EU kommissionen – hur vi säkert ska kunna börja resa igen och få fart på turismen i Europa

2020-05-14

EU kommissionen har lagt fram ett paket med riktlinjer och rekommendationer för att hjälpa medlemsländerna att gradvis lätta på reserestriktionerna och göra det möjligt för turistföretag att öppna igen efter flera månaders nedstängning, samtidigt som nödvändiga sanitära försiktighetsåtgärder respekteras. Detta är tänkt som en vägledning om hur vi på ett säkert sätt ska kunna börja resa igen och få fart på turismen i Europa under 2020 och framöver.

Europa har ett dynamiskt ekosystem för turism. Resor, transporter, boende, mat, fritid och kultur bidrar till nästan 10 % av EU:s BNP och utgör en viktig källa till sysselsättning och inkomster i många europeiska regioner. 267 miljoner européer (62 % av befolkningen) gör minst en privat fritidsresa per år, och 78 % av européerna tillbringar sina semestrar i sina hemländer eller i ett annat EU-land.

Ekosystemet för turism har också varit bland dem som påverkats mest av de omfattande restriktionerna för transport och resor i samband med coronavirusutbrottet. Världsturistorganisationen (UNWTO) förutspår en minskning på 60–80 % av antalet internationella ankomster, vilket motsvarar förluster på 840–1 100 miljarder euro exportinkomster i hela världen. I Europa är sommarsäsongen mycket viktig för turismen. En genomsnittlig sommar (juni–augusti) gör boende i EU 385 miljoner turistresor och spenderar 190 miljarder euro. 

Paketet syftar till att hjälpa turistsektorn i EU att återhämta sig från pandemin genom att stödja företag och se till att Europa fortsätter att vara det främsta turistmålet för besökare, och samtidigt ge människor möjlighet att få välbehövlig vila, avkoppling och frisk luft. 

I kommissionens turism- och transportpaket ingår följande:

 • En övergripande strategi för återhämtning under 2020 och framöver.
 • Ett gemensamt tillvägagångssätt för att lyfta på restriktionerna vid EU:s inre gränser på ett gradvist och samordnat sätt.
 • En ram till stöd för ett gradvist återupptagande av transporter, samtidigt som man garanterar passagerarnas och personalens säkerhet.
 • En rekommendation som syftar till att göra resevouchrar till ett attraktivt alternativ till kontantersättning för konsumenterna.
 • Kriterier för ett säkert och gradvist återupptagande av turistverksamheten och för utarbetande av hälsoskyddsprotokoll för etablissemang i besöksnäringen, såsom hotell.

”Turismen är mycket viktig för den inre marknaden och dess fyra friheter och bidrar i stor utsträckning till EU:s ekonomiska, sociala och kulturella livsstil”, säger vice ordförande Margaritis Schinas, som ansvarar för främjande av vår europeiska livsstil. ”Den har också påverkats på djupet av de nödvändiga åtgärderna mot covid-19. Allteftersom EU-länderna gradvis lättar på restriktionerna, lägger vi grunden för att få fart på ekosystemet för turistnäringen på ett säkert proportionerligt sätt som ska hindra att viruset blossar upp igen inom EU, samtidigt som vi skyddar vår livsstil.”

”Miljontals små och medelstora företag och familjedrivna företag, som arbetar inom inkvartering, restauranger, passagerartransporter och resebyråer riskerar att gå i konkurs och förlust av arbetstillfällen – de har ett överhängande behov av att återgå till arbetet”, säger EU-kommissionär Thierry Breton, som ansvarar för den inre marknaden. ”Vi hjälper den europeiska turismen att komma på rätt spår igen, samtidigt som vi håller oss friska och trygga. I dag föreslår vi en gemensam europeisk strategi för att hantera vad som kommer att förbli en svår sommarsäsong 2020, samtidigt som vi förbereder oss för ett mer hållbart och digitalt ekosystem för turistnäringen i framtiden.”

”Vi vet hur mycket EU-medborgarna ser fram emot sommaren och att få resa. Tack vare deras enorma uppoffringar under de senaste månaderna kan vi – som det ser ut nu – försiktigt och gradvist börja öppna igen”, säger EU-kommissionär Stella Kyriakides, som ansvarar för hälsa och livsmedelssäkerhet. ”Men ett lättande på restriktionerna och turism kommer inte att vara riskfritt så länge som viruset cirkulerar bland oss. Vi måste upprätthålla vaksamhet, social distansering och stränga sanitära försiktighetsåtgärder i hela ekosystemet för turistnäringen och transportsektorn för att så långt som möjligt förhindra nya utbrott. Våra ansträngningar får inte vara förgäves.”
 

FÖR TURISTFÖRETAG

Kommissionen vill stödja turistsektorn i Europa med följande åtgärder:

 • Säkerställa likviditet för turistföretag, särskilt små och medelstora företag, med följande åtgärder

o Flexibla  regler om statligt stöd gör det möjligt för EU-länderna att införa system, t.ex. garantisystem för vouchrar och ytterligare likviditetssystem för att stödja företag inom transport- och resesektorerna och se till att de anspråk på ersättning som är en följd av covid-19-pandemin blir uppfyllda. System för vouchrar får godkännas mycket snabbt av kommissionen efter anmälan från det berörda EU-landet.

EU-finansiering: EU fortsätter att tillhandahålla omedelbar likviditet till krisdrabbade företag genom investeringsinitiativet mot coronaeffekten under delad förvaltning med EU-länderna. Dessutom har kommissionen tillsammans med Europeiska investeringsfonden ställt upp till 8 miljarder euro till förfogande för finansiering av 100 000 små företag som drabbats av krisen.

 • Rädda jobb med upp till 100 miljarder euro i ekonomiskt stöd från Sure-programmet

Sure-programmet hjälper EU-länderna att täcka kostnaderna för nationella system för korttidsarbete och liknande åtgärder som gör det möjligt för företagen att bevara jobben. Kommissionen stöder också partnerskap mellan arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och företag för att underlätta omskolning, särskilt för säsongsarbetare.

 • Bidra till medborgarnas kontakt med det lokala turistutbudet, främja lokala sevärdheter, lokal turism och Europa som ett säkert turistmål

Kommissionen kommer att samarbeta med EU-länderna för att främja ett sponsorvouchersystem där kunderna kan stödja sina favorithotell eller favoritrestauranger. Kommissionen kommer också att främja alleuropeiska informationskampanjer med Europa som det främsta turistmålet.

Som komplement till kortfristiga åtgärder kommer kommissionen att fortsätta samarbeta med EU-länderna för att främja hållbar turism i linje med den europeiska gröna given och stödja en digital omvandling av turisttjänster för att erbjuda fler valmöjligheter, bättre resursfördelning och nya sätt att hantera resor och turistflöden.

Kommissionen kommer att anordna en europeisk turismkongress för att tillsammans med EU-institutionerna, näringslivet, regionerna, städerna och andra berörda parter bygga upp framtiden för ett hållbart, innovativt och motståndskraftigt europeiskt ekosystem för turistnäringen – den europeiska agendan för turism 2050.

 

FÖR TURISTER OCH RESENÄRER

Kommissionen vill med följande åtgärder ge människor möjlighet att resa tryggt och säkert igen:

 • Återuppta den fria rörligheten och upphäva kontrollerna vid de inre gränserna på ett säkert sätt

Fri rörlighet och gränsöverskridande resor har en avgörande betydelse för turismen. Allteftersom EU-länderna lyckas minska virusspridningen bör generella begränsningar av den fria rörligheten ersättas med mer riktade åtgärder. Om ett allmänt upphävande av restriktionerna inte är motiverat på grund av hälsoläget, föreslår kommissionen ett stegvist och samordnat tillvägagångssätt som inleds med att restriktioner upphävs mellan områden eller EU-länder som har tillräckligt likartade epidemiologiska situationer. Tillvägagångssättet måste också vara flexibelt och inbegripa möjligheten att återinföra vissa åtgärder om den epidemiologiska situationen kräver det. Medlemsstaterna bör agera på grundval av följande tre kriterier:

 • Epidemiologiska kriterier, särskilt inriktade på områden där situationen håller på att förbättras, på grundval av vägledning från Europeiskt centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och med användning av den regionala karta som utarbetats av ECDC.
 • Förmåga att tillämpa åtgärder för att begränsa spridningen under hela resan, bl.a. vid gränsövergångar, inklusive ytterligare skyddsåtgärder och åtgärder om det är vara svårt att garantera social distansering.
 • Ekonomiska och sociala överväganden, till en början med prioritering av rörelser över gränserna inom centrala verksamhetsområden och med beaktande av personliga skäl.

Principen om icke-diskriminering är särskilt viktig. När ett EU-land beslutar att tillåta resor till sitt territorium eller till särskilda regioner och områden inom sitt territorium bör det göra det på ett icke-diskriminerande sätt, så att det blir möjligt att resa från alla områden, regioner eller länder i EU med liknande epidemiologiska förhållanden. På samma sätt ska alla restriktioner upphävas utan diskriminering för alla EU-medborgare och för alla invånare i detta EU-land oavsett nationalitet och bör tillämpas i alla delar av unionen som har en liknande epidemiologiska situation.

 • Återuppta transporttjänster i hela EU samtidigt som transportarbetares och passagerares hälsa skyddas
 • Återuppta turisttjänsterna på ett säkert sätt
 • Säkerställa gränsöverskridande driftskompatibilitet för kontaktspårningsappaT
 • Göra vouchrar till ett attraktivare alternativ för konsumenterna

Läs hela pressmeddelandet från EU kommisionen här >


EU kommissionen rekommenderar att läsa mer här:

Frågor och svar om turism- och resepaket

Frågor och svar om kontaktspårningsappar

Faktablad: EU hjälper till med turismen i Europa

Faktablad: Resor och turism i Europa: Praktisk vägledning för resenärer och företag

Meddelande om turism och transporter under 2020 och framöver

Meddelande om en stegvis och samordnad strategi för fri rörlighet

Meddelande: Riktlinjer för transporter och förbindelser

Meddelande: Vägledning för turismtjänster och etablissemang i besöksnäringen

Rekommendation om vouchrar

Europeiska kommissionens politiska ledarskap

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev