Nature’s Best Hästridning/körning 

 

Syftet med dessa tematiska kriterier är att bygga upp ekoturism kring hästridning/körning. Utgångspunkten är långsiktig hållbar ridning/körning och att gästen får ta del av det rika natur- och kulturarv som bygger på Sveriges unika hästkultur. Det finns bra möjligheter till att rida/köra häst i hela Sverige där varje landskapsmiljö ger gästen en unik upplevelse från hästryggen. Det har aldrig funnits så många hästar i Sverige som i dag och kunskapen tillika intresset för häst är stort såväl hos myndigheter som hos olika hästaktörer i samhället. Ökat antal hästar medför dock risken för ett ökat slitage i skog och mark tillika intressekonflikter med andra aktörer som rör sig i samma områden. Ett företag som vill vara Nature´s Best hästridning/körning håller sig uppdaterad. Det kan hur man tar sig fram med häst på ett skonsamt sätt i olika naturmiljöer, har sunda värderingar kring hästhållning samt bygger goda relationer med andra intressenter och lokalbefolkningen som vistas i samma områden.

Att ta sig fram med häst kan ske på privat, allmän eller på statens mark på renbetesland. När den sker i organiserad form bör alltid en överenskommelse träffas med berörd markägare. Som grund till dessa överenskommelser ska ekoturismföretaget ha en plan för hur de tilltänkta markerna ska användas på ett långsiktigt hållbart sätt. Planen kan också användas för att visa andra aktörer i området hur verksamheten ska ske på ett hållbart sätt. 

Som hästturismföretag är det klokt att även använda hästen som naturvårdare i syfte att hålla landskapet öppet. SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har rekommendationer hur detta kan ske på ett hållbart sätt genom t ex växelbete och/eller sambete. Att låta hästarna gå på bete och i större hagar skapar också goda förhållande för dem att kunna röra sig och vara i större flockar på ett för dem naturligt sätt vilket bidrar till en god hästhållning.

När hästar ska användas i turridning/körning är det viktigt att dessa är välhanterade och väl förberedda för sitt uppdrag för att hålla i längden samt minska risken för skador både hos häst och gäst. Därför är det klokt att ha en väl utarbetad plan för hur hästarna både ska tränas ifrån grunden samt även underhållas för att fungera i verksamheten. Ta också tid till en ordentlig introduktion i början av arrangemanget där häst och gäst får bra förutsättningar att lära känna varandra för en fortsatt bra upplevelse för alla inblandade.

Materialet såsom t ex sadlar och träns ska vara av god kvalitet tillika service och guidekunskap. 

Med lokal förankring kan du få acceptans hos lokalbefolkningen så att du får ta del av deras livskvalitet utan konflikter. Bli en naturlig samarbetspartner för markägare och verka för att hästturismen bidrar till en levande landsbygd. 

 

Kriterier för Nature’s Best Häst (dispenser kan medges)

NBHK 1
Företaget har minst två års erfarenhet av hästturism.

NBHK 2
Företaget har god kunskap i hästhantering och hästskötsel och följer regler och lagar gällande djurhållning. 

NBHK 3
Anläggningen är godkänd av Länsstyrelsen.

NBHK 4
Markanvändning, miljöplan och mathantering är dokumenterad och rapporterad till kommun/länsstyrelse. 

NBHK 5
Företaget har god kunskap vad det gäller att undvika onödigt markslitage i det område han/hon är verksam och det finns en plan för hantering av markslitage och återhämtningstid tillika överenskommelse med berörda markägare.

NBHK 6
Hästarnas foderstater är väl sammansatta för att hästarna ska vara i gott hull.

NBHK 7
Erfaren guide med kunskap i såväl hästhantering som terrängridning/körning samt områdets natur och kultur, finns med på turerna.

NBHK 8
Hästarna är väl inridna/inkörda och förberedda för den verksamhet de används i.

NBHK 9
Guiden kan ge relevant hjälp till häst vid sjukdomsfall eller skada. 

NBHK 10
Säkerhetsåtgärder finns för att minimera skador på både hästar och människor. 

NBHK 11
Hästens utrustning ska vara väl avpassad och kontrolleras dagligen. 

NBHK 12
Företaget bidrar till landskapsvård och den biologiska mångfalden genom sambete eller växelbete, på naturbetesmarker eller som efterbete på slåttermark. 

NBHK 13
Hästhållningen utgår från hästars naturliga beteende och behov, med flockliv och utevistelse i stora hagar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev