna bättre kan fånga upp turismens behov.
 11. En annan åtgärd är informationsinsatser kring regelverken för enkla transporter, vilket är en vanlig utmaning för många av Sveriges naturturismföretagare.


– Vi gillar många av utredningens förslag och tankar. Mycket ligger i linje med förslag som vi själva har presenterat, inte minst hur national- och ekoparker kan nyttjas bättre. Sedan återstår givetvis den vanliga utmaningen – att fylla högtravande strategier och pampiga politiska mål med konkret verkstad,
säger Naturturismföretagens generalsekreterare Per Jiborn i en första kommentar.

Strax efter påsk kommer Naturturismföretagen att lämna in sitt remissvar på Britt Bohlins utredning.

Har du synpunkter och egna tankar, är du varmt välkommen att mejla oss dessa till info@ekoturism.org senast torsdagen den 29 mars.KategorierNäringen
FacebookTwitterEmailLinkedIn

Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev