Nature’s Best Kanot och Kajak

 

Allt fler människor upptäcker tjusningen med att tyst och stilla komma nära vattnet och naturen i en kanot eller kajak. Paddling har ur miljösynpunkt många goda egenskaper. Det är tyst, avgasfritt och bjuder på unika naturupplevelser där man når underbara och orörda delar av skärgårdar, sjöar och vattendrag. Men det ökande nyttjandet är också en utmaning som måste hanteras klokt.

Att vara en god, professionell och seriös arrangör av paddelupplevelser innebär en initierad kunskapsförmedling till paddelgäster med olika behov och tidigare nivå av erfarenhet, oavsett om det gäller kurser, utbildning, guidade eller självguidade upplevelser. Förmågan att göra det baseras på en gedigen och relevant erfarenhet och kompetens hos Företaget.  

Paddelturismen har visat sig kunna innebära en del problem, framförallt gentemot djur- och fågelliv, samt konflikter med markägare – oftast på grund av okunskap eller ovarsamhet från paddlarnas sida. Nature’s Best- företaget försöker förhindra sådana problem främst genom att aktivt och grundligt informera gästerna om ett respektfullt uppträdande i naturen och i känsliga miljöer.

Kanoten/kajaken gör att man kan ta sig fram på vatten där nästan inget annat båtliv förekommer. Man kommer dessutom ofta närmare vilda djur än med någon annan farkost. Kanoter/kajaker innebär också att tältning och lägerliv förekommer i områden som tidigare haft mycket litet av sådan verksamhet. Markägare, som tidigare varit ostörda, får nu se sina ägor nyttjade med hänvisning till allemansrätten. Även om camping ingår i allemansrätten finns det många områden där camping inte är tillåten eller är olämplig. Dessutom är så gott som all mark, och ofta även vatten, längs våra kuster enskild mark. Företaget måste medvetet ta ställning till hur denna problematik ska lösas samt aktivt informera gästerna om var det är förbjudet eller olämpligt att campa.

Nature’s Best företaget försäkrar sig om att gästerna får största möjliga förståelse för hur man uppträder i känsliga miljöer, och vilka dessa miljöer är. Långt ifrån alla känsliga
områden är skyddade. 

För paddling i strömmande vatten gäller tilläggskrav som finns i de tematiska kriterierna Fors.

Kriterier


NBKK 1

Företaget är godkänd enligt Nature’s Best grundkriterier.

NBKK 2
Företaget följer noggrant bestämmelser och regler vad gäller naturskydd, landstigningsförbud, eldning, fågel- och sälskyddsområden med mera.

NBKK 3
Företaget har en stor respekt för, och god kunskap om, vind och strömförhållanden som kan påverka paddlingen i valt område. Därför läggs stor vikt vid förebyggande information, referenstagning, säkerhetsarrangemang och utrustning.

NBKK 4
Företaget har en stor respekt för, och god kunskap om, nedkylningseffekten i vattnet. Därför läggs stor vikt vid förebyggande information, referenstagning, säkerhetsarrangemang och utrustning. En plan för hur den faktorn hanteras är speciellt viktig vid paddling under perioder med kall vattentemperatur.

NBKK 5
Företaget har en stor respekt för, och god kunskap om, de risker som utgörs av annan båttrafik i valt område. Därför läggs stor vikt vid förebyggande information, referenstagning, säkerhetsarrangemang och utrustning.

NBKK 6
Företaget har säkerställt att användandet av sjösättningsplatser, landningsplatser och parkeringar som används vid företagets arrangemang är överenskommet med respektive markägare.

NBKK 7
Företaget är aktiv i ett lokalt nätverk eller förening, som verkar för naturhänsyn och / eller samarbete mellan andra arrangörer, markägare, tillsynsverksamhet, kommuner och myndigheter.

NBKK 8
Lägeravgifter eller annat betalningssätt för fasta rastplatser används för att främja nyttjandet av dessa, i områden där det är tillämpligt.

NBKK 9
Företaget arbetar för att minimera motordrivna transporter runt arrangemangen.

NBKK10
Företaget har god kunskap om hur olika typer av utrustning påverkar förutsättningarna på vattnet för gäster med olika nivå av tidigare erfarenhet. Företaget säkerställer att varje gäst får relevant och lämplig utrustning.

NBKK 11
I grundutrustningen för kajak ingår alltid CE-märkt paddelväst i rätt storlek, paddel och sittbrunnskapell. För kanot (kanadensare) ingår alltid paddelväst (enligt ovan) och paddel.

NBKK 12
För självguidade paddelupplevelser tillhandahåller Företaget lämplig karta / sjökort där hänynsområden (natur- , säl- och fågelskydd) är tydligt utmärkta.

NBKK 13
Företaget försäkrar sig om att gästen har/får största möjliga förståelse för vilket uppträdande som krävs i anslutning till känsliga miljöer.

NBKK 14
Gästen får information om förhållningssätt och bestämmelser kring allemansrätt, camping, sophantering, latrin, eldning, fiske och eventuella lokala föreskrifter i området.

NBKK 15
Företaget upplyser om lämpliga landnings- och tältplatser, som med god marginal ligger inom allemansrättens råmärken och ger gästen förslag på rutter baserade på aktuell väderprognos samt gör en bedömning av gästens kompetensnivå.

NBKK 16
Gästerna instrueras i hur utrustningen används och i de grundläggande färdigheter som påverkar säkerheten.

NBKK 17
Företaget säkerställer att ansvarig guide / instruktör har dokumenterad och relevant erfarenhet och kompetens (Paddelpasset Blå Nivå, eller motsvarande) i samtliga de moment och områden som arrangemanget innehåller.

NBKK 18
Gruppstorlek på varje arrangemang anpassas till erfarenhet och kompetens hos respektive guide eller instruktör, och står alltid i relation till arrangemangets syfte och rådande förutsättningar.

NBKK 19
Företaget har har utrustning och rutiner för att säkerställa pålitliga och ändamålsenliga kommunikationsmöjligheter under både guidade och självguidade upplevelser.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev