Verksamhetsberättelse 2019

Under 2019, som var det första hela verksamhetsåret under nytt namn, har föreningens arbete fortsatt i den riktning vi stakat ut i och med namnbytet, som tydlig nationell branschföreträdare.
Vid sidan om vårt nationella påverkansarbete och medlemshanteringen har en ny, efterlängtad version av märkningssystemet Nature’s Best lanserats under året. En ökad efterfrågan på kunskap
och kompetens om branschen och dess villkor har också lett till fler föreläsnings- och utbildningsuppdrag under 2019.

Vid sidan om föreningens ordinarie verksamhet har ett antal externt finansierade projekt drivits. Vissa projekt har avslutats, andra har löpt vidare och ett har tillkommit under året. Genom ett
externt affärssamarbete har föreningen också tagit på sig rollen som förvaltande organisation för ett nationellt certifieringssystem för naturguider.

På personalsidan har vi förstärkt under året, genom Anders Johansson som började arbeta den 1 augusti med det nyligen lanserade nationella systemet för certifieringen av naturguider. Joakim
Hermanson har under året övergått från tillförordnad till ordinarie generalsekreterare för föreningen, och vid årsskiftet 2019 / 2020 övertog Margareta Grape rollen som
medlemsansvarig / community manager. Ett uppdrag som Lennart Pittja under hösten 2019 inledde. Dan Jonasson har under hela året arbetat som projektutförare för ett av våra pågående
projekt, där Annika Fredriksson varit projektledare.

MEDLEMMAR
På medlemssidan var 2019 ett år som präglades av stora, och inledningsvis svåröverblickbara, tekniska bekymmer med föreningens nya system för medlemshantering. Framför allt har den
tekniska lösningen för förnyelse av medlemskap varit full av problem. Det har inneburit ett visst medlemstapp och vid årsskiftet hade föreningen 340 medlemmar.

Under hösten engagerades Lennart Pittja som medlemsansvarig, och inledde det viktiga och oundvikliga arbetet att bättre organisera föreningens medlemshantering. Ett arbete som sedan
årsskiftet tagits över av Margareta Grape, sedan Lennart återgått till sin egen verksamhet.

KONSULTATION
Föreningen har under året sett en försiktig ökning av förfrågningar om konsultinsatser rörande natur- och ekoturism. Vi levererade under hösten en utbildningsblock, innehållande en serie
webbföreläsningar och en fysisk tematräff, till Österlens folkhögskola och deras utbildning Entreprenör Ekoturism. Vi har också haft ett antal enskilda föreläsningsuppdrag i olika
sammanhang i olika delar av landet.

PÅVERKANSARBETE
Under inledningen av året blossade åter frågan om den sänkta momsen på naturguidningar upp, när oppositionen fick igenom en budget som hade avsikten att ”återställa” momsen till tidigare
höga nivå på 25%. Gemensamt med många andra gjorde vi ett stort arbete med att påtala orimligheten i det förslaget, och i vårändringsbudgeten för 2019 beslutades att behålla den lägre
momsen.

Anders Johansson har tagit över efter Jeppe Klockaresson som föreningens representant i nationella utbildningsfrågor, och har suttit med i Skolverkets programråd för gymnasial
yrkesutbildning och i Naturturismens Yrkesnämnd. Ett engagemang som i december ledde fram till att regeringen tog det efterlängtade beslutet att naturturism blir en egen inriktning inom
gymnasieskolans naturbruksprogram.

I skogsfrågor har föreningen under året representerats av Leif Öster och Jessica Sannö, inom ramen för bland annat det nationella skogsprogrammet, den statliga Skogsutredningen. I ett stort
antal träffar och möten med representanter för Sveriges skogsintressenter har naturturism och mångbruk av Sveriges skog diskuterats. Fiskefrågor har under 2019 i huvudsak hanterats av
Per Jobs, som bland annat deltagit i Jordbruksverkets och Hav och Vattenmyndighetens intressentdialogmöten för hållbart fiske och vattenbruk.

KOMMUNIKATION
Föreningens webbplatser www.naturesbest.com och www.naturturismforetagen.se har, framför allt i det senare fallet, vidareutvecklats under året, med ny funktionalitet och avsevärd påfyllning av
innehåll, och börjar hitta en mer mogen och ändamålsenlig form. Vår Facebooksida och våra olika digitala nyhetsbrev, har fortsatt att utvecklats till de naturliga kommunikationskanalerna för kort
kontinuerlig kommunikation, med en allt större följarskara, räckvidd och interaktion.

På ett välbesökt seminarium på världskongressen för naturturism, ATWS, Adventure Travel World Summit, i Göteborg i september presenterades Nature’s Best av generalsekreterare Joakim
Hermanson, som en unik märkning för hållbar naturturism, för en internationell publik.

STRATEGISKA PARTNERSKAP
Vi har fortsatt att lägga tid och kraft på att skapa och underhålla goda relationer med offentliga aktörer, turismfrämjande organisationer och andra partners, med avsikt att tillsammans skapa bättre förutsättningar för branschens utveckling. I många sammanhang har positionerna flyttats fram och föreningens relevans som nationell branschföreträdare har stärkts.

I augusti ingick vi ett samarbetsavtal med Lärande i Sverige AB, som, förutom att det ger oss resurser att arbeta med vår strategiska plan, också givit oss rollen som förvaltande organisation för
den nyligen lanserade nationella certifieringen för naturguider, som är en viktig pusselbit i professionaliseringen av vår del av branschen.

Tillsammans med olika partners och bidragsgivande organisationer har vi fortsatt driva externa projekt i linje med föreningens verksamhetsplan. De projekt vi hanterat under året har varit:

Delstrategin för svensk naturturism förstärks med prioriterade pilotinstaser. Av de sex pilotinsatser vi arbetat med var framför allt undersökande av synergieffekter mellan Nature’s Best och Swedish Welcome det kvarvarande delprojekt vi lade tid på under 2019. Joakim Hermanson tog över som projektledare efter Per Jiborn och projektet sluredovisades i november.

Turism på annans mark. Tillsammans med LRF, Sveriges Jordägarförbund och Visit Dalarna har vi under året drivit ett arbete kring förutsättningarna för att driva naturturism på mark man inte
själv äger. Rundabordssamtal och studiebesök kommer till slut att utmynna i en handledning i bokform när projektet avslutas våren 2020. Annika Fredriksson har varit projektledare och
Dan Jonasson har varit projektutförare.

Hållbar ekoturism i praktiken. I november beviljade Jordbruksverket ett nytt 2-årigt projekt med Region Västerbotten Turism som partner och medfinansiär. Projektet syftar till att jobba
vidare med Nature’s Best 2.0 och att hitta en samarbetsmodell med offentliga organisationer för att driva hållbart utveckling av naturturism. Pär Innala är projektledare.

NATURE’S BEST
Under 2019 har arbetet fortsatt med att se över, uppgradera och renovera märkningssystemet Nature’s Best. Pär Innala har lett arbetet och Dan Jonasson har haft i uppdrag att uppdatera
kriterier och harmoniera dem i enlighet med internationella standards, via GSTC (Global Sustainable Tourism Criteria). Genom projektet IDAN har en digital utbildningsplattform skapats
för en modernare ansökningsprocess, och på den nationella träffen Forum för Naturturism i Vålådalen i november presenterades för första gången Nature’s Best 2.0. Det är knappast en
överdrift att kalla uppgraderingen av märkningen efterlängtad.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev