Nature’s Best Jakt

 

Ekologiskt och etiskt väl genomförd jaktturism är att klokt använda en naturresurs, viltet, och ge det ett ökat ekonomiskt värde i konkurrensen med annan markanvändning och andra aktörers krav. Kan viltresursen användas ekonomiskt, är många markägare mer positiva till att acceptera de eventuella skador på skog och gröda som viltet kan ge upphov till. Sverige har mycket goda förutsättningar för en bra jaktturism. 

Nature’s Best företag bedriver jakten på ett ekologiskt uthålligt sätt med mycket höga krav på jaktetik och viltvårdskunskap. Jaktturism har ofta ett högt förädlingsvärde och kan därför omsätta mycket pengar. Det innebär en möjlighet till arbetstillfällen och försörjning, främst i glesbygd, om den sköts rätt. För att kunna bedriva en ekologiskt sett långsiktigt uthållig jakt och naturvård, har Företaget en väl genomarbetad viltvårdsplan. Viltvårdsplanen revideras kontinuerligt och följs upp med hjälp av jaktdagbok och årligt jaktbokslut.

Nature’s Best-märkt jakt bedrivs endast på naturligt förekommande viltarter, som vuxit upp i sin naturliga miljö. En jaktarrangör med märkta arrangemang har goda kunskaper i viltvård, ekologi och jaktetik, och man ställer höga krav på sina jaktgäster.

Med en stark lokal förankring bidrar jaktturismentreprenören till att allmänheten alltmer inser jaktturismens, och därmed viltets och dess naturliga levnadsmiljöers konkreta värde för en levande landsbygd. Jaktturismentreprenören blir en naturlig samarbetspartner för jord- och skogsägarna, såväl som för länsstyrelsens naturvårdsenhet och olika forskningsprojekt. Nature’s Bestmärkta jaktarrangemang sker med lokal jaktledare/guide med god kännedom om natur, kultur och jakt.

Alla säkerhetsaspekter tas på största allvar.

Kriterier

Nature´s Best Jakt

NBJ 1
Företaget har minst två års erfarenhet från jaktturismbranschen.

NBJ 2
Jakt sker endast efter viltarter, som omfattas av allmänna jakttider eller av olika typer av licensierad jakt.

NBJ 3
Jakten bedrivs endast på naturligt förekommande viltarter som vuxit upp i sin naturliga miljö.
Jakt bedrivs inte i hägn.

NBJ 4
Jaktguider har god kännedom om viltvård och jakt på resmålet utöver den generella kunskapen som gäller guider. Jaktguiderna finns alltid närvarande under jakt, alternativt tillgänglig och nåbar under åteljakt.

NBJ 5
Jaktgästerna ges information om arrangörsföretaget, miljöarbetet, jakttraditioner, samarbetspartners. 

NBJ 6
Innan bokning redovisas för deltagaren vilka krav som kommer att ställas. I samband med bokning får deltagaren skriftligen bekräfta att man förstått och är beredd att följa jaktreglerna. 

Jaktreglerna innehåller: 

 • vapenhantering och säkerhet, vapenklasser och ammunitionstyper. Endast blyfri ammunition får användas.
 • vad som är skjutbart och eventuella begränsningar vad gäller t ex kön och ålder på viltet.
 • vilka arter som inte är skjutbara, särskilt där förväxlingsrisk kan finnas.
 • kulturella regler och uppförande.
 • alkoholförbud under och före jakten.
 • hantering av avfall, tomhylsor, toabesök och fimpar i terrängen. 
 • kommunikationer och samband under jakten, samt för personlig säkerhet.
 • transporter. 
 • hantering av fällt vilt. 
 • Respekt mot det fällda viltet, men också gentemot allmänheten.
 • vad som ska ske vid eventuell skadeskjutning.

NBJ 7
Jaktreglerna gås igenom även muntligt före jakten, på ett för gästen förståeligt språk.

NBJ 8
Jaktgäster som bryter mot jaktreglerna avskiljs från jakten.

NBJ 9
Företaget kontrollerar att deltagaren har gällande vapenlicens och jaktkort.

NBJ 10
Företaget ger jaktgästerna möjlighet att kontrollskjuta sina vapen före jakt. Gästerna uppmanas också att kontrollskjuta innan avresa till Företaget, detta gäller särskilt om lampa monteras på bösspipan.

NBJ 11
Företaget har tillgång till jakt- och eftersökshundar, väl lämpade för den aktuella jakten. 

NBJ 12
Företaget har en aktuell förteckning över hundförare med eftersökshundar. Eftersökshund ska alltid kunna finnas på plats en timme efter skadskjutning.

NBJ 13
Jaktgäster ska tillåtas ta med egna jakthundar om veterinärintyg visar att hunden är frisk. I övrigt samma kriterier som för Företagets hund/ar. Gäster från andra länder än Sverige ska uppvisa erforderliga handlingar som krävs när hund tas med vid inresa i Sverige. 

NBJ 14
Företaget har upprättat en Viltvårdsplan, som uppdateras kontinuerligt.
I Viltvårdsplanen ingår följande:
– karta med angiven areal över jaktområdet/områdena
– redovisning av viltstammarnas beräknade storlek och sammansättning. 

För varje viltslag som ska jagas anges följande:

  • Årlig beskattning av viltet
  • Jakttryck, antal jaktdagar/år
  • Antal jägare/jakttillfälle
  • Jaktform
  • Hur viltet tas tillvara
  • Viltrapportering till Länsstyrelsen, Jägareförbundet etc
  • Möten och samråd av vikt för skötselplanen

 

NBJ 15
Jaktgäst ska alltid ges god möjlighet att fälla vilt. 

NBJ 16
Åteljakt efter vildsvin och skyddsjakt kan bedrivas på annans mark om skriftligt avtal upprättas med markägare/jakträttsinnehavare. Åtelplatser ska vara välskötta och bevisligen besökas av vildsvin när platsen ska användas till gäster. Företaget ska ha tillgång till flera åtelplatser så gästen har god chans att skjuta under flera dygns jakt. 

NBJ 17
Fällt vildsvin ska alltid kontrolleras så att köttet inte är infekterat.

NBJ 18
Jaktguide är alltid närvarande vid skyddsjakt för att säkerställa att skjutriktningar efterföljs och att rätt viltart fälls.

NBJ 19
Allt ätbart vilt tas tillvara.

NBJ 20
Företaget upprättar vid varje årsslut ett jaktbokslut över det gångna året. Bokslutet förvaras tillsammans med Viltvårdsplanen hos Företaget och skall kunna visas upp på uppmaning. Jaktbokslutet innehåller följande:
– det planerade uttaget enligt viltvårdsplanen.
– det gångna årets totala avskjutning för respektive art:

 • Antal fällt vilt, ålders- och könsfördelning
 • Jaktform och antal jaktdagar. 
 • Hur viltet togs till vara (kött, skinn mm).  
 • Beskrivning av den viltrapportering som gjorts till Länsstyrelse, Jägareförbundet etc. 
 • Kommentarer och redogörelse från möten med t ex jaktvårdskretsen, lokalbefolkningen, organisationer, gäster m.fl. 

NBJ 21
Företaget avsätter medel eller arbetstid för att gynna en lokal satsning eller lokalt projekt, gärna med anknytning till viltvård, natur, jakt. Företaget kan t ex också välja att ge en del av gästens avgifter till någon satsning på att rädda utrotningshotade djur, skogar eller liknande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev