Nature’s Best Kultur

 

Det finns ingen skarp gräns mellan naturturism och kulturturism. Det finns inte heller någon skarp gräns mellan urban turism och naturturism. Enligt samisk tradition är natur och kultur ett. Det är en bra utgångspunkt för att skapa kulturupplevelser. Inom Nature’s Best kan även företag vara med som arbetar med kultur och urbana naturupplevelser. Nature’s Best är inkluderande när det gäller kulturturism om den sker på ekoturistiskt och hållbart sätt. 

Om man vill bedriva kulturturism enligt Nature’s Best så ska man ta hänsyn till sociala konsekvenser av den satsning som görs. På vilket sätt kan man göra lokalbefolkningen delaktig och på vilket sätt kan man visa respekt för lokalbefolkningens kultur? Det är även viktigt att ta hänsyn till naturvärden och kulturvärden. Dessa är grunden för ekoturism så det gäller att kunna värna och visa dem samtidigt. 

Information om och tolkning av lokal natur och kultur ska komma besökare till del på språk och sätt som de förstår. Det är viktigt att informera besökare om sådant som lokalbefolkningen inte accepterar eller starkt ogillar avseende besöksnäringen. Uppföranderegler ska besökare kunna kan ta del av innan ett besök. Uppföranderegler är då med i beslutet att besöka en plats. Då kommer det inte som en överraskning att man inte får gå in i en kulturbyggnad eller ”titta in” hos lokalbefolkningen. Samtidigt är det bra att sträva efter möten mellan lokalbefolkning, kulturbärare, hantverkare och besökare. Intäkter från besökare kan var en viktig del av försörjningen och för gästerna är det något som gör vistelsen extra värdefull.  

Som företag är det föredömligt om man lyckas utbilda och engagera guider och övrig personal för lokal kultur och natur. För att det ska bli bra bör man anlita trovärdiga kulturbärare – av akademisk och/eller med lokalt förankrat kunnande. Föreläsningar och exkursioner med dessa experter är att rekommendera.   

Försäkra er om att presentationer av kulturarv är ansvarsfullt och korrekt utifrån lokalsamhällets värderingar och synpunkter, speciellt avseende samernas kultur. Det kan vara av vikt att fråga personer om det är i sin ordning att använda bilder med anknytning till dem i kommersiellt syfte. Försäkra er om att lokal konst och lokala motiv som ingår i olika produkter och material från företaget har de rätta tillåtelserna ur upphovsrättslig synpunkt. Så kallade immateriella värden, utöver copyright, kan finnas och det bör man ta hänsyn till när man gör logotyper, broschyrer, filmer och utställningar. 

Om man bedriver handel med föremål av stort värde för lokalbefolkningen eller arrangerar utställningar är det bra att förankra detta hos samer och/eller lokalbefolkning. En del handel kan röra föremål skyddad i lagstiftning och internationella konventioner. Handel med artefakter och arkeologiska fynd är ett globalt problem.  

Inom ekoturismen är det vedertaget att företag bidrar till bevarande och skydd av historiska, arkeologiska, kulturella och spirituellt värden. Det bidraget ska vara i relation till lokalsamhällets behov och företagets storlek och verksamhet. Det kan vara naturligt att bidra till skydd av en kulturlämning om man använder den i sin egen verksamhet. 

Om man vill restaurera byggnader eller bygga nytt i ett kulturlandskap är det nödvändigt att följa lagar och förordningar som ska värna kulturarvet. Frivilliga regleringar kan behövas för att byggnationer ska passa in i miljön och kulturlandskapet. Det är en fördel om man använder lokala material och lokal byggnadstradition vid byggnationer och att man anlitar lokala hantverkare när det är möjligt och rimligt. Det är viktigt att området kring byggnationer ställs iordning efteråt. Både är estetiskt och så att växtlighet kan komma tillbaka. Tillgänglighet av olika slag kan vara nödvändigt för att möjliggöra för besökare att ta del av ett kulturarv. Var dock noga med estetik så att det inte skapas konstgjorda anpassningar i natur- och kulturlandskapet. 

Kriterier

Nature’s Best Kulturkriterier 

NBK 1
Företaget bidrar till skydd, stärkande och bevarande av lokala historiska, arkeologiska, traditionella, kulturella och andliga värden av betydelse.  Företaget påverkar inte negativt lokalbefolkningens tillgänglighet till dessa kulturarv. 

NBK 2
Korrekt tolkande information tillhandahålls av guider, vid natur- och kulturplatser: 

  1. Tolkande information är utvecklad i samarbete med lokalsamhället och experter.  
  2.  Guider/informatörer är utbildade att använda tolkande information. 
  3. Tolkande information är kulturellt autentisk och värdig. 
  4. Tolkande information finns tillgänglig för besökare på turistbyråer, natur- och kulturplatser. 
  5. Tolkande information finns tillgänglig i de språk som besökarna behärskar. 
  6. Särskild vikt läggs vid att tolkningar av samernas kultur har sammanställts av samiska företrädare.

NBK 3
Ett program finns för att värna och visa kulturella företeelser (t.ex. sång, musik, drama, hantverkskunnande).

NBK 4
Företaget värderar högt och inkluderar lokal samtida konst, arkitektur, kulturarv, design, dekorationer, traditioner och mat i sin verksamhet.  

NBK 5
Företaget erbjuder små lokala entreprenörer förutsättningar att utveckla och sälja hållbara produkter och tjänster som är baserade på områdets natur, historia och kultur. Det inkluderar bland annat mat, dryck, hantverk, konstupplevelser och jordbruksprodukter.

NBK 6
Företaget har eller är del av ett system för att värna, utvärdera och återställa påverkad natur och kultur samt sevärda lantliga och urbana miljöer.

NBK 7
Företaget har eller är en del av ett system för att hantera besökstrycket på attraktiva platser som inkluderar hur man bevarar, skyddar och främjar natur- och kulturtillgångar.

NBK 8
Företaget har i känsliga fall egna principer (guidelines eller uppförandekoder) som analyseras årligen. Dessa guidelines syftar till att minimera negativ påverkan och att förstärka besökarnas positiva beteende. Företaget kan vara delaktigt i destinationens guidelines för uppförande på känsliga platser. 

NBK 9
Kunderna är medvetandegjorda genom uppförandekoder och har en generell förståelse för lokalsamhället, natur och kultur.  

NBK 10
Företaget följer lagar som reglerar hur försäljning, handel, souvenirinköp och utställning av kulturhistoriska saker sker.

NBK 11
Lagar och bestämmelser finns och följs av företaget, som skyddar historiska och arkeologiska artefakter och lämningar, inklusive de som finns under vattenytan.   

NBK 12
Historiska och arkeologiska föremål säljs inte, handlas inte med, ställs inte ut om det inte är sanktionerat av lokala, nationella och internationella regler.  

NBK 13
Företaget hjälper till att skydda och bevara rätten till intellektuellt ägande som tillhör lokalsamhället och individer. Särskild vikt läggs vid att samiskt intellektuellt ägande och bruk definieras av samiska företrädare.

VID BYGGNATIONER

NBK 14
Användning av vatten- och landområden sker inom ramen för regler och lagar som ska skydda känsliga miljöer, natur- och kulturarv. Företaget har relevanta licenser, tillstånd och godkända detaljplaner. 
 

NBK 15
Placering och design tar hänsyn till vyer, material som används, landskapet och ekosystemets förmåga att adaptera till förändringar. Placering och design tar också hänsyn till kulturarvet på platsen och hur det presenteras.  

NBK 16
Arkeologiska lämningar, kulturarv och heliga platser får inte störas.   

NBK 17
Byggnationer får inte förstöra vackra vyer och andra visuella tillgångar av värde.  

NBK 18
Gör konsekvensanalyser som omfattar lokalsamhälle, natur, kultur och miljö när det är befogat. 

NBK 19
Företaget använder sig av lokal kunskap, material och hantverkskunnande vid byggnationer. Man använder naturligt förekommande flora och lokala seder och bruk i program och aktiviteter. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev