Kraven klara för banbrytande svensk kvalitetsmärkning av ekoturism – Idag sjösätts en av världens första ekoturismmärkningar

2002-02-01

Ekoturismföreningen och TuristRådet presenterar Swedish Ecotourism, vägvisaren till ett roligare resande – för alla inblandade. Det sker som en inledning till FN:s internationella ekoturismår 2002.

Kraven för en svensk kvalitetsmärkning av miljöanpassad och lokalförankrad upplevelseturism i naturen är nu klara. Avsändare bakom märkningen är Ekoturismföreningen som huvudman, tillsammans med Sveriges Rese- och Turistråd, med det gemensamma målet att skapa mer och bättre ekoturism i Sverige.

Därmed går också startskottet för de turismföretag som vill märka sina arrangemang, och på så vis göra det lättare för resenären att välja. Samtidigt välkomnar flera naturskyddsorganisationer märkningen som kan ge skyddsvärd natur och kultur ett ekonomiskt värde de annars inte skulle ha haft.

Märkningssystemet har utvecklats under 2001 i ett nära samarbete med ALMI i Västerbotten och HälsingeTur, med i första hand pengar från Jordbruksverket. Under hösten och vintern har kraven också förankrats hos en lång rad turismföretag, naturskydds- och friluftsorganisationer, branschorgan, forskare och myndigheter.

Vägvisaren till ett roligare resande – för alla inblandade
I Sverige finns idag runt 3 500 mindre turismföretagare, kanske fler, som arbetar med spännande upplevelsearrangemang kring fiske, ridning, fågelskådning, kajakturer, björnsafari och mycket annat med naturen som bas.

– Men många intresserade reseköpare hittar aldrig fram. Ofta vet man inte ens om att arrangemangen finns, eller så vet man inte om de är bra nog, förklarar Staffan Widstrand från Ekoturismföreningens styrelse.

– Nu samlar vi Sveriges bästa ekoturismarrangörer bakom tydliga kvalitets- och miljökrav. Det förenklar reseköparens val på ett avgörande sätt, och senare i år presenterar vi en spännande bukett med de första godkända företagen.

– Ekoturismmärket blir en pålitlig vägvisare till oförglömliga natur- och kulturupplevelser.

Ger skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde
– Orörd natur har per definition inget eget ekonomiskt värde. När den ställs inför exploateringshot saknas en konkret prislapp, fortsätter Staffan Widstrand.

– Ekoturism är ett av de bästa sätt som finns att ge skyddsvärd natur och kultur ett ekonomiskt värde, som råvara till en varsam och långsiktigt hållbar turism. Värdefull natur och genuin kultur är då en kaka som samtidigt både kan ätas och finnas kvar, poängterar han.

– Plötsligt kan de ekonomiskt tunga argumenten och jobben ligga i bägge vågskålarna då man diskuterar exploatering eller inte. Större exportintäkter Idag bidrar rese- och turismindustrin med närmare tre procent av Sveriges BNP. I övriga Europa är siffran ofta den dubbla.

– Vi tror ekoturismmärkningen kan öka volymen av utländska besökare, menar Ellika Nyqvist från TuristRådet, och fortsätter:
– Sverige har det som många människor i Europa saknar – ren och orörd natur. Hittills har vi marknadsfört djupa skogar och storslagna fjäll, men saknat konkret utbud av produkter för export. Märkningen ska stimulera fram nya nätverk för framtida och vassare exportsatsningar, samtidigt som märket står för kvalitet och ger besökare från utlandet en trygghet inför resan till Sverige.

– Dessutom är många ekoturismarrangemang imagestarka spetsprodukter, som kan bidra till att marknadsföra hela Sverige som turistland, avslutar Ellika.

Tuffa krav på utombordare och bränslen
Självklart ställer också ekoturismmärkningen en rad tydliga miljökrav, som en naturlig del i ett modernt kvalitetstänkande.

– I Hälsingland har ett tiotal arrangörer miljöanpassat sina logianläggningar, vilket redan gett dem marknadsfördelar. Flera av dem vill nu ekoturismmärka sina arrangemang, berättar Anette Lindqwist från HälsingeTur, och tillägger.

– Transporterna på resmålet har ofta en tydlig miljöpåverkan, och här kommer märkningens tuffa krav på renare motorer och bränslen nog att bidra till att branschen snabbare byter till bättre teknik. Fler jobb i glesbygden Upplevelseturism i naturen och kulturlandskapet försörjer redan idag tusentals människor i glesbygden. Märkningen kommer i första hand att marknadsföra landsbygdsföretag, och därför är krav på att gynna den lokala ekonomin extra viktigt. Dessutom ska systemet bli ett naturligt steg för små turistentreprenörer att tillsammans nå ut på en krävande internationell marknad.

– Många små turismentreprenörer behöver stöd i sin företagsutveckling, förklarar Peter Lugnegård från ALMI Företagspartner i Västerbotten, och utvecklar tankarna.

– Märkningen skapar förebilder runt om i landet och nya nätverk. Andra företag sporras och efterfrågan på handfast rådgivning, företagsutbildningar och metodutveckling kommer säkert att växa. På sikt bör flera tusen nya arbeten kunna skapas, och det där de bäst behövs.

Följande organisationer har suttit med i märkningsprojektets referensgrupp
1. Centrum för Biologisk Mångfald
2. ETOUR
3. Friluftsfrämjandet
4. Förtur
5. LRF
6. Naturvårdsverket
7. Riksantikvarieämbetet
8. RTS – Svenska Rese- & Turistindustrins Samarbetsorg
9. Sportfiskarna
10. Svenska Jägarförbundet
11. Svenska Turistföreningen
12. Sveriges Fiskeföretagare
13. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
14. Sveriges Rese- och Turistråd
15. Sveriges Skogsvårdsförbund
16. Turistdelegationen
17. WWF

Följande företag har deltagit i märkningsprojektets referensgrupp och/eller bidragit med synpunkter och kommentarer
1. 30 000 Öar
2. Abisko Fjällturer
3. Allemansturism i Ydre
4. Aurora Borealis Adventure
5. Ekotur Upplevelser i Regna
6. Expeditionsresor
7. Fjällhästen
8. Guide B-O
9. Grövelsjöns Fjällstation
10. Kåsans kurs – & guideverksamhet
11. Lapplandsafari
12. Larsbogård Bädd & Frukost
13. Malexander Turism & Fritid
14. Naturresor Annelie Utter
15. Naturupplevelser i Lappland
16. PolarQuest
17. Pro Hunting
18. Rid i Jorm
19. Sikfors Herrgård
20. Silverlake Kanotuthyrning
21. Strömma Turism & Sjöfart
22. Sveaskog
23. Sweden Wildlife Safari
24. Säfsen
25. Tjuonajokk Vildmarkscamp
26. Vargas Vildmarkslodge
27. Vattudalens Ekoturism
28. Vildmark i Värmland
29. Vägvisaren Samiska Upplevelser
30. Åreskoter
31. Äventyrsresor

Röster om det nya svenska ekoturismmärkningssystemet:

Organisationer & Myndigheter

Friluftsfrämjandet anser att ekoturismmärkningen ger medvetna turister och är ett stort steg framåt för turistnäringen. Det betyder en skonsammare turism, bidrar till att turisterna blir mer miljömedvetna och att missbruk av allemansrätten minskar. Våra medlemmar får också större möjligeter att välja miljömässigt bra arrangemang hos turistföretagen. Vi tycker också att det är bra att märkningen blir ett steg på vägen till ökad frihet från buller och tillgång till tysta, motorfordonsfria områden för friluftsliv. Ekoturismföreningens initiativ till att i en bred dialog ge ett stort antal intressenter möjlighet att påverka utformningen av märkningssystemet, skapar en god grund för en framgångsrik märkning. / Eva Bjernudd VD

Föreningen Skogen hoppas att den märkning av ekoturism som nu lanseras förbättrar skogsägarnas möjligheter att delta i utvecklingen av turismen på orten. Dels genom att märkningens grundkrav kräver att markägaren skall kontaktas och att avtal finns med markägaren vid aktiviteter som exempelvis kanot- och hästturism. Många av våra medlemmar har belyst vikten av en lokal förankring för ett lyckat arrangemang, vilket är ett av märkningens syften. Vår förhoppning är att märkningen även skall fungera som draghjälp för skogsägaren som vill utveckla sin verksamhet. Föreningen Skogen vill öka skogens alla värden, därför önskar vi ekoturismmärkningen lycka till! Liselott Eriksson / Föreningen Skogen

Sveriges kommuner, landsting och regioner, spelar en avgörande roll i arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. De stödjer en utveckling av turistnäringen som gynnar ekonomin, men också tar hänsyn till sociala och miljömässiga perspektiv. Vi anser att en ekoturismmärkning av det slag som nu introduceras i samband med FNs internationella Ekoturism år, kan bli ett värdefullt redskap för att stödja en sådan utveckling av turismen. Ekoturismmärkningen blir ett tydligt kvalitetsmärke, som kommer att bidra till en ökad konkurrenskraft för svensk turism och gynna den lokala och regionala utvecklingen.” Ulf Johansson / Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF tycker det är viktigt med ett starkt kvalitetsmärke som stöd för naturturismen i Sverige. Det är också bra med ett tydligt regelverk som kan minimera skadorna på naturen. Lars Höök / LRF:s presschef

Naturvårdsverket har följt arbetet med utarbetandet av ett märkningssystem för ekoturistiska arrangörer och arrangemang. Verket anser att Ekoturismföreningens initiativ till ett märkningssystem är ett stort steg framåt för att utveckla långsiktigt hållbar turism. Kraven på största möjliga varsamhet och minsta möjliga slitage på resmålens natur- och kulturvärden, kretsloppstänkandet och ambitionen att ta ansvar för den biologiska mångfalden vid resmålet gynnar strävan efter att uppnå de av riksdagen fastlagda miljökvalitetsmålen. Verket vill särskilt framhålla det förtjänstfulla arbete som lagts ner för att lyfta fram frågan om miljöanpassning av transporter till och inom resmålen.” Lars-Erik Liljelund / Generaldirektör på Naturvårdsverket & Gunnar Zettersten / Biträdande direktör Naturresursavdelningen.

Sportfiskarna välkomnar Ekoturismföreningens första försök till en eko-märkning av turismen och vi har sett en positiv utveckling av märkningens krav under arbetets gång. Nästan en miljon svenskar har fiske som en av sina största fritidssysselsättningar. En märkning som medverkar till utveckling av fisketuristnäringen, samt säkerställer kvaliteten på arrangemang och lyfter fram fiskevårdens central roll, är av stor betydelse. I takt med att erfarenheter från den pratiska tillämpningen utvärderas, hoppas vi också att ekoturismmärkningen utvecklas.” Elisabeth Wiklund / Fiskekonsulent Sportfiskarnas Kompetenscentrum Norra Norrland

Svenska Jägareförbundet ser mycket positivt på det arbete Ekoturismföreningen gör för miljön, naturen och företagandet på landsbygden. Det är även glädjande att välplanerad jakt och fiske nu blir möjligt att kvalitetsmärka – vi hoppas detta kan komma att bidra till utvecklingen av jakten och fisket i Sverige.” Agneta Berg / vik Informationschef på Svenska Jägareförbundet

”Svenska Turistföreningen välkomnar den nya ekoturismmärkningen och menar att den kommer att utveckla kvaliteten i svensk natur och kulturturism. Seriösa aktörer får större möjligheter att tydliggöra sina ambitioner, samtidigt som besökarna kan göra ett medvetet miljöval. Miljöanpassning är en konkurrensfördel på en allt mer medveten marknad, och STF är övertygade om att den som inte förstått det kommer att inse det när de första märkta arrangemangen kommer ut på marknaden.” Pelle Andersson / Informationschef STF

Turistdelegationen uppskattar i hög grad Ekoturismföreningens initiativ att utveckla ett märkningssystem för ekoturismprodukter. Märkningssystemet är såväl till sitt innehåll som till det sätt på vilket det tagits fram, ett gott exempel på hur kvalitetsutvecklingsarbete kan drivas i rese- och turistindustrin. Ekoturismmärkningen kommer att förtydliga ett antal spetsprodukter i det svenska turistutbudet, produkter som kan erbjudas en mycket kvalitetsmedveten marknad i Sverige och i andra länder.” Göte Ekström / Direktör på Turistdelegationen

Världsnaturfonden var för drygt fem år sedan med och initierade bildandet av Svenska Ekoturismföreningen. Idag tycker vi därför att det är särskilt roligt att se att ytterligare ett steg att utveckla ekoturismen har tagits. För att vi på sikt bevara den biologiska mångfalden är det viktigt att människor ges möjlighet att uppleva naturen och därigenom får en förståelse för ekosystemens och arternas värden. Här är ekoturism ett mycket intressant verktyg som både erbjuder en miljövänlig turism och gynnar naturvårdsarbete med lokalt stöd och fantastiska naturupplevelser. WWF är därför mycket positiv till att arbetet med att ta fram en märkning för ekoturism nu har kommit igång på allvar och välkomnar systemet.” Michael Löfroth / Programchef våtmarker/sötvatten på WWF

Företagare

”En långsiktig omtanke om natur, kultur och gästen, kräver ett genuint kvalitetsarbete i alla led och in i minsta detalj. Den efterlängtade märkningen blir en trygg vägvisare under resans gång.” Ann-Kristine & Mikael Vinka, Lapplandsafari / Geunja Samisk Fjällgård –Vindelfjällens naturreservat, Ammarnäs.

”Näringen behöver en märkning. Idag har kunden svårt att hitta fram i det stora utbud som finns. Satsningen på den lokala ekonomin är särskilt viktig för oss i en liten avlägsen by i Norrlands inland.” Ola Sundqvist, Rid i Jorm, Jormvattnet, nordvästra Jämtland.

”Märkningen öppnar intressanta samarbetsmöjligheter, och kan förhoppningsvis sporra än fler att utnyttja våra fiskeresurser på ett långsiktigt hållbart vis. Då får vi också än fler duktiga och kvalitetsmedvetna fiskearrangörer att sälja runt om i världen.” Olle Wendt, Top 10 Fishing Sweden, återförsäljare av fiskeresor till mer än 30 platser runt om i Sverige.

”Vi hoppas att märkningen ska bli en kvittens på att man försöker bevara en orörd natur. Vi vill visa besökaren de djupa skogarnas innersta väsen. Ekoturismmärket hoppas vi ska hjälpa honom eller henne att hitta fram till oss.” Eva Sundberg, Vargas Vildmarkslodge, Alsta, arrangör av björnsafari i Hälsingland

”Det är väldigt, väldigt bra att märkningen nu är på gång. Jag är övertygad om att den kommer att höja statusen på det vi gör och ge vår verksamhet en ännu seriösare prägel.” Anders Junler, Vildmark i Värmland, Torsby, timmerflottsarrangör på Klarälven.

”Jag tror att märkningen öppnar möjligheter för att ge den genuina samiska turismen ett lyft. Märket ska garantera att det verkligen handlar om samiska upplevelser producerade av samiska företagare. Självklart kommer Vägvisaren att lämna in en ansökan.” Lennart Pittja, Vägvisaren – Samiska Upplevelser, Gällivare.

”Vi säljer kajakturer i Stockholms skärgård med kunniga färdledare. Det är en garanti för mervärde, oslagbara naturupplevelser, samtidigt som vårt avtryck är minimalt i en känslig miljö. Märkningen ska visa att vi helt enkelt bryr oss.” Patrik Wildgang, Äventyrsresor AB, som säljer ekoturism till hela världen.



KategorierNäringen
FacebookTwitterEmailLinkedIn

Prenumerera på vårt nyhetsbrev