Nature’s Best Fiske

 

Syftet med dessa temakriterier är att bygga upp ekoturism kring fiskeupplevelser. Kriterierna ska kunna gälla från sportfiske som gästen utövar själv till att man tar del av småskaliga kulturhistoriska husbehovs- och yrkesfisken. Utgångspunkten är långsiktigt hållbart fiske och att gästen får ta del av det rika natur- och kulturarv som bygger på Sveriges unika fiskeresurs. Bra fiskevatten finns över hela landet. Kunskapen om hur man fiskar och vårdar fiskbestånden finns också över hela landet till exempel hos myndigheter, Sportfiskarna, högskolor och fiskerättsägare. Samtidigt är många fiskbestånd hotade av miljöproblem och överfiske. Ett företag som vill vara Nature’s Best Fiske håller sig uppdaterat. Det kan fiskevård och anpassar sin verksamhet till biologiskt underbyggda rön, etiska värderingar och tar hänsyn till lokalbefolkningens behov.   

Fiskerätten kan vara på enskilt, allmänt vatten eller på statens mark på renbetesland/ovan odlingsgräns. Är den allmän som på kusten och i de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland) så är sportfiske med handredskap tillåtet och gratis med vissa regelbegränsningar. Reglerna för fiske med mängdfångande redskap är striktare. Även om tillstånd finns kan bestånd vara överfiskade och ekoturism bör undvikas. Kontrollera med länsstyrelsen vilka regler som gäller och om överfiske är ett problem för de fiskarter/stammar som företaget vill använda. 

Ett ekoturismföretag bör ha ett särskilt avtal eller en särskild överenskommelse med fiskerättsägarna utöver att man löser fiskekort. Det borgar för ett gott samarbete och bättre förutsättningar för långsiktigt hållbara samarbeten. Om fisket sker i fjällvatten (statens mark) så bör man även ha en överenskommelse med berörd sameby. 

Det är klokt att erbjuda ett ekologiskt hållbart fiske. För kunskap om detta läs Ekologisk Fiskevård utgiven av Sportfiskarna. Kunskapen gör att du kan avgöra när en fiskeresurs passar att etablera fisketurism på. I princip lär du dig t.ex. när det totala fisket sker på ett bärkraftigt sätt. Genom att engagera sig i fiskevården, informera och upplysa om reglers värde och om nyttan med fiskevårdsåtgärder bidrar fisketurismentreprenören till att fiskare och fiskerättsägare tar till sig fiske- och naturvård. 

När du planerar att skapa en fisketurismupplevelse kom ihåg att väga in hur många andra som fiskar på samma fiskbestånd. Det samlade fisketrycket på ett bestånd ska påverka hur du väljer att göra med din fisketurism. 

Erbjud fiske på naturligt förekommande fiskarter och skaldjur i vilda bestånd. Om det görs på ett hållbart sätt så hjälper det till att bevara fiskbestånden, det gynnar biologisk mångfald och innebär ett fiske som gästen är beredd att betala mer för – även om fångsten inte blir stor. 

Försök att skapa fiskeupplevelser som gästen svårligen hade kunnat göra på egen hand. Nature’s Best arrangörer ska ha goda kunskaper om lokala förhållanden, fisketekniker, fiskebiologi, fiskevård, och ekologi. 

Våga ställa krav på dina gästers beteende. Välbetalande kunniga gäster vill veta att du inte överutnyttjar vattnen. Krav talar om för dem att fisket är bra förvaltat och att de kan rekommendera det. 

Bedriv fisket på ett etiskt sätt och lär dig hur man återutsätter eller avlivar fisk så skonsamt som möjligt beroende på omständigheter, som till exempel arter och vattentemperaturer.  

Erbjud hög kvalitet i hela fiskeupplevelsen. Det gäller utrustning, fiskevatten, service och guidekunskap. 

Med lokal förankring kan du få acceptans hos lokalbefolkningen så att du får ta del av deras livskvalitet utan konflikter. Bli en naturlig samarbetspartner för fiskerättsägarna och verka för att fisketurismen bidrar till en levande landsbygd. 

Fisketurismföretag bör ges bättre förutsättningar att förvalta fiskevatten, så att deras ambitioner att skapa lönsam verksamhet, sysselsättning och ett hållbart nyttjande kan tas tillvara. Om du har möjlighet så teckna avtal om ensamrätt till vatten med fiskerättsägare. Men kom ihåg att undvika att utestänga lokalbefolkningen från sina traditionella fisken. Inventera också om det finns fiskarter och typer av vatten som vissa gäster hellre upplever än lokalbefolkningen.    

Kriterier

Nature’s Best Fiske (dispenser kan medges)

NBF 1
Företaget har minst två års erfarenhet inom fisketurismbranschen. 

NBF 2
Företaget följer lagar och förordningar som utfärdas av Havs- och Vattenmyndigheten, respektive länsstyrelse, samt fiskerättsägarnas regler för fisket. 

NBF 3
Företaget söker överenskommelse med fiskerättsägarna om att bedriva kommersiellt turistfiske.

NBF 4
Företaget köper fiskekort för gästerna om det krävs även om man har fiskerättsägares muntliga lov.  

NBF 5
Om staten är fiskerättsägare samråder företaget med ansvarig länsstyrelse för att försäkra sig om att fiskbeståndet inte är eller kan bli överfiskat av företaget och andra. Företaget undviker fiskesatsningar där överfiske riskeras. Samråd sker med berörda samebyar.  

NBF 6
Företagets fiskevårdsplan innehåller: 

  • hållbarhetspolicy för fisket och turismverksamheten: social, ekologisk, naturvårdande och kulturvårdande hänsyn. 
  • bakgrundsbeskrivning av fisket, fiskevatten och de fiskbestånd som fiskas
  • fiskevård som bedrivs i området 
  • fångststatistik om det behövs, statistiken ska göra det möjligt att med tiden bedöma förändringar i fiskarnas storlek (längd eller vikt) och antal.
  • eventuella egna fiskebestämmelser utöver fiskerättsägarnas.  

 

NBF 7
Fisket sker på naturligt förekommande arter, på ett sätt som främjar bevarandet och skyddet av de naturliga fiskbestånden, biologisk mångfald och naturmiljöerna.  

NBF 8
Företaget informerar gästerna om fiskeregler och andra juridiskt bindande bestämmelser runt fisket:  

  • hur gästerna gör med skräp som avfall, nylonlinor, toabesök, fimpar, etc. 
  • etiska regler och fångstmetoder för fisket så fisken slipper lidande som går att hindra. 
  • hänsyn till andra fiskande, besökare och närboende. 
  • information om fiskerättsägare som har rätt att fiska med mängdfångande redskap eller andra metoder som gästerna inte får använda. 

NBF 9
Fisket ska i första hand bedrivas med spö, lina och krok. Kulturhistoriskt intressanta husbehovs- eller yrkesfisken kan godkännas som guidade upplevelse. 

NBF 10
Det är tillåtet att erbjuda gästerna lokala fisk- och skaldjursmåltider där bytet fångats på traditionellt vis om fisket är MSC-märkt och beståndet inte rödlistat. Länsstyrelsen kan bedöma om fiskbestånd tål kommersiellt fiske för konsumtion när inte certifieringsorganen har möjlighet att kontrollera.    

NBF 11
Fiskeguider har god kännedom om fiskevård och fiske på resmålet utöver den generella kunskapen som gäller guider. 

NBF 12
Företaget avsätter medel eller arbetstid till ekologiska fiskevårdsåtgärder om åtgärder behövs. Ej utplanteringar. Företaget kan till exempel delta aktivt i fiskevårdsområdesförening om fiskerättsägarna vill det. Länsstyrelsen kan rekommendera bra fiskevårdsprojekt.  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev