Lärarfortbildning naturturism

Fortbildning för lärare inom naturturism

Syftet med Lärarfortbildning naturturism är att ge dig som lärare en fördjupad kunskap kring att bedriva naturturism samt att stärka kontakten mellan branschen och skolorna. Den riktar sig till dig som utbildar på gymnasienivå. Fortbildningen ger dig en ökad förmåga att förbereda eleverna på naturturism som yrke vilket kräver erfarenhet från praktiskt arbete och branschkunskap.

Fortbildningen utgår från Skolverkets läroplan för naturturism på gymnasiet och fokuserar på hur det är att arbeta med naturturism samt vad som är viktigt att känna till, både som företagare och anställd.

Kursen genomförs digitalt vid sju kurstillfällen med fokus på olika teman, alla sett ur en naturturismföretagares perspektiv. Mellan de olika kurstillfällena har du som deltagare i uppgift att aktivt reflektera utifrån det tema som presenterats, föra en dialog med ett utvalt referensföretag utifrån en given frågeställning samt ta del av dokument, rapporter, regelverk, böcker, hemsidor samt annat informationsunderlag kopplat till temat för nästkommande kurstillfälle.

Nästa fortbildningsomgång beräknas starta den 20 september 2023 och introduktionspriset är 15 800 kr plus moms.

Intresseanmälan eller frågor?
Välkommen att kontakta oss på e-post: cecilia.henrikson@naturturism.kund.formsmedjan.se

De sju kurstillfällenas innehåll

1

Planering och genomförande

Vi tar upp skillnaden mellan friluftsliv och naturturism samt tittar på olika trender relaterade till naturturism både nationellt och internationellt. Vi berör grunderna för hur en naturturismföretaga-re kan planera och genomföra sitt arbete, diskuterar paketering, produktägandeskap och rollfördelning samt diskuterar priskalkyler, prissättning och lönsamhet. Vi får också en inblick i naturturismföretagarens årscykel med både möjligheter och utmaningar samt lyfter möjligheter med upplevelsedesign.

2

Säkerhet & tillbud

Fokus ligger på hur en naturturismföretagare kan garantera säkerheten i sin verksamhet, både för anställda och kunder samt vad som är viktigt att tänka på. Vi tar upp hur arbetet med riskanalyser och säkerhetsplaner kan se ut för olika typer av verksamheter samt vad som är viktigt att kunna som guide i form av till exempel 1:a hjälpen och HLR. Vi tar också upp hur man kan utforma en integritetspolicy, diskuterar säker livsmedelshantering och hygien, regelverk kring eldning i naturen samt pratar tillgänglighetsanpassning.

3

Lagar & regelverk

Vi fokuserar på de lagar och regler som berör och påverkar arbetet i praktiken för en naturturismföretagare. Vi tar upp hur Allemansrätten, kulturminnes-märkningar och skyddad natur påverkar naturturismföretagens verksamhet, vilka skyldigheter men även möjligheter de medför. Vi diskuterar också regelverk kopplade till olika slags aktiviteter och verksamheter, lyfter frågor kring guidekrav, produktsäkerhet och markanvändning. Vi tittar också på vad som gäller för paketresor och vad det innebär att ställa resegaranti.

4

Utrustning & hållbarhet

Vi diskuterar några av de vanligaste formerna av utrustning och teknik som naturturismföretagare använder och / eller kan dra nytta av i sin verksamhet. Vi diskuterar också former för en ansvarsfull naturturism samt hur företag kan kvalitetssäkra sin verksamhet och arbeta med hållbarhet.

5

Ledarskap & kommunikation

Praktiskt verksamhetsarbete som berör såväl anställda som kunder behandlas. Vi lyfter frågor om ansvar för arbetsgivare, ledarskap och konflikthantering. Vi tittar också på hur värdskap och service kan öka kundnöjdheten, vilka vinster det innebär att jobba med att etablera bra dynamik i en grupp samt lyfter frågor om kommunikation både intern och externt.

6

Natur & hälsa

Kopplingen mellan natur och hälsa diskuteras och vi lyfter på vilket sätt naturturismföretagare kan dra nytta av denna vetenskapligt belagda positiva relation i sin verksamhet. Vi lyfter frågor om rekreation, friskvård och rehabilitering och tittar närmare på den japanska friskvårds-modellen Shinrin Yoku. Vi diskuterar också naturturismföretagarens ekologiska ansvar samt lyfter Nudging som beteendeförändrande metod.

7

Kunskapsför-medling & vägar vidare

Vid det sjunde och sista kurstillfället knyter vi ihop säcken genom att lyfta fram olika former av kunskapsförmedling. Vi tittar på hur naturturismföretagare kan skapa en intressant och inspirerande modell för sin guidning utifrån medvetna val. Vi lyfter också möjligheter med olika former av certifieringar samt avslutar med en stunds ”delatid” där vi delar med oss av reflektioner, tankar och ideér som uppkommit under fortbildningen.

Kostnad och datum

Priset är 15 800 kronor plus moms per person.* Fakturering sker innan kursstart eller enligt överenskommelse.

Preliminärt datum för nästa kursstart är 20 september 2023 och kursen avslutas sedan i maj 2024.

Till anmälan

*Priset är ett introduktionspris för denna kursomgång. I priset ingår en förmedlad kontakt med ett naturturismföretag som under kursen agerar mentor för dig som går utbildningen. Har ni redan etablerade kontakter med företag i näringen kan kostanden för utbildningen justeras ner. Vi betonar dock vikten av att företagen ändå får ersättning för sin nedlagda tid på annat sätt.

Nationellt nav för hållbar turism i svensk natur

Lärarfortbildning naturturism är en del av projektet Nationellt nav för hållbar turism – Naturturismföretagens kraftsamling till att bli en stabil och central aktör samt samordnande nationell kraft kring hållbar naturturism. Projektet finansieras av Jordbruksverket.

Naturturismföretagen samlar en växande andel av Sveriges natur- och ekoturismföretagare som arbetar med respekt och omsorg för den omgivande naturen och bygdens människor. Tillsammans med er medlemmar bildar vi ett  rotsystem som täcker stora delar av Sveriges landsbygd och höjer värdet på svensk natur.

Naturturismföretagen är natur- och ekoturismföretagarnas intresseorganisation och gemensamma röst. Föreningen verkar för att skapa långsiktigt hållbara villkor för fler jobb på landsbygden, lokal utveckling, starkare naturskydd och bättre naturupplevelser för fler besökare. Verksamheten drivs i föreningsform, är politiskt obunden och icke vinstdrivande.

Läs mer om föreningen Naturturismföretagen >>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev