Nature’s Best Vilt- och fågelskådning 

Viltskådning, ”wildlife watching” är en av ekoturismens hörnstenar och den ökar i betydelse i stora delar av världen. Allt fler är beredda att anlita guider och betala för att få uppleva vilda djur i sina naturliga miljöer. Det är ofta stora upplevelser som ger starkt positiva minnen för livet. Samtidigt som resenärer blir allt mer medvetna lägger de allt mer vikt vid att upplevelserna ska genomföras respektfullt utan att störa djuren. Ekoturism som viltskådning stör inte, hotar eller trakasserar inte djuren, och påverkar inte negativt deras naturliga beteende eller föryngring.

I Sverige finns gott om vilt och fågel av flera karismatiska arter och vår natur lämpar sig mycket väl för viltskådningsturism. Älgsafari, björnfotografering, bäverspaning, sälskådning, vargspårning är några exempel. Högkvalitativ fågelskådning, som ugglefotografering och fotografering från gömsle med tjäder- och orrspel, finns sedan många år som bokningsbara ekoturismprodukter.

Företagen inom Nature’s Best som bedriver viltskådning gör det på ett sätt som ökar människors respekt, tolerans, glädje, kunskaper och fascination för vårt fantastiska djur- och fågelliv.

Viltskådningsturism ger djur och fåglar ett utökat ekonomiskt värde. Även deras habitat ökar i värde. Ekoturism med viltskådning kan därmed hävdas på ett ekonomiskt starkt sätt. Inte minst när andra intressen vill begränsa viltstammarnas storlek eller exploatera marker på viltets bekostnad.

Företaget är, utöver att kunna de ekosystem där verksamheten bedrivs, mycket kunnig om de djurarter man avser att visa. Man är väl medveten om den negativa påverkan som verksamheten skulle kunna ha på djuren och strävar efter att minimera och undvika sådan påverkan. Man är också mån om gästens säkerhet och trygghet. Ett gott samarbete med jakträttsinnehavare, markägare, samer och tamdjursintressen är en förutsättning. Om verksamheten innebär att man besöker platser ofta eller om man inrättar någon form av fasta observationsplatser, är överenskommelser med dessa parter en självklarhet.

Utfodring av vilda djur och fåglar för observationsändamål bör genomföras med stor försiktighet. Men det är ibland ett bra sätt att under lugna och kontrollerade former studera fågel- och djurliv, inte minst om deltagare har funktionsnedsättningar. Okontrollerad och ogenomtänkt deponering av slaktavfall i skogen, med eller utan syfte att locka dit rovdjur, har på vissa håll blivit ett problem, både för björnar och för boende i området. Sådana åtlar är idag sannolikt tusentals i Sverige. En del av dessa åtlar leder till att stora rovdjur lockas nära bebyggelse dit de annars aldrig skulle ha vågat sig eller haft anledning att komma. Detta är negativt. Det betyder dock inte att all användning av åtel måste vara av ondo. Internationella och svenska erfarenheter tyder på att om detta sköts rätt, sker på rätt plats, med rätt sorts foder, långt från mänsklig verksamhet och tamdjur så kan det ha positiva effekter på flera sätt. Till exempel ökad glädje och positivt engagemang kring viltet, viktiga ekonomiska intäkter i glesbygd och minskade skador på gröda och tamdjur. Det är extra viktigt att tillstånd från viltvårdande myndigheter finns. Samverkan med naturvårdare, markägare, boskapsuppfödare med mera ska ske.

Verksamhet som i sin helhet sker i hägn/djurpark kan inte märkas med Nature’s Best. Däremot kan ett besök i seriösa djurparker/hägn ingå som en del av ett viltskådningspaket.

Kriterier

Nature’s Best Vilt- och fågelskådning 


NBV 1

Företaget har minst två års erfarenhet av att arbeta med viltskådningsturism, eller motsvarande relevant erfarenhet av att på nära håll följa och studera djurliv (t ex fågelskådning, jakt, forskning eller fotograferande).

NBV 2
Verksamheten bedrivs på ett sätt som inte stör, hotar eller trakasserar djuren. Verksamheten får inte negativt påverkar djurens naturliga beteende och föryngring. 

NBV 3
Verksamheten är kunskapsinriktad och bedrivs så att den ökar människors respekt, tolerans, glädje och fascination för natur, djur och fåglar.

NBV 4
Företaget och framför allt guider har god kunskap om områdets djurliv och dess beteende, särskilt de djur som ska skådas/visas. Företaget har mycket goda kunskaper om ekologi och fauna i allmänhet och om de arter man visar upp i synnerhet. Dessa kunskaper förmedlas aktivt till deltagarna.

NBV 5
Företaget har en miljökonsekvensbeskrivning om verksamhetens påverkan på fauna och flora, och hur denna påverkan ska minimeras. 

NBV 6
Företaget har kontakter med lokala naturbevakare, intilliggande markägare, forskare och andra kunskapsbärare (ornitologer, jägare etc.) vad gäller det djurliv som visas.

NBV 7
Företaget har särskilda uppförandekoder för viltskådningen om hur man närma sig djuren, säkerhetsfrågor etc. Deltagarna informeras om detta.

NBV 8
Företaget kan hur man använder teknisk utrustning för att höja upplevelsekvaliteten för gästen. 

NBV 9
Företaget är stödjer forsknings- eller naturskyddsarbete kopplat till de naturområden och de arter som visas upp.

NBV 10
Gäster ges möjlighet att bidra med stöd till forskning och/eller viltvård för någon eller några av de djurarter som visas, eller till de arternas habitat.

NBV 11
Verksamheten ger deltagarna en chans att uppleva djuren på ett så naturnära sätt som möjligt. Det kan t.ex. ske genom att kliva ut ur minibussen, stänga av båtmotorn eller att bevara en så naturlig miljö som möjligt utanför gömslet.

NBV 12
Företaget undviker att närma sig eller visa upp djurs och fåglars bon, reden, lyor och små ungar, om inte sådant kan göras på ett icke störande sätt. Det kan innebära att man undviker guidning särskilt känsliga perioder.

NBV 13
Vilt som reagerar skyggt och drar sig undan följs inte aktivt utan lämnas ifred.

 NBV 14
Om utfodring (åtling) av vilda djur eller fåglar görs för observationsändamål gäller följande:

  • Utfodringen sker på noga utvalda och ostörda platser, på ett sätt som inte stör grannar och övriga användare av området.
  • Utfodringen sker med tillstånd från markägare, jakträttsinnehavare, och där så är nödvändigt, myndigheter.
  • Utfodringen sker på ett sätt som inte skadar växande skog eller gröda och inte ökar risken för trafikolyckor
  • Utfodringen sker utan att man kraftigt förändrar viltets naturliga beteende eller hälsa.
  • Utfodringen sker på ett sätt som säkerställer att smitta inte kan spridas från fodret till viltet.
  • Noggrann loggbok förs vad gäller volym och slag av utlagt foder samt antal observationstillfällen, antal arter och antal viltindivider som besöker platsen.
  • Åtelplats förläggs långt från bebyggelse, djurhållning, fäboddrift och renskötselintressen, samt ej i nära anslutning till allmän väg, utmärkt vandringled eller bostäder.

NBV 15
Verksamheten sker till övervägande del ute i naturen. Om hägn eller djurpark besöks, så utgör det bara en del av ett arrangemang och huvudsyftet med besöket där är då att närmare studera de arter som finns naturligt förekommande i området. Hägn eller djurpark som besöks har erkänt god djurhållning och djuren där lever i rymliga, naturliknande hägn. Djurpark besöks endast om denna är godkänd medlem av Svenska Djurparksföreningen. Hägn besöks endast om detta kan påvisas även ha ett klart vetenskapligt eller artbevarande/naturvårdande/naturinformerande syfte. Vid besök i djurpark/hägn informeras alltid deltagarna om syftet med att just de djuren hålles i hägn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev