Nature’s Best Fartyg

 

Syftet med dessa tematiska kriterier är att bygga upp ekoturism inom sjöfarten. Utgångspunkten är långsiktiga och hållbara upplevelser i hav, skärgård, älvar och sjöar där båtar och fartyg används för att tillgängliggöra naturen. Vattnet har sedan årtusenden tillbaka använts som farväg. Båtliv och sjöfart är än idag viktiga delar av vårt lands kultur, historia och ekonomi. Sjöfart och båttrafik är en självklar del av vardagslivet vid kuster, älvar, åar och sjöar. Inte bara för handel, transporter och fiske, utan i allt större grad också för fritids- och nöjesändamål. Antalet fritidsbåtar har aldrig varit större. Båtlivet skapar tillgänglighet och möjligheter för fler att njuta av naturen vid alla större vatten. Även inom ekoturismen har sjöfart och båttrafik på många håll en självklar betydelse. Samtidigt har all båttrafik liksom andra transportmedel en inte oväsentlig miljöpåverkan. Främst genom skadliga utsläpp i vatten och luft, genom bullereffekter, och risker för störningar i känsliga områden. Tendensen inom turismen till alltför stora grupper och fartyg är oroande, och medför dessutom en på många sätt sämre upplevelsekvalitet för gästen.

Ett Nature’s Best företag försöker att kraftigt minska och helst förhindra sådana skador och nackdelar, så långt det är praktiskt/ekonomiskt möjligt. Med en ansvarskännande befälhavare och besättning, klokt använd maskin- och bränsleteknik, väl valda platser för landstigning, lagom stora grupper och en eller fler duktiga guider ombord, kan gästerna få tillgång till fantastiska natur- och kulturvärden vid våra vatten, på ett sätt som orsakar mycket lite slitage, särskilt i förhållande till det antal personer som deltar. I synnerhet när man jämför med om många av dem istället skulle ha rört sig i egna båtar
och gjort strandhuggen på egen hand.

De Nature’s Best företag som använder båtar och fartyg, anlitar pålitliga underleverantörer som har besättning med goda kunskaper om de farvatten i vilka man rör sig. Företaget väljer i första hand underleverantörer som har fartyg med miljömässigt utvecklad teknik och drift, eller fartyg som har ett stort kulturhistoriskt värde.

Ett miljöproblem för all turism med fartyg är att samhället har en bristande infrastruktur
i form av mottagningsresurser för källsorterat avfall, latrintömning och oljevattenspill,
även i många större transporthamnar och fritidsbåthamnar. Svårigheten att få tag i miljöklassat
fartygsbränsle annat än i storstädernas centrum är ett annat problem. Dessa kriterier
har vi försökt skräddarsy så att de anpassar sig till den verklighet som finns, samtidigt
som vi försöker visa på den riktning som miljöanpassningen måste ta.
Både båtar och fartyg kallas i kriterierna nedan för fartyg, och de delas upp i två kategorier,
i enlighet med Sjöfartsverkets definitioner:

• Fartyg under sex meter.
• Fartyg över sex meters längd

Kriterier

Nature’s Best Fartyg (dispenser kan medges)

NBF 1
Företaget lever upp till baskraven i Nature’s Best.

NBF 2
Redaren har giltig P&I (Protection and Indemnity) och Kaskoförsäkring.

NBF 3
Fartyget/redaren uppfyller de föreskrifter som är tillämpligt enligt Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS) och Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).

NBF 4
Befälhavaren innehar gällande behörighet för fartygstypen och fartområde.

NBF 5
Företaget har i sin miljöplan en åtgärdsplan för att så långt som möjligt minska den påverkan som de egna fartygstransporterna kan ha på natur och miljö. För företag med
fartyg som går i trafik utanför havsområdena C och D och fartområdena I, II, och III ersätts detta av ISM-certifiering (International Safety Management Code, ISM).

NBF 6
Fartyget som används framförs i en marschfart grundad på bränsleeffektivitet framtagen av företaget. Detta både ur miljö och upplevelsesynpunkt.

NBF 7
Företaget och befälhavaren följer noggrant bestämmelser och regler vad gäller naturskydd, landstigningsförbud, eldning, känsliga strand- och grundområden samt fågel- och sälskyddsområden.

NBF 8
Företaget och befälhavaren har en god kommunikation med Länsstyrelsens naturvårdsenhet, och/eller lokal naturvårdsorganisation. 

NBF 9
Statistik förs över i vilken utsträckning olika landstigningsplatser används och besökstrycket redogörs i resmålsanalysen. 

NBF 10
Vid viltskådning från fartyg uppfylls även Nature’s Best kriterier för vilt- och fågelskådning. 

NBF 11
För valsafari med fartyg följs riktlinjer som ställs av IWC:s (International Whaling Commissions)
Whale watching handbook.   

NBF 12
En person som fungerar som guide skall finnas ombord. Detta kan vara befälhavaren eller en annan guide från företaget. Denne är kunnig om, och berättar om farvattnens fauna, geologi, kulturhistoria och strandflora.

NBF 13
Eventuell extern guide har ett bra samarbete med besättningen, vilket säkrar deltagarnas upplevelsekvalitet och säkerhet.

NBF 14
Befälhavaren och eventuella externa guider har god lokalkännedom. Besättningen är kunnig i säkerhets- och räddningsplaner ombord.

NBF 15
Allt avfall källsorteras och lämnas till återvinning, eller motsvarande, där mottagningsapparaten och infrastrukturen i land fungerar för detta. Toalettavfall och gråvatten töms vid godkända hamnanläggningar. Miljöfarligt avfall (oljehaltigt slagvatten, spillolja etc.) tas om hand och lämnas till miljöstation för farligt avfall

NBF 16
Fartyg med fast bränsletank har överfyllnadsskydd eller överfyllnadslarm installerat för att förhindra spill av bränsle i havet. Vid dunkhantering används smarta trattar och dunkar exempelvis kombidunkar med överfyllnadsskydd. 

NBF 17
Om fartyget
måste bottenmålas görs detta med bottenfärg som är godkänd av Kemikalieinspektionen.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev