Nature’s Best Cykel 

 

Syftet med dessa tematiska kriterier är att bygga upp ekoturism kring cykling. Utgångspunkten är långsiktig hållbar cykling som inte skadar natur eller stör annat friluftsliv. Det är också ett sätt att erbjuda trygg och säker cykling både för cykelentreprenören såväl som den cyklist som kommer för att ta del av natur, kultur, mat och upplevelser kopplat till en cykeltur.

Cykling får ske på allemansrättens grunder och detta gäller även guidade turer så länge de inte upprepas för ofta längs samma rutt.

Däremot faller utpekade rutter på karta, med hjälp av skyltar, med gpx-fil eller på annat sätt inte under allemansrätten, utan markägares tillstånd krävs. Läs mer om hur du tecknar avtal med markägare i handledningen Turism på annans mark. Vad som gäller för guidade turer hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Antalet cyklister har ökar konstant vilket gör att efterfrågan på cykelprodukter ökat, men också risken för slitage på mark samt konflikter med annat friluftsliv.
Ett företag som vill vara Nature´s Best för cykel håller sig uppdaterad. Det kan gälla allt från hur man cyklar skonsamt, hur cyklisten beter sig i möten med andra, speciellt vid möten med hästar, samt hur bra relationer upprätthålls med markägare och lokalbefolkningen som vistas i samma områden.

Att ta sig fram med cykel kan ske på privat, allmän eller på statens mark. När den sker i organiserad form bör en överenskommelse träffas med berörd markägare och vid aktiviteter som till exempel innebär uppställning av tält, teknikbanor och rastplatser kan samråd hos Länsstyrelsen behöva sökas. Som grund till dessa överenskommelser ska ekoturismföretaget ha en plan för hur de tilltänkta markerna ska användas på ett långsiktigt hållbart sätt. Planen kan också användas för att visa andra aktörer i området hur verksamheten ska ske på ett hållbart sätt.

När en aktör vill leda andra cyklister, som guide, instruktör eller genom ett evenemang, ställs vissa krav på aktören. Då behövs en relevant utbildning samt en handlingsplan. Den som leder en cyklist i skogen eller på vägen har ett särskilt ansvar och behöver således rätt försäkringar både för sig och sin grupp. En aktör som hyr ut cyklar har också den ett stort ansvar när det kommer till säkerhet. Cykeln måste vara hel och servad, med väl fungerande bromsar. Dessutom ska rätt cykel hyras ut för ändamålet, vilket ställer krav på att uthyraren har kunskaper om vägar, leder och underlag i området. Det handlar om att göra upplevelsen så bra som möjligt för alla parter, men också minimera risker.

Den kommersiella aktör som pekar ut en cykelrutt för en gäst behöver veta att det finns ett markägaravtal eller att cykling är tillåtet ändå. Men genom att peka ut en rutt har du som aktör också stora möjligheter att bidra till intäkter hos andra företag. Du kan peka ut sevärdheter och matställen och skapa merförsäljning. Lokal förankring skapar en trygghet och förståelse för din verksamhet och risken för konflikter minskar med annat friluftsliv om lokalborna ser din verksamhet som en tillgång i samhället.

Nature’s Best Cykel (dispenser kan medges)

NBC 1
Företaget är godkänt enligt Nature’s Best grundkriterier

NBC 2
Företaget har minst två års erfarenhet av cykelturism samt kan uppvisa relevant erfarenhet för sitt verksamhetsområde.

NBC 3
Företaget har goda kunskaper inom det eller de områden av cykelturism som företaget är verksam inom och kan rekommendera rätt leder till rätt gäst, det vill säga även rätt svårighetsgrad på led. Detta säkerställs så långt det är möjligt genom tydlig information i paket, hemsida osv, så att gästen redan vid bokning förstår vilken typ, längd och svårighetsgrad som erbjuds. Företaget håller sig uppdaterad då nya trender kan skapa nya behov hos den aktuella gruppen cyklister.

NBC 4
Företaget håller sig uppdaterad kring Allemansrätten och aktuella frågor som e-bike. I resmålsanalysen beskrivs de områden där det är cykelförbud samt områdets natur- och kulturvärden.

NBC 5
Företaget har tagit fram en uppförandekod som cyklisten ska gå igenom. Uppförandekoden ger rekommendationer hur cyklisten ska bete sig vid möten eller omkörningar av till exempel ryttare, vandrare eller andra som nyttjar stigar och vägar. Den tar också upp hur cyklisten bäst följer allemansrättens grunder att inte störa, förstöra eller skräpa ner. Dessa uppförandekoder syftar till att minimera negativ påverkan och att förstärka gästens positiva beteende.

NBC 6
En boendeanläggning uppfyller minst de grundkriterier som ställs för Nature´s Best Home samt följande grundkriterier för cykelvänlig boende:

  • Företaget erbjuder säker förvaring av cykeln över natten
  • Företaget erbjuder tvättmöjligheter för cykel
  • Företaget erbjuder möjlighet att torka blöta kläder och skor
  • Företaget har kunskap om leder och svårighetsgradering på leder i omgivningen
  • Företaget arbetar med restauranger och butiker i området för att höja kunskapen om cykelvänlighet

NBC 7
Företaget har god kunskap i hur onödigt markslitage undviks där verksamheten bedrivs och det finns en plan för hantering av markslitage och återhämtningstid.

NBC 8
Företaget rekommenderar endast leder och rutter där markägaravtal finns eller inte behövs, som kommunala och statliga vägar.

NBC 9
En guide eller instruktör som återkommande tar med gäster ut på annans mark har en överenskommelse eller ett avtal eller säkerställer att det finns ett avtal genom annan part med berörda markägare.

NBC 10
En aktivitetsarrangör har ansökt om tillstånd från markägare och vid nödvändiga fall samråd från Länsstyrelsen och/eller andra berörda myndigheter. Nödvändigheten av samråd kontrolleras med Länsstyrelsen.

NBC 11
En cykelguide, instruktör eller evenemangsarrangör behöver uppvisa kursintyg, certifiering, relevant utbildning eller flerårig och dokumenterad erfarenhet.

NBC 12
Guide och instruktör kan uppvisa intyg om relevant och uppdaterad första hjälpen utbildning.

NBC 13
En guide och en instruktör kan hantera enklare mekaniska problem som kan uppstå under en tur, såsom justering av växlar, laga en trasig kedja eller laga en punktering.

NBC 14
En cykelguide, instruktör eller evenemangsarrangör har relevanta försäkringar samt upplyser kunden i förväg om vad som är kundens ansvar samt vilka försäkringar kunden själv behöver stå för. Cykeluthyrare har relevant försäkring för skador på utrustning, samt upplyser kunden om eventuella självrisker

NBC 15
En guide eller instruktör vidtar säkerhetsåtgärder som säkerhetscheck av cykel och cyklist och bedömer hur risker kan minskas under sin aktivitet.

NBC 16
En guide, instruktör eller aktivitetsarrangör kan uppvisa en handlingsplan för att minimera risker och vilka steg som tas om olyckan är framme.

NBC 17
Cykeluthyrare rengör och genomför en funktions- och säkerhetscheck av cyklar innan uthyrning.

NBC 18
Cykeluthyrare har kunskap om leder i området och kan rekommendera rutter eller hänvisa till app, hemsida eller annan relevant information.

 

NBC 19
Uthyraren har kunskap om olika typer av leder, svårighetsgradering, underlag på leder i närområdet och kan därmed rekommendera rätt val av cykel.

NBC 20
Cykeluthyrare hyr eller lånar alltid ut en godkänd hjälm och relevanta kroppsskydd i samband med hyra av cykel, samt litet verktygskit med extra slang som passar däckstorleken. Arrangör, guide och instruktör säkerställer att gästen har rätt utrustning genom en säkerhetscheck.

NBC 21
Uthyrare har en plan för hur en trasig cykel ska transporteras hem från skogen och har låtit kunden ta del av den planen. Planen tydliggörs via uthyrningsavtal vems ansvaret är vid hemtransport och skada på utrustning.

NBC 22
Uthyrare som hyr ut e-bikes tillhandahåller extra batterier samt har koll på laddningsmöjligheter efter den tänkta rutten. Uthyrare håller sig uppdaterade kring lagar och regler för e-bike.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev