Nature’s Best Dykning

 

Syftet med dessa temakriterier är att bygga upp ekoturism kring dykupplevelser. Utgångspunkten är långsiktiga och hållbara dykupplevelser där gästen får ta del av den värld som gömmer sig under vattenytan. Runtom i världen ger sportdykning och snorkling oss fantastiska möjligheter att upptäcka undervattensvärldens växter, djur och kulturskatter. Sportdykning har blivit allt vanligare sedan mitten av 1980-talet, både till havs, längs kusterna och i insjöar och åar. Utrustningen har förbättrats och säkerheten utvecklats, vilket gjort världen under ytan än mera lättillgänglig. Plötsligt finns där fler människor som ser och fotograferar sådant som inte många tidigare såg och vi nås av rapporter om miljöskador på tidigare friska bottnar som drabbats av t ex utsläpp eller bottentrålning. Sportdykningsturism är ett sätt att ge våra undervattensmiljöer ett nytt ekonomiskt värde, och samtidigt en möjlighet för oss att tidigare upptäcka varningssignaler från ekosystemen under vattnet.

Med allt fler som dyker, ökar också risken för ett visst slitage på dykplatserna. Dykning ställer dessutom särskilda säkerhetskrav på såväl organisation som dykare och utrustning.
Både säkerhets- och miljöaspekterna gynnas om dykningen sker under ansvarig och kunnig ledning.

Därför har Nature’s Best företag som arbetar med dykturism kunniga dykledare, mycket hög säkerhet och små grupper i sina dykupplevelser. Man försäkrar sig om att gästerna får bästa möjliga dykupplevelse och samtidigt förstår hur man som dykare kan agera, över och under vattnet, på ett respekt- och hänsynsfullt sätt till natur och kulturskatter. Företaget känner givetvis väl till de undervattensmiljöer man rör sig i. Man är också väl medveten om den negativa påverkan som verksamheten skulle kunna ha på kulturminnen, djur- och växtliv. Därför strävar man aktivt efter att minimera och helst undvika sådan påverkan.

Gästens säkerhet och trygghet har alltid högsta prioritet. Kravet på Nature’s Best märkta företag är att dykupplevelsen är guidad och innehåller inslag av andra turistiska mervärden som logi, mat, information och vägledning, bastu, transporter, etc.

Ren uthyrning av utrustning och/eller båtfärd till dykplats räcker inte. Kraven ökar på att fler områden både i salt- och sötvattensmiljöerna ska skyddas. Det betyder även restriktioner för vad man får göra där. Här vill Nature’s Best med sina kvalitetskrav ligga steget före, så att dykare även framöver ska kunna besöka dessa skyddade områden på ett respektfullt sätt.

Kriterier

Nature’s Best Dykning (dispenser kan medges)

NBD 1
Företaget lever upp till baskraven i Nature’s Best.

NBD 2
Företaget har minst två års erfarenhet av dykturism i Sverige.

NBD 3
Företaget följer noggrant bestämmelser, regler samt rekommendationer
som gäller naturskydd, landstignings-, angörings- och ankringsförbud, både land- och båtbaserad aktivitet.

NBD 4
Företaget har en lokal dykplanering och val av dykplatser, med
variation av besök som gör att man minskar belastningen på känsliga naturområden.

NBD 5
Företaget har god kännedom om dykmålens miljö, topografi, flora, fauna och kulturhistoria samt för dykmålet lämpliga dyktekniker. Denna information finns väl dokumenterad och delges deltagaren. Dokumentationen innefattar beskrivning av fauna/flora och/eller de historiska värden som finns och hur man bäst bevarar och skyddar dessa.

NBD 6
Företaget är ansluten till en erkänd dykorganisation och följer
dess standards och procedurer (t ex NAUI, PADI, CMAS/SSDF).

NBD 7
Företaget genomför aktiviteter och utbildning enligt CEN-standard
”säkerhetsrelaterade minimistandards för utbildning inom rekreationsdykning” där detta är tillämpligt.

NBD 8
Företaget kontrollerar noga att deltagaren har lämplig utbildning och erfarenhet för den planerade aktiviteten. Ett kontrolldyk och repetition av dykfärdigheter genomförs om deltagaren ej varit aktiv de senaste sex månaderna.

NBD 9
Företaget använder vid lån eller hyra lämplig, samt dokumenterat väl underhållen utrustning.

NBD 10
Företaget planerar, genomför och leder årligen minst ett program, projekt eller utbildning som främjar den lokala marina/limniska miljön. Detta dokumenteras och kan vara strand- eller bottenrensningar, utbildning i marinbiologi och limnologi, lokal artkännedom
och miljöpåverkan eller utbildning i lokal historia/arkeologi.

NBD 11
Företagets dykupplevelser leds fysiskt på platsen av certifierade guider och
instruktörer, med faktakunskap om det lokala området.

NBD 12
Deltagarna erbjuds alltid direkt guidning i vattnet i grupper om maximalt fyra personer vid apparatdykning och åtta personer vid snorkling.

NBD 13
Dykflaskor fylls först och främst i befintliga fasta anläggningar med hänsyn till störande buller och eventuella avgasutsläpp från kompressorer. Om dykflaskor undantagsvis måste fyllas på annat sätt, används de mest miljövänliga alternativen på marknaden när det gäller luftkompressorer. Dessa uppfyller då bullerkravet i EG direktiv 2000/14/EG för tillverkning av nya kompressorer. För en 15Kw kompressor gäller högst ljudeffekten 97db för störning till omgivningen.

NDB 14
För kommunikation finns VHF mobil- eller satellittelefon med tillräcklig
täckning för nödkommunikation med basstation/nödhjälp tillgänglig vid alla aktiviteter.

NBD 15
I företagets dykupplevelser ingår inslag av något annat turistiskt mervärde, som exempelvis logi, mat, bastu eller annan aktivitet.

NBD 16
Samtliga guider och instruktörer har en uppdaterad och dokumenterad
utbildning i HLR och första hjälpen. Utbildningsbevis är ej äldre än 3 år.

NBD 17
Andningsoxygen/syrgas samt Första hjälpen-utrustning finns vid
alla dyk/snorkling aktiviteter.

NBD 18
En räddningsplan (nödfallsplan) finns för varje dykmål, framtagen i
samråd med den lokala Räddningstjänsten. Räddningsplanen skall
vara väl dokumenterad och finnas väl synlig på båt eller biltransport och information om dess placering ges till alla deltagare.

NBD 19
Guiden ger en utförlig beskrivning av platsen innan dyk- eller snorkelaktiviteterna.
Utförlig genomgång utförs alltid av guide som är väl förtrogen med dykmålet innan dykning/snorkling.

Genomgången innehåller:

  • alla säkerhetsrelaterade aspekter enligt praxis.
  • väl utvecklad information om lokal flora, fauna och kulturlämningar under vatten att studera.
  • dyktekniker för att minimera påverkan på dykområdet belyses extra.
  • illustrationshjälpmedel används vid genomgång för att tydliggöra dykmålet, exempelvis förtryckta undervattenskartor/skisser eller skriv/rittavla.

 

NBD 20
Vid båttransport till dykmålet uppfylls även kriterierna i ”Nature’s Best Fartyg”.

NBD 21
På land eller i båt finns alltid utbildad dykledning beredd för assistans vid eventuell nödsituation.

NBD 22
Signalflagga A (dykflagga) förs alltid väl synlig som skärm på dykplatsen. Vid mörkerdykning är den alltid belyst.

NBD 23
Dykjournal förs alltid enligt praxis av dykledningen.

NBD 24
Eftergenomgång genomförs av guide och dykledning tillsammans
med dykare/snorklare. Deltagarna uppmuntras att kommentera
upplevelsen och ställa frågor om turen, om artidentifiering, specifika
naturscener, skick på vrak etc.

NBD 25
Litteratur finns tillgänglig för identifiering av flora och fauna, samt
för att ge möjlighet till fördjupad kunskap och förståelse.

NBD 26
Skriftlig information och eventuell dokumentation om kulturlämningar
under vatten finns tillgänglig, och i tillämpliga fall belyses dess lokala betydelse särskilt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev