Nature’s Best Sápmi


Naturen och kulturen är ett i Sápmi.
Syftet med Nature’s Best Sápmi är att bidra till en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö. Företag som är Nature’s Best Sápmi speglar en levande samisk kultur. Nature’s Best Sápmi kriterierna bygger på Sametingets livsmiljöprogram ”Eallinbiras” som är ett hållbarhetsprogram som utgår från samisk kultur och kunnande om bevarande och nyttjande av jordens tillgångar. Nature’s Best Sápmi företag är samisk ekoturism och ett stort mått gästfrihet. De har en helhetssyn som policy och de samarbetar förtroendeskapande med lokala företag och andra Nature’s Best företag.  

Den samiska kulturen bygger på ett holistiskt synsätt. Kultur och natur är integrerade till en helhet där enskilda delar inte går att påverka utan att helheten påverkas. Företag som är Nature’s Best Sápmi kan detta och kan berätta om Eallinbiras utifrån sin hemvist. 

Den samiska kulturen har stor dragningskraft på besökare. Ofta har besökaren en romantisk eller verklighetsfrämmande bild av samernas liv. Det kan leda till missförstånd. Men företag som har Nature’s Best Sápmi kan förklara och lära besökaren vad äkta samiska upplevelser är i dag och vad samiska värden är, även om man inte bor i kåta och bär kolt till vardags. 

Företaget kan ha icke samer anställda men den samiska förankringen är avgörande och att kunnandet är genuint samiskt. Det ger företagen en kulturell och social förankring i det samiska samhället och besökaren blir välkommen. 

Nature’s Best Sápmi företag respekterar samekulturens integritet och motarbetar att den används för turistisk objektifiering. Ett av de viktigaste skälen till att ha ett Nature’s Best Sápmi är att låta samerna själva få berätta sin historia på sitt sätt. Då kan besöksnäringen vara till fromma för samerna och för den samiska kulturens överlevnad. Då kan svensk besöksnäring på ett hållbart sätt visa upp något av det mest ikoniska som vi har.  

Kriterier

NBSÁ 1
Företaget lever upp till baskraven i Nature’s Best. 

NBSÁ 2
Nature’s Best Sápmi företagaren ska ha samiskt ägande och samisk personal. 

NBSÁ 3
Företaget har en egen policy avseende samisk turism. En så kallade livsmiljöpolicy Elinbiras. En resmålsanalys och miljöplan täcker in en del. En samisk hållbarhetspolicy behövs 

NBSÁ 4
Det behövs uppförandekoder för gäster om företaget interagerar med samer och samisk kultur. 

NBSÁ 5
Historiska tolkningar ska vara historiskt bekräftade i mesta möjliga mån av historiker
eller annan samisk företrädare som är god källa för det som tolkas.

NBSÁ 6
Företaget deltar i att bevara och redovisa historiska och kulturella tolkningar utifrån ett samiskt perspektiv.

NBSÁ 7
Företaget sprider information om det samiska och kan de samiska livsvillkoren.

NBSÁ 8
Samråd sker årligen vid behov för hållbar samverkan med renskötseln och andra samiska näringar. Samrådet ska ske så att berörda har tid att sätta sig in i den turistiska verksamheten, tid att förankra och tid att ta ett beslut i samförstånd med entreprenören.

NBSÁ 9
Renskötselns behov av frid för renarna respekteras, särskilt under för renarna kritiska perioder på året.

NBSÁ 10
Samråd sker vid behov med övriga samiska företrädare som påverkas av företagets turism.

NBSÁ 11
Där renskötselplan finns anpassas arrangemangen efter planens skyddsregler.

NBSÁ 12
Kunskap om ovanstående ska finnas hos dem i företaget som möter kund.

NBSÁ 13
Företaget strävar efter att köpa varor och tjänster från lokala företag men även från samer i andra delar av Sápmi i syfte att stärka det samiska företagandet.

NBSÁ 14
Ansvarig guide har relevant utbildning eller motsvarande kunskaper och är kunnig om resmålet, den samiska livsmiljön och det som är viktigt för besökaren att veta under vistelsen.

NBSÁ 15
Om ren (tamren, drag- eller klövjerenar) används behandlas de på ett värdigt sätt med samiska och djurhållningsetiskt höga ambitioner.

NBSÁ 16
I resmålsanalysen lägger företaget särskild vikt vid anpassning till renskötsel, samisk kultur, samisk natursyn, samiska kulturmiljöer, och samisk livsmiljö.  

NBSÁ 17
Kontakter har tagits med naturvårdsmyndigheter och företrädare för relevanta samiska intressen för att säkerställa att känsliga natur- och kulturvärden inte störs genom oaktsamhet.  

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev