Allmänt

2018 var ett viktigt år i föreningens utveckling. Vårt namnbyte, från Svenska Ekoturismföreningen
till Naturturismföretagen, signalerade ett bredare omfamnande av turistisk verksamhet i svensk
natur, och vi har klivit fram som den självklara nationella företrädaren för natur- och ekoturism. En
förändring som skapat både möjligheter och utmaningar.
I takt med att omgivningens insikt om betydelsen av vår del av branschen ökat, har trycket blivit
större på vår lilla organisation. Det är många som vill ha saker av oss. Åsikter, kunskaper, inspel.
Tid. Att vi upplevs som allt mer relevanta för utvecklingen av svensk besöksnäring är naturligtvis i
grunden väldigt positivt, men det har också gjort behovet av att prioritera än större. Vi behöver, mer
än någonsin, springa på rätt bollar.
I en organisation med begränsade resurser blir det viktigt att periodisera fokus på olika
insatsområden. Vi har jobbat länge med ett stort fokus på påverkansarbete och lobbying, och
under 2018 också landat två stora framgångar med den sänkta momsen på naturguidningar och
tillkomsten av den nationella strategin för naturturism.

Personal

Under året har föreningens trotjänare Per Jiborn valt att avsluta sitt långa engagemang efter 18 års
arbete. Den 1/10 tillträdde istället styrelseledamoten och ekoturismföretagaren Joakim Hermanson
som tillförordnad generalsekreterare för föreningen. En förändring som innebär en svag
fokusförskjutning mot de mer förenings- och företagsnära frågorna.
Föreningens tidigare generalsekreterare och ordförande Dan Jonasson har anlitats som operativ
projektutförare för projektet Turism på annans mark och har också engagerats för att arbeta med
översyn och förnyelse av föreningens märkningssystem Nature’s Best.

Medlemmar

Vi har under 2018 haft en relativt oförändrad medlemsvolym, med 414 medlemmar vid årsskiftet.
Medlemmarna var fördelade på 44 stora företag / organisationer, 307 små företag, 16 lokala ideella
föreningar, 40 privatpersoner och 7 studenter.
Under året har föreningens nya webbplats vuxit fram, där bland annat en modern funktion för
tecknande och förnyelse av medlemskap kan göras. Funktionaliteten har under året utökats med
möjlighet att välja olika typer av betalningssätt. Funktionaliteten innebär också ett betydligt
modernare och mer tidseffektivt sätt att hantera administration och ekonomisk rapportering kring
föreningens medlemmar.

Nature’s Best

Under 2018 har arbetet med att se över, uppgradera och renovera Nature’s Best påbörjats på
allvar. Ett av delprojekten i Sex Pilotinsatser undersöker synergier mellan Nature’s Best och
Swedish Welcome, IDAN-projektet har tagit fram digitala lösningar för

Projekt

Under 2018 har föreningen fortsatt drivit ett antal externt finansierade projekt.
Projektet Sex Pilotinsatser som förstärker den nationella naturturismstrategin löper fram till april
2019, och är i huvudsak avlutat. Vi kommer dock att ansöka om förlängning av projektet för att
slutföra den sista av pilotinsatserna, som handlar om synergier mellan märkningssystemen
Nature’s Best och Swedish Welcome.
Projektet IDAN, Innovativ och Digital Affärsutveckling inom Naturturism, har under året i stort sett
framskridit enligt plan. För att projektmålen skulle uppnås beviljades projektet en tre månaders
förlängning och avslutades 31/3 2019.
Projektet Turism på annans mark har på grund av personalförändringar i föreningen legat på is
under 2018. Dan Jonasson har engagerats som projektutförare och kommer att arbeta med
projektet under innevarande år.
Kommunikation
Föreningens nya webbplatser www.naturesbest.com och www.naturturismforetagen.se har under
året utvecklats med ny funktionalitet och nytt innehåll, och börjar hitta en mer mogen och
ändamålsenlig form. Statistik ?
Vår Facebook-sida har under året utvecklats till en naturlig kommunikationskanal med en allt större
räckvidd och interaktion. Vårt opinionsarbete i framför allt momsfrågan har engagerat många och
givit sidan en, med föreningens mått mätt, väldigt stor aktivitet i slutet av året.

Påverkansarbete

Vid årsskiftet 2017/2018 sänktes mervärdesskatten på förevisning av naturområde, eller
naturguidningar, som den oftare har kallats. Ett resultat av en lång tids påverkasarbete från
föreningens sida. Vi har under året följt, den ännu oklara, tolkningen av den nya momssatsen, och
drivit ett ärende angående moms på forsränning via Skatterättsnämnden till Högsta
Förvaltningsdomstolen, där ärendet för tillfället befinner sig.
Under slutet av 2018 antog riksdagen en budget med förslag om att återigen höja momsen till
tidigare nivå på 25%. Ett oväntat beslut som under årets slut (och under inledningen av 2019) lett
till att föreningen återigen arbetat intensivt med opinionsbildning i frågan.
Föreningen har under året fortsatt att lägga tid och kraft på att skapa och underhålla goda
relationer med offentliga aktörer, turismfrämjande organisationer och andra partners med avsikt att
tillsammans skapa bättre förutsättningar för branschens utveckling.

Till verksamhetsberättelse 2017 >>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev